Turski jezik: morfologija (I)

Naziv
Turski jezik: morfologija (I)
Organizacijska jedinica
Katedra za turkologiju
ECTS bodovi
7
Šifra
50937
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Lektorske vježbe
90

Cilj
Kolegij uvodi polaznike u morfologiju turskoga jezika, a cilj mu je da studenti ovladaju temeljnim morfološkim obilježjima turskoga jezika.
Sadržaj
 1. Predavanja: Opći pogled na morfološke ustroje jezika; morfološki ustroj aglutinativnih jezika. Vježbe: morfološka raščlamba riječi; prevođenje i konverzacija.
 2. Predavanja: Vrste riječi; kontrastivni pogled na vrste riječi u turskom i hrvatskom jeziku. Vježbe: morfološka raščlamba riječi; prevođenje i konverzacija.
 3. Predavanja: Imenice: leksička, strukturna i gramatička svojstva imenica; kategorije roda, broja, padeža. Vježbe: Prevođenje i konverzacija s posebnim osvrtom na novo gradivo.
 4. Predavanja: Kategorija posvojnosti; načini izražavanja posvojnosti; deiktička i anaforička funkcija posvojnih sufiksa. Vježbe: Uvježbavanje gradiva na tekstovima; intenzivna konverzacija, vježbe prevođenja radi usvajanja temeljnoga leksika, ortoepija.
 5. Predavanja: Provjera znanja u obliku testa.Vježbe: Provjera znanja u obliku testa.
 6. Predavanja: Kategorija padeža: morfološki aspekt; primarni i sekundarni padeži; genitivne veze. Ortoepija; prevođenje s turskoga i na turski jezik; konverzacija, novi leksik; jednostavni modeli imenske i glagolske rečenice.
 7. Predavanja: Semantičko – sintaktički aspekt: osnovna značenja padeža s posebnim osvrtom na uporabu određenog i neodređenog akuzativa; genitivne veze. Vježbe: Konverzacija s posebnim osvrtom na pogreške u glagolskim valencijama; konverzacija; proširenje leksičkoga fonda kojim studenti raspolažu.
 8. Predavanja: Određeni i neodređeni akuzativ – uporaba, značenje, semantičke distinkcije. Vježbe: Prevođenje s turskoga i na turski jezik; konverzacija, novi leksik; jednostavni modeli turske imenske i glagolske rečenice.
 9. Predavanja: Turski glagol: infinitiv; struktura jednostavnih i složenih glagola; problem glagolskoga vida; kontrastivni osvrt na prirodu turskog i hrvatskog infinitiva; pomoćni glagol «biti»: perfekt, prezent, futur, var/yok i ostali suponentni oblici. Vježbe: Jednostavni rečenični modeli; konverzacija, prevođenje.
 10. Predavanja: Glagolski lik: kontrastivni osvrt na gl. lik u turskom i hrvatskom; povratni, pasivni, uzajamni (reciprocitativni), faktitivni i kauzativni lik: tvorba i osnovna značenja. Vježbe: Izvođenje glagolskog lika iz osnovnih glagola; vježbe s posebnim osvrtom na glagole s različitim valencijama u turskom i hrvatskom jeziku.
 11. Predavanja: Glagolska negacija; forme za izražavanje mogućnosti i nemogućnosti vršenja gl. radnje, trajnosti, učestalosti, brzine i dr. Vježbe: Konverzacija, prijevod s turskog i na turski.
 12. Predavanja: Morfološki ustroj osnovnih glagolskih vremena: perfekt na –mIş i -DI, prezent na –r i –yor, futur na –AcAk; binarni sustav turskih glagolskih vremena; osnovna značenja. Vježbe: konverzacija, prijevod s turskog i na turski jezik.
 13. Predavanja: Morfološki ustroj glagolskih načina: imperativ, optativ, necesitativ, kondicional. Vježbe: konverzacija, prijevod s turskog i na turski.
 14. Pripreme za ispit.
 15. Pripreme za ispit, rješavanje probnih testova.

Ishodi učenja
 1. Objasniti preslikavanje aglutinativnog ustroja turskog jeziika na sintaktičku razinu.
 2. Morfološki raščlaniti riječi.
 3. Nabrojati, objasniti i demonstrirati upotrebu glagolskih načina turskoga jezika.
 4. Nabrojati, objasniti i demonstrirati upotrebu glagolskih likova i formi za izražavanje mogućnosti/sposobnosti (posibilitativa i imposibilitativa)
 5. Demonstrirati svakodnevnu komunikaciju na turskom jeziku.
 6. Prevoditi tekstove s turskog jezika o poznatim temama.
 7. Nabrojati i objasniti vrste riječi i njihova morfološka obilježja
 8. Analizirati vrste gramatičkih morfema i njihova obilježja.
Metode podučavanja
Predavanja, jezične vježbe, lektorske vježbe.
Metode ocjenjivanja
Testovi i provjere znanja tijekom studija; aktivno sudjelovanje u nastavi (čitanju, prevođenju, konverzaciji); završni (pismeni i usmeni) ispit. Napomena: Završna ocjena uključuje i vrednovanje rada i uspjeha studenta tijekom semestra.

Obavezna literatura
 1. Čaušević, E. (1996.), Gramatika suvremenoga turskog jezika, Zagreb.
 2. Nilsson, B. (1985.), Case Marking Semantics in Turkish, Stockholm.
 3. Kissling, H. J. (1960.), Osmanisch-Türkische Grammatik, Wiesbaden.
 4. Atabay, N. & Kutluk, İ. & Özel, S. (1983.), Sözcük Türleri, Ankara.
Dopunska literatura
 1. Kononov, A. N. (1956.), Grammatika sovremennogo tureckogo literaturnogo jazyka, Moskva, Leningrad
 2. Underhill, R. (1976.), TurkishGrammar, Cambridge.
 3. Jansky, H. (1986.11), Lehrbuch der türkischen Sprache (überarbeitet u. erweitert von Landmann, A.), Wiesbaden.
 4. Udžbenik po izboru lektorice / lektora.

Obavezan predmet na studijima
 1. Turkologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3. semestar