Turski jezik: morfologija (II)

Naziv
Turski jezik: morfologija (II)
Organizacijska jedinica
Katedra za turkologiju
ECTS bodovi
7
Šifra
51009
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Lektorske vježbe
90

Cilj
Cilj kolegija jest ovladavanje morfološkim obilježjima turskoga jezika, vrstama riječi i njihovim morfološkim i morfosintaktičkim obilježjima.
Sadržaj
 1. Složena glagolska vremena: obilježja binarnog sustava; morfološki i semantički aspekt; kontrastivni osvrt na uporabu složenih glagolskih vremena u turskom i hrvatskom jeziku. Vježbe: Dvosmjerno prevođenje s posebnim osvrtom na uporabu osnovnih i složenih glagolskih vremena u kontrastiranim jezicima; prevođenje s turskog i na turski, konverzacija.
 2. Alternativne paradigme složenih gl. vremena i načina (geliyordu : geliyormuş, gelmeliydi : gelmeliymiş i dr.) Vježbe: Uvježbavanje osnovnih i složenih glagolskih oblika, prijevod s turskog i na turski; mogućnosti prijevoda složenih glagolskih oblika.
 3. Pridjevi: morfološka obilježja, vrste i značenja pridjeva; modifikacije stupnja pridjevskog svojstva; kontrastivni osvrt na pridjeve u turskom i hrvatskom jeziku. Vježbe: Prevođenje, konverzacija; rad na leksiku s posebnim osvrtom na pridjeve i pridjevske sintagme idiomatskog značenja.
 4. Zamjenice: samostalne i nesamostalne (atributne) zamjenice; poimeničenje zamjenica – tipovi poimeničenja; zamjenica kendi; turske zamjenice s kontrastivnim osvrtom na hrvatski jezik. Vježbe: Prevođenje, konverzacija.
 5. Provjera znanja u obliku testa.
 6. Glavni, redni, razlomački, dijelni, multiplikativni brojevi; leksemi ilk:son; birinci:sonuncu; izražavanje datuma, vremena i dr. Vježbe: prevođenje, konverzacija.
 7. Prilozi: morfološka struktura; atributni i adverbijalni prilozi; prilozi podrijetlom gerundi. Vježbe: prevođenje, konverzacija.
 8. Postpozicije i hrvatski prijedlozi – kontrastivni osvrt; prave postpozicije s apsolutnim padežom, dativom i ablativom; kvazipostpozicije – gramatikalizacija imenica prostornog značenja i njihov prijelaz u gramatičke riječi, to jest kvazipostpozicije; podjela na deklinabilne i ograničeno deklinabilne kvazipostpozicije. Vježbe: prevođenje, konverzacija.
 9. Veznici – kontrastivni osvrt na turske i hrvatske veznike; turski kao asindetski jezik i veznici stranoga podrijetla; preobrazba turskih partikula i uzvika u veznike; veznici koordinacije i subordinacije. Vježbe: prevođenje, konverzacija.
 10. Čestice i modalne riječi. Vježbe: prevođenje, konverzacija.
 11. Uzvici; onomatopeje i onomatopejski izrazi. Vježbe: prevođenje, konverzacija.
 12. Tvorba riječi s kontrastivnim osvrtom na tvorbu u hrvatskom jeziku. Vježbe: prevođenje, konverzacija.
 13. Tvorba riječi s kontrastivnim osvrtom na tvorbu u hrvatskom jeziku. Vježbe: prevođenje, konverzacija.
 14. Pripreme za ispit.
 15. Pripreme za ispit, rješavanje probnih testova.

Ishodi učenja
 1. Nabrojati, objasniti, demonstrirati upotrebu i protumačiti razliku između jednostavnih i složenih glagolskih vremena
 2. Objasniti morfološku strukturu i upotrebu turskih postpozicija i kvazipostpozicija i kontrastirati ih s hrvatskim prijedlozima, odnosno prijedložno-padežnim konstrukcijama.
 3. Objasniti tvorbu riječi u turskom jeziku s kontrastivnim osvrtom na tvorbu u hrvatskom jeziku
 4. Nabrojati i demonstrirati upotrebu vrsta riječi u turskom jeziku te definirati pojam "riječ" u turskom jeziku u odnosu na taj pojam u hrvatskome.
 5. Nabrojati infinitne forme turskoga jezika, objasniti njihov morfološki ustroj i demonstrirati njihovu upotrebu.
 6. Prevoditi tekstove s finitnim i infinitnim glagolskim formama.
 7. Demonstrirati komunikaciju na turskom jeziku o poznatim temama.
Metode podučavanja
Predavanja, jezične vježbe i lektorske vježbe.
Metode ocjenjivanja
Testovi i provjere znanja tijekom studija; aktivno sudjelovanje u nastavi (čitanju, prevođenju, konverzaciji); završni (pismeni i usmeni) ispit. Napomena: Završna ocjena uključuje i vrednovanje rada i uspjeha studenta tijekom semestra.

Obavezna literatura
 1. Čaušević, E. (1996.), Gramatika suvremenoga turskog jezika, Zagreb.
 2. Nilsson, B. (1985.), Case Marking Semantics in Turkish, Stockholm.
 3. Kissling, H. J. (1960.), Osmanisch-Türkische Grammatik, Wiesbaden.
 4. Atabay, N. & Kutluk, İ. & Özel, S. (1983.), Sözcük Türleri, Ankara.
Dopunska literatura
 1. Kononov, A. N. (1956.), Grammatika sovremennogo tureckogo literaturnogo jazyka, Moskva, Leningrad.
 2. Underhill, R. (1976.), Turkish Grammar, Cambridge.
 3. Jansky, H. (1986.11), Lehrbuch der türkischen Sprache (überarbeitet u. erweitert von Landmann, A.), Wiesbaden.
 4. Udžbenik po izboru lektorice / lektora.

Obavezan predmet na studijima
 1. Turkologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4. semestar