Učenje i viši kognitivni procesi

Naziv
Učenje i viši kognitivni procesi
Organizacijska jedinica
Odsjek za psihologiju
ECTS bodovi
6
Šifra
35832
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
Cilj kolegija je upoznavanje studenata s vrstama i teorijama učenja te sa složenijim kognitivnim procesima. Studenti će nakon apsolviranja kolegija biti upoznati s različitim oblicima učenja i moći će prepoznati njihovu primjenu u svakodnevnim situacijama te će moći integrirati nalaze primijenjenih istraživanja o učenju u kontekst jednog od četiri glavna pristupa izučavanju učenja: biheviorizam, kognitivizam, socijalno učenje i konstruktivizam. Također, moći će objasniti važnije modele mišljenja i razumjeti procese koji se nalaze u podlozi različitih načina rezoniranja i donošenja odluka, kreativnosti i rješavanja problema. Naposljetku, razumijeti će tijek razvoja kognitivnih sposobnosti te mogućnosti njihova osnaživanja.
Sadržaj
 1. Modeli uma.
 2. Pristupi učenju, definicije i vrste učenja
 3. Biheviorizam. Učenje uvjetovanjem: klasično i instrumentalno uvjetovanje
 4. Kognitivne teorije učenja
 5. Teorije socijalnog učenja
 6. Konstruktivističke teorije učenja
 7. Metakognicija
 8. Taksonomija razina mišljenja
 9. Mišljenje i rješavanje problema
 10. Prosuđivanje i donošenje odluka
 11. Kognitivni stilovi
 12. Kreativnost – pristupi istraživanju i mjerenju. Kroskulturalna istraživanja kreativnosti.
 13. Jezik
 14. Mišljenje i rezoniranje
 15. Razvoj i trening kognitivnih sposobnosti

Ishodi učenja
 1. Protumačiti temeljne psihičke procese i osobine (percepcija, pamćenje, učenje, motivacija, emocije, ličnost, socijalno ponašanje), te njihove neurobiološke osnove i mehanizme razvoja.
 2. Koristiti metodologiju znanstvenih istraživanja primjerenu rješavanju problema iz područja društvenih djelatnosti.
 3. Samostalno planirati i organizirati radne zadaće.
 4. Kritički prosuđivati znanstvene spoznaje iz psihologije te srodnih i komplementarnih znanstvenih disciplina.
 5. Samostalno oblikovati te usmeno i pismeno prezentirati rezultate različitih oblika rada stručnjacima i laicima.
 6. Odgovorno i konstruktivno surađivati u timskom odlučivanju i djelovanju.
 7. Kritički interpretirati znanstvenu i stručnu literaturu.
Metode podučavanja
audio-vizualne
Metode ocjenjivanja
pismeni i po potrebi usmeni ispit

Obavezna literatura
 1. Sternberg, R. (2005). Kognitivna psihologija. (poglavlje 11: Rješavanje problema i kreativnost; poglavlje 12: Donošenje odluka i rezoniranje). Jastrebarsko: Naklada Slap.
 2. Zarevski, P. (1995). Psihologija učenja i pamćenja. (str. 115-169). Jastrebarsko: Naklada Slap.
 3. Vizek-Vidović, V., Rijavec, M., Vlahović-Štetić, V., Miljković, D. (2003). Psihologija obrazovanja (poglavlje 3: Teorijski pristupi učenju i njihova primjena, str. 141-201): Zagreb: IEP-VERN.
Dopunska literatura
 1. Gardner, H., Kornhaber, M.L., Wake, W.K. (1999). Inteligencija ? različita gledišta. Jastrebarsko: Naklada Slap.
 2. Hulse, S.H., Deese, J., Egeth, H. (1975). The psychology of learning. New York, NY: McGraw-Hill.
 3. Hampson, R.J., Morris, P.E. (1996). Understanding Cognition. Oxford: Blackwell.
 4. Klein, S.B., Mowrer, R.R. (1989). Contemporary learning theories: Instrumental conditioning theory and the impact of biological constraints on learning. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum.

Obavezan predmet na studijima
 1. Psihologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2. semestar