Usvajanje drugoga jezika

Naziv
Usvajanje drugoga jezika
Organizacijska jedinica
Odsjek za anglistiku
ECTS bodovi
5
Šifra
117852
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
15
Seminar
30

Cilj
Stjecanje uvida u složenost procesa usvajanja, obrade i uporabe drugoga jezika te u suvremene teorije usvajanja drugoga jezika. Razvijanje kritičkog promišljanja tih teorija i poticanje na samostalnost u istraživanju spomenutog procesa
Sadržaj
 1. Introduction Scope of inquiry and goals of second language acquisition as a discipline
 2. 2 Theories of second language acquisition (part I)
 3. 3 Theories of second language acquisition (part II)
 4. 4 Language processing capacity – monolingual and bilingual models Language processing capacity – multilingual models
 5. 5 Learner language and cross-linguistic influences
 6. 6 REVISION Test 1
 7. 7 Age factor in second language acquisition
 8. Individual factors in second language acquisition (cognitive factors)
 9. 9 Individual factors in second language acquisition (affective factors)
 10. 10 Social contexts Input and interaction
 11. 11 REVISION Test 2
 12. 12 Instruction and L2 acquisition
 13. 13 Research methods in second language acquisition (defining and measuring SLA)
 14. 14 Research methods in second language acquisition (data collection in SLA research)
 15. 15 REVISION Test 3

Ishodi učenja
 1. 1. povezati i objasniti načela temeljnih teorija usvajanja drugoga jezika
 2. 2. povezati i objasniti svrhu i rezultate suvremenih istraživanja o ulaznom jeziku i interakciji na inome jeziku
 3. 3. opisati i primijeniti osnovne pristupe i metode u procesu istraživanja usvajanja inoga jezika
 4. 4. objasniti načela na kojima se temelje tradicionalne i suvremene pretpostavke o međujezičnim utjecajima u procesu usvajanja i uporabe inoga jezika
 5. 5. navesti i objasniti ulogu afektivnih i kognitivnih faktora u procesu ovladavanja inim jezikom
Metode podučavanja
Način rada: Nastava ovog kolegija izvodi se kombinirano kroz predavanja i seminare. Prema uputama predavača, studenti se pripremaju za nastavu prethodnim proučavanjem zadanih dijelova literature o temi koja se obrađuje. Na nastavi se očekuje visok stupanj interakcije studenata, posebno u seminarskom dijelu.
Metode ocjenjivanja
Uspješnim rješavanjem predviđena tri testa studenti se mogu osloboditi polaganja završnog ispita.

Obavezna literatura
 1. Doughty, C. J. i Long, M. H. (ur.) (2003). The Handbook of Second Language Acquisition. Malden, MA, Oxford, Melbourne, Berlin: Blackwell Publishing.
 2. Ellis, R. (1997). Second Language Acquisition: An Introduction. Oxford: Oxford University Press.
 3. Kaplan, R. B. (ur.) (2002). The Oxford Handbook of Applied Linguistics. Oxford : OUP.
Dopunska literatura
 1. Ellis, R. (1994). The Study of Second Language Acquisition. Oxford: OUP.
 2. Mihaljević Djigunović, J. (1998). Uloga afektivnih faktora u učenju stranoga jezika. Zagreb: Filozofski fakultet.
 3. Cook, V. (ur.) (2002). Portraits of the L2 User. Clevedon, Buffalo, Toronto, Sydney: Multilingual Matters Ltd.
 4. Cook, V. (ur.) (2003). Effects of the Second Language on the First. Clevedon, Buffalo, Torontom, Sydney: Multilingual Matters Ltd.

Obavezan predmet na studijima
 1. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij