Usvajanje stranog jezika

Naziv
Usvajanje stranog jezika
Organizacijska jedinica
Katedra za ruski jezik i književnost
ECTS bodovi
5
Šifra
117767
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski

Cilj
Objasniti i razlikovati procese usvajanja i učenja materinskog, drugog i stranog jezika; razviti sposobnost kritičkog promišljanja znanstvenih teorija; ovladati stručnom terminologijom na ruskom jeziku i uvesti se u istraživački rad i čitanje znanstvene literature na ruskom jeziku
Sadržaj
 1. Uvod u nastavni plan i program. Nastanak discipline
 2. Pojmovna određenja: prvi, drugi, strani, ini jezik. Usvajanje i učenje ruskoga kao stranog jezika
 3. Istraživanje procesa ovladavanja inim jezikom (OVIJ). Počeci istraživanja procesa ovladavanja inim jezikom
 4. Jednojezična i višejezična kompetencija: izvorni govornik vs. korisnik inoga jezika. Primijenjenolingvistička istraživanja
 5. OVIJ u svjetskom kontekstu. OVIJ u hrvatskom kontekstu
 6. Usvajanje prvoga jezika. Neurolingvistika i OVIJ
 7. Psiholingvistika i OVIJ. Psihološki aspekti i OVIJ
 8. Sociološki i sociolingvistički aspekti OVIJ-a. Rano usvajanje stranoga jezika s naglaskom na ruski
 9. Hipoteza kritičnog perioda i hipoteza osjetljivog perioda. Dvojezičnost i višejezičnost
 10. Individualne razlike u usvajanju jezika. Afektivni i kognitivni čimbenici u usvajanju jezika
 11. Učenikov jezik / međujezik. Međujezični utjecaji u ovladavanju jezikom
 12. Ovladavanje slavenskim jezicima kao stranim u govornika hrvatskog jezika. Specifičnosti procesa usvajanja jezika u formalnoj nastavi – ruski jezik
 13. Ovladavanje ruskim jezikom u formalnom i neformalnom kontekstu. Metodologija istraživanja OVIJ-a
 14. Kvalitativna istraživanja. Kvantitativna istraživanja
 15. Mini istraživanje jednog aspekta usvajanja ruskoga kao stranog jezika. Prikaz mini istraživanja i rasprava o metodologiji istraživanja

Ishodi učenja
 1. objasniti psiholingvističke i sociolingvističke teorije usvajanja materinskog, drugog i stranog jezika
 2. razlikovati i opisati kognitivne i afektivne čimbenike u usvajanju drugog i stranog jezika
 3. analizirati metode istraživanja procesa usvajanja i učenja materinskog, drugog i stranog jezika
 4. objasniti karakteristike nastavnog diskursa s osvrtom na ruski jezik
 5. prepoznati i razraditi strategije učenja, poučavanja i komunikacije na ruskom jeziku
 6. aktivno sudjelovati u diskusijama, prihvaćati komentare o svome radu i izraziti otvorenost prema stavovima i idejama drugih
 7. izraziti kritičko razumijevanje relevantne stručne literature na ruskom kao stranom jeziku i opisati sadržaj drugima
 8. osmisliti, provesti i predstaviti istraživanje odabranog aspekta nastave ruskog kao stranog jezika
Metode podučavanja
Koristit će se metode rada u paru i individualni rad studenata, studenti će se kontinuirano pripremati za sate i interaktivno sudjelovati u nastavi
Metode ocjenjivanja
Pismeni i usmeni ispit

Obavezna literatura
 1. Залевская, А.А. (1999): Введение в психолингвистику. Российский государственный гуманитарный университет.
 2. Medved Krajnović, M. (2010 ). Od jednojezičnosti do višejezičnosti: Uvod u istraživanja procesa ovladavanja inim jezikom . Zagreb: Leykam International.
 3. Mihaljević Djigunović, J. (1998). Uloga afektivnih faktora u učenju stranoga jezika . Zagreb: Filozofski fakultet.
 4. Čurković-Kalebić, S. (2003). Jezik i društvena situacija . Zagreb: Školska knjiga
Dopunska literatura
 1. Vilke, M. (1977) Uvod u glotodidaktiku. Zagreb: Školska knjiga
 2. Vrhovac, Y. (2000). Govorna komunikacija i interakcija na satu stranoga jezika . Zagreb: Naklada Ljevak.
 3. Petrović, E. (1998). Teorija nastave stranih jezika . Zagreb: Školska knjiga.
 4. Журналы: Русский язык за рубежом, Strani jezici (odabrani članci)

Obavezan predmet na studijima
 1. Ruski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij