Uvod u analitičku sociologiju

Naziv
Uvod u analitičku sociologiju
Organizacijska jedinica
Odsjek za sociologiju
ECTS bodovi
6
Šifra
118214
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
Imajući u vidu da u domaćoj, ali i inozemnoj, sociologiji prevladava makro pristup društvenim fenomenima, ponekad dopunjen ili nadomješten mikro perspektivom oslonjenom na simbolički interakcionizam ili poststrukturalizam, kolegij nastoji upoznati studente s tzv. analitičkim pristupom koji društvena zbivanja tumači individualnim akcijama (motivi i strateške akcije individua), društvenom interakcijom (društvene mreže) i specifičnim socio-kulturnim ograničenjima (strukturalna dimenzija). Tzv. analitička sociologija - koja se najbolje može opisati kao specifičan istraživački credo, program ili perspektiva - kritizira uvriježena sociološka "objašnjenja", smatrajući ih empirijski neprovjerenim pričama ili pukim statističkim povezanostima. Umjesto toga, fokus je analitičke sociologije na društvenim mehanizmima, to jest tumačenjima koja se temelje na otkrivanju kauzalnih lanaca. Kolegij nastoji osposobiti studente za promišljanje i razumijevanje društvenih fenomena primarno kroz analitičku konceptualizaciju problema i njezinu empirijsku verifikaciju. Radom u kolegiju studenti će razviti vještine analitičkog „rastavljanja" društvene zbilje na njezine temeljne dijelove (individualne motive, efekte interakcije te institucionalna ograničenja), ali i razumijevanje uske, i nužne, povezanosti empirijske i teorijske analize. Budući da se u nastavi kombiniraju sociologijske, ekonomske te socijalno psihologijske teorije i eksplanatorni modeli, kolegij osposobljava studente za razumijevanje istraživačkih radova nastalih u srodnim disciplinama i potiče interes za interdisciplinarni pristup društvenoj stvarnosti. Svojim problemskim pristupom, kolegij nastoji razviti sklonost istraživanju društveno relevantnih fenomena.
Sadržaj
 1. Uvod: o odnosu između analitičke i „klasične“ sociologije; o društvenim mehanizmima, sociološkom objašnjenju i njegovoj društvenoj važnosti; fokus analitičke sociologije na medijacijskim mehanizmima
 2. Problem spajanja mikro i makro razine u sociološkim analizama; razlika između pristupa metodološkog individualizma i holizma; uobičajene kritike metodološkog individualizma; pojam i značenje društvenog mehanizma
 3. Sociološko objašnjenje putem mehanizma; medijacija kao proto-mehanizam; makro-mikro-makro te mikro-mikro mehanizmi; grafička notacija mehanizama
 4. Temeljne dimenzije analitičke sociologije: akter, interakcija i sociokulturna struktura; vrste djelovanja: interesno djelovanje, iracionalno djelovanje te djelovanje orijentirano prema normama; DBO model djelovanja (Hedstrom); strukturalna racionalnost (Boudon)
 5. Empirijske metode u analitičkoj sociologiji I: modeliranje (agent-based modeling) i analiza društvenih mreža
 6. Empirijske metode u analitičkoj sociologiji II: analiza traga i strukturalno modeliranje
 7. Rad u seminaru; diskusija studentskih radova
 8. Rad u seminaru; diskusija studentskih radova
 9. Rad u seminaru; diskusija studentskih radova
 10. Rad u seminaru; diskusija studentskih radova
 11. Rad u seminaru; diskusija studentskih radova
 12. Rad u seminaru; diskusija studentskih radova
 13. Rad u seminaru; diskusija studentskih radova
 14. Rad u seminaru; diskusija studentskih radova
 15. Završna diskusija studentskih radova

Ishodi učenja
 1. Navesti i objasniti temeljne principe analitičke sociologije.
 2. Objasniti ulogu moderacije i medijacije u operacionalizaciji društvenih mehanizama.
 3. Primijeniti analizu društvenih fenomena putem specificiranja makro-mikro i mikro-makro mehanizama.
Metode podučavanja
Predavanje, grupna diskusija, individualni istraživački rad
Metode ocjenjivanja
Ocjenjivanje završnog pismenog rada (istraživački članak).

Obavezna literatura
 1. Boudon, R. (2003.) Beyond Rational Choice Theory. Annual Review of Sociology, 29, 1-21.
 2. Hedstrom, P. (2007.) Actions and Networks: Sociology that Really Matters (To Me)”. Sociologica 1: 1-18.
 3. Hedstrom, P. (2005.) Dissecting the Social: On the Principles of Analytical Sociology. Cambridge: Cambridge University Press.
 4. Elster, J. (2000.) Uvod u društvene znanosti. Zagreb: Naklada Jesenski i Turk.
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Sociologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 2. Sociologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij