Uvod u antropološku arheologiju

Naziv
Uvod u antropološku arheologiju
Organizacijska jedinica
Katedra za antropologiju
ECTS bodovi
5
Šifra
52349
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
U sažetom obliku upoznati studente antropologije s kronološkom dimenzijom postojanja ljudskog roda, pružiti uvid u vremensku dubinu i zemljopisnu raznolikost ljudske prilagodbe u prošlosti i time omogućiti da s punim razumijevanjem prate nastavu ostalih kolegija.
Sadržaj
 1. Kultura kao ključno obilježje koje izdvaja čovjeka od preostalog životinjskog svijeta.
 2. Najraniji tragovi materijalne kulture i njihova povezanost s fosilnim ostacima ranih hominida.
 3. Ponašanje ranih hominida: tehnologija i strategije preživljavanja.
 4. Evolucija temeljnih obilježja suvremenog kulturnog ponašanja.
 5. Povijest naseljavanja kontinenata i kulturalne prilagodbe koje su omogućile globalnu ekspanziju ljudske vrste.
 6. Intenziviranje i porast raznolikosti lovno-sakupljačke privrede potkraj zadnjeg ledenog doba.
 7. Počeci proizvodnje hrane.
 8. Svjetska žarišta, kronologija i ekologija udomaćivanja bilja i životinja.
 9. Prijelaz na ratarsko-stočarsko gospodarstvo u Europi, modeli njegovog širenja i specifičnosti pojedinih regija.
 10. Društvena organizacija i demografija ranih ratara i stočara.
 11. Intenziviranje proizvodnje hrane zaposjedanjem marginalnih područja te korištenjem energije i sekundarnih proizvoda domaćih životinja.
 12. Porijeklo institucionalizirane društvene nejednakosti, nastanak hijerarhijskih društvenih sustava.
 13. Prirodni i društveni konteksti uspona najranijih urbanih civilizacija, teorijski modeli njihova nastanka.
 14. Gospodarka podloga, društvena organizacija, demografija i kolaps ranih civilizacija.

Ishodi učenja
 1. moći navesti temeljne teorije, metode i tehnike antropološke arheologije kao kulturalne antropologije prošlosti
 2. moći sveobuhvatno sagledati vremensku dubinu i zemljopisnu raznolikost ljudske prilagodbe u prošlosti
 3. primijeniti stručno nazivlje antropološke arheologije na hrvatskom i stranom jeziku
 4. koristiti se stručnom literaturom, bibliotečnim fondom i bazama podataka u samostalnom radu i znanstvenom komuniciranju
 5. primijeniti stečeno znanje na višoj razini studija
Metode podučavanja
Predavanja uz slikovni materijal, rad sa didaktičkom zbirkom
Metode ocjenjivanja
pismeni i usmeni ispit

Obavezna literatura
 1. Price, T.D. i Feineman, G.M. Images of the Past (3. izdanje). Mountain View: Mayfield, 2004.
 2. Fagan, B.M. People of the Earth (10. izdanje). New Jersey: Prentice Hall, 2004.
Dopunska literatura
 1. Renfrew, C. i Bahn, P. Archaeology: Theories, Methods and Practice (3. izdanje). London: Thames & Hudson, 2000.
 2. Scarre, C. (urednik): The Human Past: World Prehistory and the Development of Human Societies. London: Thames & Hudson, 2005

Obavezan predmet na studijima
 1. Antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4. semestar