Uvod u didaktiku i metodiku njemačkog jezika: Temeljni principi i postupci podučavanja njemačkog jezika

Naziv
Uvod u didaktiku i metodiku njemačkog jezika: Temeljni principi i postupci podučavanja njemačkog jezika
Organizacijska jedinica
Odsjek za germanistiku
ECTS bodovi
3
Šifra
124302
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski

Cilj
Studenti stječu znanja i kompetencije potrebne za izvođenje nastave njemačkog kao stranog jezika, u pojedinim segmentima nadređenog cilja stjecanja komunikacijske i međukulturalne kompetencije: za stjecanje pravilnog izgovora, gramatičkih struktura, vokabulara, za pojedine komunikacijske vještine, za obradu književnosti i kulturoloških sadržaja.
Sadržaj
 1. Uloga teksta u nastavi stranog jezika, primjena spoznaja tekstne lingvistike u nastavi stranog jezika: osobine tekstova, tekstne vrste, posebno one koje su relevantne pri učenju stranog jezika; faze rada s dijaloškim i proznim tekstovima na početnim i kasnijim stupnjevima učenja stranog jezika.
 2. Tipologija vježbi za učenje stranog jezika, primjeri pojedinih tipova vježbi.
 3. Podučavanje izgovora: općeniti cilj koji valja postići i sadržaji (fonetske osobitosti njemačkog jezika); progresija obrade fonetskih osobitosti, postupci vježbanja izgovora.
 4. Podučavanje vokabulara: izbor vokabulara, produktivni i receptivni vokabular, postupci prezentacije novih leksičkih jedinica, vježbe za usvajanje novog vokabulara, postupci za učenje, sistematizaciju i ponavljanje.
 5. Priručnici za učenje vokabulara, primjeri određivanja vokabulara za bazične i napredne stupnjeve učenja uz primjenu postupaka i spoznaja korpusne lingvistike.
 6. Podučavanje gramatike: pojam gramatike u lingvistici, u nastavi stranog jezika, pedagoška gramatika, razlikovanje gramatičkih pojava za receptivnu i za produktivnu upotrebu njemačkog kao stranog jezika.
 7. Podučavanje gramatike: stavovi o svrsishodnosti podučavanja gramatike, razlikovanje prema uzrastu učenika, postupci prezentacije i uvježbavanja gramatičkih struktura.
 8. Pismena provjera znanja.
 9. Razvijanje receptivnih vještina: slušanje s razumijevanjem: proces recepcije teksta slušanjem, s psihološkog aspekta, primjena tih spoznaja u nastavi, principi i postupci pri razvijanju vještine slušanja s razumijevanjem kod učenika.
 10. Čitanje s razumijevanjem: proces recepcije teksta čitanjem, s psihološkog aspekta, primjena tih spoznaja u nastavi, stilovi čitanja, principi i postupci pri razvijanju vještine čitanja strano-jezičnog teksta kod učenika, tiho i glasno čitanje u nastavi stranog jezika.
 11. Razvijanje produktivnih vještina: govorne vještine.
 12. Razvijanje vještine pisanja, pisanje kao pomoćna djelatnost pri učenju i kao ciljna djelatnost.
 13. Posredovanje književnosti i drugih kulturoloških elemenata.
 14. Praćenje napretka učenika, kontrola rezultata, utvrđivanje kompetencije učenika, vrednovanje i ocjenjivanje.
 15. Pismena provjera znanja (kolokvij).

Ishodi učenja
 1. Procijeniti prikladnost tekstova za učenike s obzirom na njihov uzrast i jezičnu kompetenciju
 2. Objasniti principe i postupke posredovanja izgovora, gramatike i vokabulara njemačkog jezika i primjenjivati ih pri planiranju svoje nastave
 3. Objasniti principe i postupke razvijanja receptivnih i produktivnih vještina kod učenika i primjenjivati ih pri planiranju svoje nastave
 4. Objasniti principe i postupke obrade književnih tekstova i kulturoloških sadržaja i primjenjivati ih pri planiranju svoje nastave
 5. Analizirati jezičnu kompetenciju učenika, procijeniti i ocijeniti njihova postignuća, te ih individualno usmjeravati u daljnjem radu
 6. Savjetovati učenike kako poboljšati svoje strategije služenja izvorima znanja i strategije učenja
 7. Primijeniti znanja o hrvatsko-njemačkim kulturnim i jezičnim vezama pri koncipiranju vlastite nastave
Metode podučavanja
Izlaganje, razgovorno tumačenje, objašnjavanje gradiva uz pomoć prezentacije, uručaka i radnih listova, folija za grafoskop; grupni rad, individualni rad, diskusija, analiza, istraživanje, usmene i pismene domaće zadaće. Korištenje računala i interneta kod tih postupaka.
Metode ocjenjivanja
Praćenje rada studenata, ocjenjivanje njihovih uradaka i ispunjavanja zadataka. Pismene provjere znanja (kolokviji), usmeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Heyd, G. (1990): Deutsch lehren. Grundwissen für den Unterricht in Deutsch als Fremdsprache. Frankfurt/M.: Diesterweg.
 2. Storch, G. (2001): Deutsch als Fremdsprache. Eine Didaktik. München: Fink, 2. izd.
 3. Jung, Lothar (2001): 99 Stichwörter zum Unterricht Deutsch als Fremdsprache. Ismaning: Hueber.
 4. Gemeinsamer europäischer Referenzrahmen für Sprachen (2001). Berlin usf.: Langenscheidt.
Dopunska literatura
 1. Bohn, S. (1999): Probleme der Wortschatzarbeit. Berlin usf.: Langenscheidt.
 2. Dieling/Hirschfeld (2000): Phonetik lehren und lernen. Berlin usf.: Langenscheidt.
 3. Funk/König (1991): Grammatik lehren und lernen. Berlin itd.: Langenscheidt.
 4. Häusler, M. (2000): Zur Entwicklung der Hörfertigkeit im Unterricht Deutsch als Fremdsprache. U: Zagreber germanistische Beiträge 9, str. 193-205.
 5. Häusler, M. (2001): Landeskunde im fremdsprachlichen Deutschunterricht. U: Zagreber germanistische Beiträge 10, str. 93-111.
 6. Kast, Bernd (1999): Fertigkeit Schreiben. Berlin usf.: Langenscheidt.

Obavezan predmet na studijima
 1. Germanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij