Uvod u filozofiju I

Naziv
Uvod u filozofiju I
Organizacijska jedinica
Odsjek za filozofiju
ECTS bodovi
3
Šifra
78283
Semestri izvođenja
zimski, ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski

Cilj
Cilj na ovom kolegiju je upoznati studente s temeljnim filozofijskim pojmovima i terminima kojima se oni iskazuju, zatim s temeljnim pitanjima i metodama filozofije, te s temeljnim granama i područjima filozofije u njihovome jedinstvu. U kolegiju se nadalje izlaže odnos filozofije i religije, filozofije i umjetnosti te filozofije i znanosti, kao i filozofijsko sebepoimanje filozofije u razgraničenju prema nefilozofijskom svjetonazoru. Zadaća je kolegija ne samo da prenese uvodna znanja o filozofiji, nego i da razvije sposobnost filozofijskoga mišljenja i postavljanja filozofijskog pitanja, proučavanja filozofijskih tekstova, te da potakne na sustavno filozofiranje i ukaže na smisao i svrhu studija filozofije.
Sadržaj
 1. Uvod
 2. Razlika između filozofskog i sofističkog dokazivanja
 3. Sokratovska majeutika
 4. Filozof i filozofija
 5. Heraklitova odredba filozofa
 6. Pitagorina odredba filozofa
 7. Odlike filozofa prema Platonovu poimanju svrhe filozofije
 8. Aristotelovo poimanje teorijskog života
 9. Sebespoznaja i umovanje
 10. Unutarnja raščlanjenost duše čovjeka
 11. Dosezanje blagostanja i uživanje najvišeg dobra
 12. Antička raščlamba filozofije
 13. Novovjekovno poimanje filozofije
 14. Spinozino poimanje etičkog smisla filozofije
 15. Završna rasprava

Ishodi učenja
 1. Protumačiti stvaralačku moć filozofiranja. Ljubav, život i smrt u filozofiji: filozofija kao prisvajanje smrtnosti i obesmrćivanje za života
 2. Opisati antičku raščlambu filozofije
 3. Objasniti filozofiju kao dijalektiku: filozofijsko pitanje i odgovaranje
 4. Protumačiti uvod u filozofiju kao obraćenje čovjeka u njegovoj biti
 5. Prikazati i protumačiti svrhu filozofije: znanje i sreća (blaženstvo) čovjeka, uspostava istinske zajednice i očuvanje istine bitka bića u cjelini
 6. Prikazati i protumačiti filozofiju kao samospoznaju (anamneza)
 7. Pokazati što je identitet metode i sadržaja u filozofiji
Metode podučavanja
predavanje, vježbe
Metode ocjenjivanja
konzultacije

Obavezna literatura
 1. Aristotel, Metafizika, Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb, 1992.
 2. Aristotel, Nikomahova etika X, Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb, 1992.
 3. Descartes, R., Kartezijanske meditacije, CKD, Zagreb, 1975.
 4. Diels, H., Predsokratovci, sv. I i II, Naprijed, Zagreb, 1983.
 5. Platon, Zakoni X, u: Platon, Zakoni, Naprijed, Zagreb, 1974.
 6. Platon, Sofist, u: Platon, Protagora/Sofist, Naprijed, Zagreb, 1975.
 7. Spinoza, B., Etika, Demetra, Zagreb, 2000.
Dopunska literatura
 1. Despot, B., Uvod u filozofiju, GHZ, Zagreb, 1988.
 2. Gadamer, H. G., “Grčka filozofija i moderno mišljenje”, u: Gadamer, H. G., Čitanka, Matica hrvatska, Zagreb, 2002.

Obavezan predmet na studijima
 1. Filozofija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1. semestar
 2. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar