Uvod u filozofiju I - opći

Naziv
Uvod u filozofiju I - opći
Organizacijska jedinica
Odsjek za filozofiju
ECTS bodovi
3
Šifra
78517
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski

Cilj
Cilj na ovom kolegiju uvesti u etički smisao filozofijskog oblika života (bios theoretikos), kojim čovjek postiže najviše dobro (megiston agathon), te uvidjeti na koji način čovjek doseže životno blagostanje (eudaimonia) putem sebespoznaje u filozofiji. Proučava se odnos znanosti i filozofije, čistog mišljenja i umnog života, unutarnjeg robovanja i slobode. Pritom je odlučujuće upoznati unutarnju raščlanjenost duše čovjeka, njezine dijelove, moći i pripadajuće vrline.
Sadržaj
 1. Uvod
 2. Razlika između filozofskog i sofističkog dokazivanja
 3. Sokratovska majeutika
 4. Filozof i filozofija
 5. Heraklitova odredba filozofa
 6. Pitagorina odredba filozofa
 7. Odlike filozofa prema Platonovu poimanju svrhe filozofije
 8. Aristotelovo poimanje teorijskog života
 9. Sebespoznaja i umovanje
 10. Unutarnja raščlanjenost duše čovjeka
 11. Dosezanje blagostanja i uživanje najvišeg dobra
 12. Antička raščlamba filozofije
 13. Novovjekovno poimanje filozofije
 14. Spinozino poimanje etičkog smisla filozofije
 15. Završna rasprava

Ishodi učenja
 1. Prikazati i protumačiti etički smisao filozofijskog oblika života (bios theoretikos)
 2. Objasniti sokratovski postupak dokazivanja
 3. Prikazati i protumačiti razlike između Heraklitova, Pitagorina, Platonova i Aristotelova poimanja filozofa
 4. Opisati antičku raščlambu filozofije
 5. Objasniti temeljne filozofske odrednice novovjekovne filozofije
Metode podučavanja
predavanje, vježbe
Metode ocjenjivanja
konzultacije

Obavezna literatura
 1. Aristotel, Metafizika, Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb, 1992.
 2. Aristotel, Nikomahova etika X, Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb, 1992.
 3. Descartes, R., Kartezijanske meditacije, CKD, Zagreb, 1975.
 4. Diels, H., Predsokratovci, sv. I i II, Naprijed, Zagreb, 1983.
 5. Platon, Zakoni X, u: Platon, Zakoni, Naprijed, Zagreb, 1974.
 6. Platon, Sofist, u: Platon, Protagora/Sofist, Naprijed, Zagreb, 1975.
 7. Spinoza, B., Etika, Demetra, Zagreb, 2000.
Dopunska literatura
 1. Despot, B., Uvod u filozofiju, GHZ, Zagreb, 1988.
 2. Despot, B., Uvod u filozofiju, GHZ, Zagreb, 1988.

Izborni predmet na studijima
 1. Švedski jezik i kultura, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 5. semestar
 2. Grčki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 3. Latinski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij