Uvod u forenzičnu antropologiju

Naziv
Uvod u forenzičnu antropologiju
Organizacijska jedinica
Katedra za antropologiju
ECTS bodovi
5
Šifra
52353
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Studenti koji uspješno apsolviraju kolegij stječu osnovna znanja o forenzičnoj antropologiji koja obuhvaćaju razlikovanje između ljudskih i životinjskih ostataka, razlikovanje arheoloških od forenzičnih slučajeva i određivanje spola ljudskih koštanih ostataka te starosti u trenutku smrti. Ova znanja neophodan su preduvjet za krajnji cilj, a to je osobna identifikacija pronađenih ljudskih ostataka u forenzičnom kontekstu.
Sadržaj
 1. Uvodno predavanje. Forenzična antropologija.
 2. Tkiva. Građa kosti.
 3. Razlikovanje ljudskih i životinjskih kostiju.
 4. Osnove osteologije čovjeka. Kosti osovinskog skeleta.
 5. Osnove osteologije čovjeka. Kosti ruke.
 6. Osnove osteologije čovjeka. Kosti noge.
 7. Osnove osteologije čovjeka.Kosti glave.
 8. Stvaranje biološkog profila.
 9. Osobitosti spolnog dimorfizma skeleta.
 10. Morfološke i histološke metode odredbe doživljene starosti.
 11. Određivanje doživljene starosti na koštanim ostacima djece. Osifikacijski centri, kronologija sraštanja koštanog sustava.
 12. Određivanje doživljene starosti na dentalnim ostacima djece. Kronologija rasta zuba.
 13. Određivanje doživljene starosti na koštanim ostacima odraslih osoba.
 14. Određivanje doživljene starosti na dentalnim ostacima odraslih osoba.
 15. Biostatistika. Osnovne statističke metode u antropologiji.

Ishodi učenja
 1. -moći će prepoznati i razvrstati pojedine elemente kostura čovjeka
 2. -u slučaju dobro očuvanih koštanih elemenata, povezati stečeno znanje kod problema identifikacije spola odraslih osoba te doživljene starosti djece i odraslih osoba u širem rasponu
 3. -moći će utvrditi visinu odraslih osoba antropometrijskim metodama
 4. -moći će razlikovati promjene koje predstavljaju dio patoloških promjena na koštanom materijalu od osteoloških morfoloških varijanti
 5. -moći će definirati i opisati osnovne statističke analize u biološkoj antropologiji
Metode podučavanja
Tijekom predavanja koristit će se razni socijalno-djelatni oblici rada: frontalni, individualni i grupni oblik, te praktične radionice. Tijekom seminara koristit će se metoda demonstracije, razgovora, rasprave te frontalni i individualni socijalno-djelatni oblici rada.
Metode ocjenjivanja
Pisani kolokviji tijekom semestra te usmeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Odabrana poglavlja: Buikstra, J., Ubelaker, D. 1994. Standards for Data Collection from Human Skeletal Remains. Arkansas Archaeological Survey. Fayetteville, Arkansas.
 2. Odabrana poglavlja: Larsen, C.S. 2013. Bioarchaeology: Interpreting Behavior from the Human Skeleton (Cambridge Studies in Biological and Evolutionary Anthropology). Cambridge University Press, Cambridge.
 3. Odabrana poglavlja: Paulsen F, Wasche J. 2013. Sobotta: Opća anatomija i lokomotorni sustav, 3. hrvatsko izdanje. Naklada Slap, Zagreb.
Dopunska literatura
 1. Brkić, H. i sur. 2000. Forenzična stomatologija. Školska knjiga, Zagreb.
 2. Klepinger, L.L. 2006. Fundamentals of Forensic Anthropology. John Wiley & Sons. New Jersey.

Obavezan predmet na studijima
 1. Antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 6. semestar