Uvod u lingvistički studij švedskog

Naziv
Uvod u lingvistički studij švedskog
Organizacijska jedinica
Katedra za skandinavske jezike i književnosti
ECTS bodovi
7
Šifra
52057
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
Upoznavanje studenata s lingvističkim temama i lingvističkim metajezikom; upoznavanje jezične situacije u Švedskoj; razvijanje svijesti o švedskom u odnosu na druge jezike svijeta; usvajanje znanja o švedskom jezičnom sustavu - fonologiji, morfologiji, uključivo tvorbu riječi, i leksiku.
Sadržaj
 1. uvod u kolegij; jezik, jezično djelovanje, jezični sustav; de Saussureove dihotomije; znanost o jeziku – lingvistika; lingvističke discipline
 2. jezik i dijalekt; švedski jezik i jezici u Švedskoj;porijeklo jezične raznolikosti; jezik i mozak
 3. jezici svijeta; genealoška klasifikacija jezika; pozicija švedskog u genealoškoj klasifikaciji jezika;
 4. tipološke klasifikacije jezika; jezični savezi;švedski leksik
 5. nasljeđenice; posuđenice; novotvorenicetvorba riječi u švedskom
 6. švedski fonološki sustav; švedski fonemi - opis vokala, opis konsonanata
 7. prozodija riječi i rečenice u švedskom;vrste riječi – klasifikacije, načini utvrđivanja
 8. švedske imenice
 9. švedske imenice; švedski pridjevi
 10. švedski pridjevi; švedske zamjenice
 11. kolokvij: gradivo zaključno s prozodijom riječi i rečenice, studentske prezentacije
 12. švedske zamjenice, brojevi
 13. švedski glagoli, studentske prezentacije
 14. švedski glagoli; švedski prilozi; prijedlozi
 15. prijedlozi, nezavisni i zavisni veznici; švedski uzvici;zaključivanje kolegija

Ishodi učenja
 1. Studenti će moći navesti bitne osobine ljudskog jezika te navesti i objasniti osnovne lingvističke pojmove;
 2. moći upotrijebiti odgovarajući metajezik u analizi fonologije, fonetike, morfologije i leksika švedskoga jezika;
 3. u skladu sa suvremenim gramatičkim pristupima moći opisati i objasniti morfološke kategorije u švedskome jeziku te ih usporediti s odgovarajućim hrvatskim kategorijama;
 4. moći opisati jezičnu situaciju u Švedskoj te objasniti poziciju švedskog među jezicima svijeta prema različitim tipologijama;
Metode podučavanja
predavanja, razgovor na satu, upute i komentari tijekom pripreme i izvedbe studentskih prezentacija, konzultacije tijekom pripreme i komentari u pisanom seminarskom radu
Metode ocjenjivanja
Od studenta se očekuje da redovito dolazi na predavanja, priprema zadane teme te aktivno sudjeluje u radu seminara. Tijekom semestra studenti u grupama pripremaju i usmeno prezentiraju jednu od ponuđenih tema te pripremaju pisani sažetak prezentacije. Student samostalno piše jedan seminarski radte polaže pismeni ispit. Obaveza pismenog ispita može se zadovoljiti polaganjem ili dvaju kolokvija tijekom semestra ili ispita iz cjelokupnog gradiva po završetku nastave.

Obavezna literatura
 1. Bolander, Maria (2001) Funktionell svensk grammatik, Stockholm: Liber AB
 2. Yule, G. (1996). The Study of Language. 2nd ed. Cambridge University Press, str. 19-93
 3. Thorell, O. (1984) Att bilda ord, Skriptor, str. 9-14, 49-71,125-132
Dopunska literatura
 1. Jan Einarsson (2004). Språksociologi.Lund: Studentlitteratur
 2. Holmes, Ph. - Hinchliffe, I. (1994/2003/) Swedish - A Comprehensive Grammar, London - New York: Routledge (naročito: 434-515)
 3. Hultman, T.G. (2003) Svenska Akademiens Språklära, Stockholm: Svenska Akademien
 4. Einarsson, J. (2013). Språket och språkarna. Lund: Studentlitteratur
 5. Matasović, R. (2005) Jezična raznolikost svijeta, Zagreb: Algoritam
 6. Glovacki i dr. (2001) Uvod u lingvistiku, Zagreb: Školska knjiga
 7. Ljung, M. – Ohlander, S. Allmän svensk grammatik, Stockholm: Liberförlag, str. 3-142
 8. Renberg, Bo. (2005/2006). Språkets mirakel: om tänkande, tal och skrift. Liber
 9. Ljung, M. – Ohlander, S. Allmän svensk grammatik, Stockholm: Liberförlag, str. 3-142

Obavezan predmet na studijima
 1. Švedski jezik i kultura, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3. semestar
Izborni predmet na studijima
 1. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar