Uvod u metodologiju eksperimentalne psihologije

Naziv
Uvod u metodologiju eksperimentalne psihologije
Organizacijska jedinica
Odsjek za psihologiju
ECTS bodovi
4
Šifra
35826
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Usvajanje temeljnih znanja o eksperimentu općenito te o eksperimentu u psihologiji. Razumijevanje kvantitativnih empirijskih metoda u psihologiji i usvajanje znanja o uzročno-posljedičnom zaključivanju u znanosti.
Sadržaj
 1. Definicija znanosti i znanstvene metode. Psihologija kao znanost.
 2. Opće metode psihologije: metoda opažanja (ekstrospekcija) i metoda samoopažanja (introspekcija).
 3. Eksperiment. Eksperiment u psihologiji.
 4. Varijable – nezavisna, zavisna, vanjske.
 5. Vanjska i unutarnja valjanost eksperimenta.
 6. Manipulacija nezavisnom varijablom.
 7. Odabir i definicija zavisne varijable.
 8. Razina mjerenja.
 9. Relevantni faktori u psihologijskom istraživanju i njihovo moguće djelovanje na zavisnu varijablu mimo nezavisne varijable – miješanje efekata, kontrola.
 10. Elementi kvantitativnog psihologijskog istraživanja – problem i hipoteza.
 11. Eksperimentalni nacrt – dvije ili vise nezavisnih skupina.
 12. Faktorijalni eksperimentalni nacrt. Eksperimenti s više nezavisnih varijabli.
 13. Zavisan i mješoviti eksperimentalni nacrt.
 14. Kvazieksperimentalni nacrti.
 15. Valjanost zaključivanja o odnosima nezavisne i zavisne varijable i mogućnosti generalizacije rezultata.

Ishodi učenja
 1. Kritički analizirati jednostavne istraživačke nacrte, imenujući glavna ograničenja u zaključivanju o uzročno-posljedičnim vezama.
 2. Argumentirat će razlike između koncepta i varijable te istraživačkog problema i hipoteze.
 3. Nabrojati i definirati jednostavne eksperimentalne nacrte.
 4. Usporediti ne-eksperimentalne i eksperimentalne kvantitativne metode.
 5. Primijeniti metode kontrole relevantnih faktora.
 6. Definirati elemente istraživačkog nacrta: problem, hipotezu, nezavisnu i zavisnu varijablu, kontrolu vanjskih faktora.
 7. Usporediti zavisni i nezavisni, te jednostavni i složeni eksperimentalni nacrt.
Metode podučavanja
Predavanja i samostalni zadaci. U okviru predavanja studenti dobivaju kratke individualne i grupne zadatke u kojima se traži da operacionaliziraju izloženi sadržaj na konkretnim primjerima. Rješenja koja do kojih su došli raspravljaju se u plenumu te dobivaju povratnu informaciju od nastavnika.
Metode ocjenjivanja
Pismeni i/ili usmeni ispit. Studenti sami odabiru stupanj u kojem žele aktivno sudjelovati u rješavanju individualnih i grupnih zadata. Njihova aktivnost za vrijeme nastave se formalno ne evaluira, a zadaci su osmišljeni tako da olakšavaju praćenje gradiva I pripremu završnog ispita. Za njihovo uspješno praćenje potrebno je redovito učenje. Neaktivnost za vrijeme održavanja nastave, studenti mogu kompenzirati pripremajući se za završni ispit. Na taj se način, konačna ocjena u potpunosti (100%) formira na temelju rezultata u pismenom ispitu.

Obavezna literatura
 1. Bujas, Z. (1981). Uvod u metode eksperimentalne psihologije. Zagreb: Školska knjiga.
 2. Kolesarić, V. (1996). Metodologija psihologijskih istraživanja. Zagreb: Odsjek za psihologiju Filozofskog fakulteta (interno izdanje).
 3. Milas, G. (2005). Istraživačke metode u psihologiji i drugim društvenim znanostima: Jastrebarsko:Slap
Dopunska literatura
 1. Breakwell, S.H., Hammond, S. & Fife-Schaw, C. (2003). Research Methods in Psychology. London: SAGE Publications.
 2. Campbell, D. T. & Stanley, J. C. (2002). Experimental and Quasi-Experimental Designs for Research. Chicago: Rand McNally & Company
 3. Sternberg, R.J. (2005). Kognitivna psihologija. Jastrebarsko: Naklada Slap.
 4. Oatley K. i Jenkins, JM. (2003). Razumijevanje emocija. Jastrebarsko: Naklada Slap.
 5. Beck, R.C. (2003). Motivacija. Teorija i načela. Jastrebarsko: Naklada Slap.

Obavezan predmet na studijima
 1. Psihologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1. semestar