Uvod u modernu tursku književnost

Naziv
Uvod u modernu tursku književnost
Organizacijska jedinica
Katedra za turkologiju
ECTS bodovi
4
Šifra
117832
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15
Lektorske vježbe
15

Cilj
Upoznavanje studenata s kulturno-povijesnim kontekstom razvoja moderne turske književnosti; upoznavanje s najvažnijim kulturnim promjenama koje su zahvatile osmansko društvo tijekom 19. i početkom 20.st., posebno s reformskim nastojanjima osmanskih intelektualaca te njihovim književnim i publicističkim djelovanjem.
Sadržaj
 1. Upoznavanje s planom rada i sadržajem kolegija; podjela seminarskih tema, osvrt na obaveznu i izbornu literaturu.
 2. Predavanje: Prvi utjecaji sa Zapada i počeci europeizacije Osmanskoga Carstva; pokretanje prve štamparije, reforma vojske i obrazovanja. Seminar: Izbor odgovarajuće literature, razgovor.
 3. Predavanje: Novi poredak (Tanzimat) i službeni početak provođenja reformi. Prevoditeljska djelatnost. Seminar: Čitanje odabrane literature, razgovor.
 4. Predavanje: Prvi period Tanzimatske književnosti (1859-1876; Ibrahim Şinasi – Ziya Paşa – Namık Kemal). Seminar: Izbor odgovarajuće literature, čitanje, razgovor.
 5. Predavanje: Namık Kemal (život i djelo) Seminar: Izbor odgovarajuće literature, čitanje, usmena izlaganja, razgovor.
 6. Predavanje: Razvoj novinarstva i izdavačke djelatnosti kod Osmanlija. Seminar: Izbor odgovarajuće literature, čitanje, usmena izlaganja, razgovor.
 7. Predavanje: Drugi književni period Tanzimata (1876-1896); najvažniji predstavnici. Seminar: Izbor odgovarajuće literature, čitanje, usmena izlaganja, razgovor.
 8. Predavanje: Počeci prozne književnosti (prvi romani i pripovijetke: Ahmet Mithat, Şemsettin Sami, Samipaşazade Sezai, Nabizade Nazım, Recaizade Ekrem…) Seminar: Izbor odgovarajuće literature, čitanje, usmena izlaganja, razgovor.
 9. Predavanje: Razvoj proznih vrsta pod utjecajem Zapada (predstavnici, glavne karakteristike…) Seminar: Izbor odgovarajuće literature, čitanje, usmena izlaganja, razgovor.
 10. Predavanje: Razvoj drame i kazališta kod Osmanlija. Seminar: Čitanje odabrane literature, usmena izlaganja, razgovor.
 11. Predavanje: Otpor protiv politizacije književnosti: književne škole Servet-i fünun i Fecr-i Ati. Seminar: Čitanje odabrane literature, usmena izlaganja, razgovor.
 12. Počeci nacionalnog buđenja (osnivanje prvih nacionalnih kulturno-znanstvenih udruženja; važnija imena u književnom i kulturnom životu). Seminar: Izbor odgovarajuće literature, čitanje, usmena izlaganja,
 13. Predavanje: Mladoturska era (1908.-1918.); od panturanizma do turkizma. Seminar: Izbor odgovarajuće literature, čitanje, usmena izlaganja, razgovor.
 14. Predavanje: Milli Edebiyat (ideološka orijentacija; najvažniji predstavnici u književnosti) Seminar: Čitanje odabrane literature, usmena izlaganja, razgovor.
 15. Predavanje: Milli Edebiyat (karakteristike, predstavnici). Seminar: Izbor odgovarajuće literature, čitanje, razgovor.

Ishodi učenja
 1. Izdvojiti i objasniti faktore koji su presudni za početke modernizacije Osmanskog Carstva.
 2. Navesti i objasniti najvažnije promjene na književnom i kulturnom planu u periodu kasnog Osmanskog Carstva
 3. Izdvojiti najvažnije predstavnike nove osmanske književosti te objasniti i usporediti njihove književne značajke i doprinose.
 4. Analizirati programe novih književnih škola i pravaca u osmanskoj književnosti 19. st.
 5. Prepoznati i objasniti europske utjece u djelima osmanskih književnika druge polovice 19.st.
Metode podučavanja
Usmena predavanja, čitanje i analiziranje odabranih književnih i publicističkih tekstova, čitanje i analizanje dopunske literature, pisanje i izlaganje seminarskih radova.
Metode ocjenjivanja
Završni ispit koji se sastoji od pismenog testa i usmene provjere znanja, a uključuje i vrednovanje kontinuiranog zalaganja studenta tijekom semestra (seminarski rad, aktivnost na nastavi).

Obavezna literatura
 1. Halman, Talat Sait i dr. (ur.), Türk Edebiyatı Tarihi, sv. 3, Ankara, 2007.
 2. Korkmaz, Ramazan, Yeni Turk Edebiyatı: El Kitabı (1839-2000), Ankara, 2006.
 3. Evin, Ahmet, Türk Romanının Kökenleri ve Gelişimi, Istanbul, 2004.
Dopunska literatura
 1. Kudret, Cevdet, Türk Edebiyatında Hikaye ve Roman I: Tanzimat’tan Meşrutiyet’e kadar (1859-1910), Istanbul, 1987

Obavezan predmet na studijima
 1. Turkologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 3. semestar