Uvod u noviju hrvatsku književnost I - 19. stoljeće

Naziv
Uvod u noviju hrvatsku književnost I - 19. stoljeće
Organizacijska jedinica
Odsjek za kroatistiku
ECTS bodovi
5
Šifra
52521
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski

Cilj
Kolegij u okviru socijalnoga, kulturnoga i književnog života 19. st. daje pregled nacionalne književnosti od romantizma do modernizma, a cilj mu je da student stekne osnovna znanja o njezinim stilskim formacijama, žanrovima i poetikama te o najznačajnijim autorima i djelima. Kolegij je obvezan i uvjet za upisivanje ostalih kolegija na Katedri za noviju hrvatsku književnost. Budući da se ovim propedeutičkim kolegijem stječu osnovna znanja te prvi cjeloviti pregled strukture novije hrvatske književnosti tijekom njezina 19. stoljeća, on je ujedno neophodno polazište za nastavak studija književne kroatistike.
Sadržaj
 1. Predavanje (prof. Nemec): Političke pretpostavke Hrvatskog narodnog preporoda. Nacionalna integracijska ideologija. Ilirizam i kroatizam. Konstrukcija nacionalnog identiteta. Predavanje (prof. Brešić): Pristup. Upoznavanje s kolegijem, njegovim ciljem, metodama i sadržajem. Seminar: Uvod u čitanje tekstova novije hrvatske književnosti: Upoznavanje sa seminarskim dijelom kolegija, njegovim ciljem, metodama, sadržajem i načinom rada. Aspekti čitanja kanonskih tekstova hrvatske književnosti.
 2. Predavanje (prof. Nemec): Žanrovski sustav hrvatskog romantizma. Predavanje (prof. Brešić): Što je to NHK? Pojam i struktura hrvatske književnosti, hrvatski narodni preporod – ilirski pokret – ilirizam – romantizam – moderna/modernizam, odnos starije i novije hrvatske književnosti (SHK vs NHK); rasprava, pitanja i odgovori –Periodizacijske sheme i žanrovska slika; rasprava, pitanja i odgovori Seminar: Romantičarski spjev kao hibridni žanr: Ivan Mažuranić: Smrt Smail-age Čengića.
 3. Predavanje (prof. Nemec): Ključni autori i tekstovi hrvatskog romantizma (budnice i davorije, D. Demeter, A. Nemčić, I. Mažuranić, S. Vraz, P. Preradović) Predavanje (prof. Brešić): Predavanje (prof. Brešić): Što je to NHK? Pojam i struktura hrvatske književnosti, hrvatski narodni preporod – ilirski pokret – ilirizam – romantizam – moderna/modernizam, odnos starije i novije hrvatske književnosti (SHK vs NHK); rasprava, pitanja i odgovori –Periodizacijske sheme i žanrovska slika; rasprava, pitanj
 4. Predavanje (prof. Nemec): Uloga i značenje A. Šenoe u hrvatskoj književnosti. Kanonizacija romana. Predavanje (prof. Brešić): Lirika. Lirsko i epsko pjesništvo, status lirike u književnim sustavima od ilirizma do modernizma, vrste i poetike; rasprava, pitanja i odgovori. – Najznačajniji pjesnici, njihova djela i glavna obilježja; rasprava, pitanja i odgovori Seminar: Šenoin povijesni roman: Zlatarovo zlato
 5. Predavanje (prof. Nemec): Šenoina koncepcija povijesnog romana. „Zagrebulje“ – retorika feljtona. Predavanje (prof. Brešić): Lirika. Lirsko i epsko pjesništvo, status lirike u književnim sustavima od ilirizma do modernizma, vrste i poetike; rasprava, pitanja i odgovori. – Najznačajniji pjesnici, njihova djela i glavna obilježja; rasprava, pitanja i odgovori Seminar: Šenoina proza iz građanskog života: Prijan Lovro
 6. Predavanje (prof. Nemec): Književnost i ideologija. Pravaštvo i hrvatska književnost. Predavanje (prof. Brešić): Proza. Pripovjedni oblici i književna razdoblja, modeli i poetike, tradicija novele i romana, putopis, auto/biografija i memoari, esej i feljton; rasprava, pitanja i odgovori. – Najznačajniji pripovjedači, njihova djela i glavna obilježja; rasprava, pitanja i odgovori Seminar: Disharmonija šenoinskog romanesknog diskursa. Ante Kovačić: U registraturi
 7. Predavanje (prof. Nemec): Društveni roman. Socijalna motivacija likova. Roman ideja. Roman o umjetniku. Predavanje (prof. Brešić): Proza. Pripovjedni oblici i književna razdoblja, modeli i poetike, tradicija novele i romana, putopis, auto/biografija i memoari, esej i feljton; rasprava, pitanja i odgovori. – Najznačajniji pripovjedači, njihova djela i glavna obilježja; rasprava, pitanja i odgovori Seminar: Gjalskijev poetski realizam: Pod starim krovovima (izbor novela)
 8. Predavanje (prof. Nemec): Pojava S. S. Kranjčevića i njegov raskid s poetskom tradicijom. Predavanje (prof. Brešić): Drama. Do/preporodna drama, komedija, tragedija i pučki igrokaz; rasprava, pitanja i odgovori. – Najznačajniji autori, njihova djela i glavna obilježja; rasprava, pitanja i odgovori Seminar: Zreli realizam Vjenceslava Novaka: Posljednji Stipančići
 9. Predavanje (prof. Nemec): Ključni autori i tekstovi hrvatskog realizma (A. Kovačić, E. Kumičić, J. Kozarac, K. Š. Gjalski, V. Novak) Predavanje (prof. Brešić): Do/preporodna drama, komedija, tragedija i pučki igrokaz; rasprava, pitanja i odgovori. – Najznačajniji autori, njihova djela i glavna obilježja; rasprava, pitanja i odgovori Seminar: Preteča moderne lirike – S. S. Kranjčević: Lucida Intervalla, U maskiranoj gomili, Radniku, Eli! Eli! Lama azavtani, Resurecctio, Mojsije
 10. Predavanje (prof. Nemec): Filozofske i društvene pretpostavke modernog doba. Moderna osjećajnost. Zaokret prema psihologiji i individuumu. Predavanje (prof. Brešić): Kritika, polemika i historiografija. Počeci književne kritike, razvoj i oblici, glavni kritičari, koncepcije i metode; polemika kao žanr, povijest, obilježja i glavni autori - Počeci književne znanosti, glavni književni povjesničari, njihova djela i obilježja; rasprava, pitanja i odgovori Seminar: Dekadentni junak proze Janka Lesko
 11. Predavanje (prof. Nemec): Hrvatska i europska moderna. Secesija. Impresionizam. Predavanje (prof. Brešić): Mediji i institucije - europski pisci i prevoditelji. Knjige, kalendari, almanasi, časopisi i novine; rasprava, pitanja i odgovori; Institucije (MH, JAZU/HAZU, DHK); rasprava, pitanja i odgovori – Europski pisci i prevoditelji Seminar: Pjesnički i novelistički modernizam A. G. Matoša: Matoševa poezija: Srodnost, Jesenje veče, Doña Muerte, Maćuhica, Djevojčici mjesto igračke, Mističan sonet
 12. Predavanje (prof. Nemec): Dominacija kraćih oblika – lirika, crtica, novela. Drama u moderni. Kritika u moderni. Predavanje (prof. Brešić): Nakladništvo, knjižarstvo i čitatelji. Tiskare, knjigovežnice, čitaonice, cijene i distribucija, čitatelji i kulturne navike Seminar: Drama u moderni. I. Vojnović: Dubrovačka trilogija
 13. Predavanje (prof. Nemec): Teme, stil, ideje Matoševe umjetnosti. Matošev opus. Predavanje (prof. Brešić): Literatura i zaključak. Pregled i analiza glavne predmetne literature, rasprava, pitanja i odgovori – Zaključak Seminar: Historizam, secesija i vitalizam hrvatske moderne – V. Nazor: Slavenske legende (izbor), novela Albus kralj
 14. Predavanje (prof. Nemec): J. Leskovar. I. Vojnović. V. Nazor. M. C. Nehajev. Hrvatska mlada lirika. Predavanje (prof. Brešić): Predavanje (prof. Brešić): Literatura i zaključak. Pregled i analiza glavne predmetne literature, rasprava, pitanja i odgovori – Zaključak Seminar: Sinteza i evaluacija.
 15. Predavanje (prof. Nemec): Predrok Predavanje (prof. Brešić): Predrok Seminar: Kolokvij

Ishodi učenja
 1. - objasniti i razlikovati obilježja književnopovijesnih razdoblja i stilskih formacija u hrvatskoj književnosti 19. stoljeća od romantizma do moderne
 2. - primijeniti naučene spoznaje o znanosti o književnosti i književnopovijesnim razdobljima u analizi i tumačenju odabranih književnih djela koja su dio syllabusa
 3. - analizirati odabrane tekstove hrvatske književnosti 19. stoljeća s obzirom na pripadnost određenom književnom razdoblju te rodu i vrsti
 4. - kritički prosuđivati vezu između književnog teksta i društveno-povijesnog konteksta 19. stoljeća
 5. - povezati književne sadržaje 19. stoljeća s ostalim srodnim umjetničkom, znanstvenim i općekulturnim sadržajima na sinkronijskoj i dijakronijskoj razini
 6. - usvojiti osnovne pojmove književne historiografije, teorije i metodologije
 7. - usvojiti osnovna znanja o kanonskim autorima i njihovim djelima
 8. - naučiti kako pristupiti izvorima i literaturi o hrvatskoj književnosti 19. st.
Metode podučavanja
Usmeno izlaganje, rad na tekstu, rasprava, samostalna analiza problema, multimedijalne prezentacije.
Metode ocjenjivanja
Pismena provjera usvojenosti činjenica, pismena provjera sposobnosti analize i sinteze kroz esejistička pitanja

Obavezna literatura
 1. Barac, A., Hrvatska književnost I. Književnost ilirizma. Zagreb, 1964.
 2. Barac, A., Hrvatska književnost II. Književnost pedesetih i šezdesetih godina. Zagreb, 1960.
 3. Šicel, M., Povijest hrvatske književnosti. Knjiga V (Moderna). Zagreb, 1978.
 4. Živančević, M. – Frangeš, I., Povijest hrvatske književnosti, knjiga 4 (Ilirizam; Realizam), Zagreb, 1975.
 5. Nemec, K., Povijest hrvatskog romana od početaka do kraja 19. stoljeća. Zagreb, 1994.
 6. Jelčić, Dubravko., Povijest hrvatske književnosti, Zagreb: Naklada Pavičić 1997: 46-216; ²2004: 143-339
 7. Nemec, K., Tragom tradicije.Zagreb, 1995.
 8. Frangeš, I., Povijest hrvatske književnosti, Zagreb-Ljubljana, 1987.
Dopunska literatura
 1. Lasić, Stanko, Roman Šenoina doba. RAD JAZU, knjiga 341. Zagreb 1965: 163-230.
 2. Flaker, A.,Stilske formacije. Zagreb, 1976.
 3. Jelčić, D., Hrvatski književni romantizam. Zagreb, 2002.
 4. Kritika u doba realizma. Ur. I. Frangeš. PSHK, knj. 62, Zagreb, 1976.
 5. Lasić, S., Problemi narativne strukture. Zagreb, 1977.
 6. Žmegač, V., Duh impresionizma i secesije. Zagreb, 1993.

Obavezan predmet na studijima
 1. Kroatistika, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 5. semestar
 2. Kroatistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 5. semestar