Uvod u noviju hrvatsku književnost II - 20. stoljeće

Naziv
Uvod u noviju hrvatsku književnost II - 20. stoljeće
Organizacijska jedinica
Odsjek za kroatistiku
ECTS bodovi
5
Šifra
52524
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski

Cilj
Cilj kolegija jest upoznavanje s ključnim tendencijama, modelima, žanrovskim ostvarenjima, pojedinačnim autorima i poetičkim praksama hrvatske književnosti od avangarde do postmodernizma. Posebna će pozornost biti usmjerena na rekonstruiranje povijesnog, društvenog, političkog, filozofskog konteksta vremena u kojima su nastajali tekstovi kanonskih pisaca, kako bi se studenticama i studentima predočila kompleksnost procesa koji utječu na nastajanje i oblikovanje književnog teksta te njegovu recepciju.
Sadržaj
 1. Predavanje (prof. Nemec): Uvodno predavanje: glavni pravci i tendencije u hrvatskoj književnosti 20. stoljeća Predavanje (prof. Brešić): Uvod. Evidencija, upoznavanje s kolegijem, njegovim sadržajem, metodama i ciljem. Seminar: Uvodni sat. Upućivanje studenata u rad na kolegiju.
 2. Predavanje (prof. Nemec): Hrvatska književna avangarda. Teorija avangarde. Optimalna projekcija. Poetika "nulte točke". Hibridizacija žanrova. Avangardni manifesti: Krleža, Šimić, Donadini Predavanje (prof. Brešić): Društvena slika 20-21. stoljeća. Modernistički pokret, avangarda, Prvi svjetski rat, socijalni realizam, Drugi svjetski rat, „olovna vremena“, Hrvatsko proljeće, pad komunizma, Domovinski rat i doba tranzicije Seminar: Antun Branko Šimić (izbor iz poezije). Avangarda i ekspresioniza
 3. Predavanje (prof. Nemec): Ekspresionizam u hrvatskoj poeziji, prozi i drami. Modelske analize: Šimić, Krleža, Cesarec. Predavanje (prof. Brešić): Poezija. Najznačajniji pjesnici, njihova djela i glavna obilježja; rasprava, pitanja i odgovori. Seminar: Miroslav Krleža: Kristofor Kolumbo; U agoniji. Kristofor Kolumbo – „kvantitativna dramaturgija“, ekspresionizam u drami, odnos pojedinca i mase.
 4. Predavanje (prof. Nemec): Međuratno pjesništvo. Hermenutički horizont. Novosimbolizam i katolički novosimbolizam. Pjesništvo Tina Ujevića i Nikole Šopa. Predavanje (prof. Brešić): Poezija. Najznačajniji pjesnici, njihova djela i glavna obilježja; rasprava, pitanja i odgovori. Seminar: Miroslav Krleža: Predgovor Podravskim motivima Krste Hegedušića; Balade Petrice Kerempuha. Sukob na književnoj ljevici, analiza odabranih pjesama, dijalektalnost i subverzija, pučki protest.
 5. Predavanje (prof. Nemec): Novi objektivizam; socijalni realizam Poetičko određenje. Neorealistički modeli: urbana i ruralna proza i poezija. Uspon analitičko-psihološkog i lirskog romana. Popularni roman. Predavanje (prof. Brešić): Proza. Pripovjedni oblici i književna razdoblja, modeli i poetike, najznačajniji pripovjedači, njihova djela i glavna obilježja; rasprava, pitanja i odgovori. Miroslav Krleža: Povratak Filipa Latinovicza. Povratak Filipa Latinovicza kao predstavnik europskog modernis
 6. Predavanje (prof. Nemec): Književni opus Miroslava Krleže. Stilske i poetičke odrednice, žanrovski raspon, djela. Predavanje (prof. Brešić): Proza. Pripovjedni oblici i književna razdoblja, modeli i poetike, najznačajniji pripovjedači, njihova djela i glavna obilježja; rasprava, pitanja i odgovori. Seminar: Tin Ujević. Generacija mladoliričara; Ujevićeva neopetrarkistička faza; filozofija Ujevićeve poetike; analiza odabranih pjesama
 7. Predavanje (prof. Nemec): Književni opus Ive Andrića. Stilske i poetičke odrednice, žanrovski raspon, djela Predavanje (prof. Brešić): Proza. Pripovjedni oblici i književna razdoblja, modeli i poetike, najznačajniji pripovjedači, njihova djela i glavna obilježja; rasprava, pitanja i odgovori. Seminar: Ivo Andrić: Prokleta avlija. Narativna struktura romana (pripovjedač, pripovjedne razine). Orijentalizam, povijest i svjedočenje.
 8. Predavanje (prof. Nemec): Socrealizam i kritički dogmatizam. Otpori i sučeljene poetike. Točke otpora: Šegedin, Desnica, Parun. Predavanje (prof. Brešić): Drama. Modernistička i postmodernistička drama, glavna obilježja, najznačajniji autori i njihova djela; rasprava, pitanja i odgovori Seminar: Nikola Šop, Dragutin Tadijanović, Dobriša Cesarić. Antimodernizam Šopova pjesništva, katolički ekspresionizam, od svijeta običnosti i prizemne egzistencije do hermetizacije i apstraktnosti. Poetika Dragu
 9. Predavanje (prof. Nemec): Krugovaški poetički model. Značenje "Krugova". Generacijska poetika i praksa. Pjesništvo: Mihalić, Slamnig. Predavanje (prof. Brešić): Drama. Modernistička i postmodernistička drama, glavna obilježja, najznačajniji autori i njihova djela; rasprava, pitanja i odgovori. Seminar: Vladan Desnica: Proljeća Ivana Galeba. Modernistički roman. Esejizacija i intelektualizacija diskursa. Filozofska kombinatorika, relativizacija pripovjednosti.
 10. Predavanje (prof. Nemec): Romani graničnih situacija: Desnica, Šoljan, Novak Predavanje (prof. Brešić): Kritika i historiografija. Moderna kritika, tipovi i obilježja, vodeći kritičari i njihove koncepcije; rasprava, pitanja i odgovori Seminar: Ranko Marinković: Glorija. Modernizam u drami. Odnos obreda i spektakla, svijeta i kazališta, muškog i ženskog.
 11. Predavanje (prof. Nemec): Tendencije u poratnoj dramskoj književnosti. Poetske drame i drame situacije. Političko kazalište. Modelske analize: Marinković i Brešan. Predavanje (prof. Brešić): Kritika i historiografija. Moderna kritika, tipovi i obilježja, vodeći kritičari i njihove koncepcije; rasprava, pitanja i odgovori. Seminar: Krugovaško pjesništvo. Krugovaški književni projekt, ludizam, odnos prema književnoj tradiciji, pozicija intelektualca u društvu.
 12. Predavanje (prof. Nemec): Poetika grupacije oko "Razloga". Individualni poetički modeli. Kulturološki horizont. Filozofija i pjesništvo. Modelske analize: Mrkonjić, Petrak, Dragojević, Sever Predavanje (prof. Brešić): Mediji i institucije. Tiskani i elektronički mediji, MH, JAZU/HAZU, HFD, DHK/HDP; rasprava, pitanja i odgovori Seminar: Antun Šoljan: Izdajice. Krugovaška proza, proza u trapericama, mentalitet „klape“.
 13. Predavanje (prof. Nemec): Prema postomodernizmu. Fantastika i žanrovska proza. Proces trivijalizacije i komercijalizacije. Modelske analize: Pavličić, Tribuson Predavanje (prof. Brešić): Europski kontekst. „Zaokret k Evropi“, avangarda, ekspresionizam, nordijska drama, Neue Sachlichkeit, soc-realizam, New Criticism, hrvatski krimić, jeans-proza, beat-pokret, hrvatski borgesovci, žensko pismo, estetika campa i trasha, hrvatski carverovci, Monty Python i flash mob, chicklit; recepcija hrvatske k
 14. Predavanje (prof. Nemec): Historiografska fikcija. Novi povijesni roman: stari žanr u novom ruhu. Modelske analize: Fabrio, Aralica, Šehović Predavanje (prof. Brešić): Literatura. Pregled i analiza literature; rasprava, pitanja i odgovori Seminar: Pavao Pavličić: Večernji akt. Fantastičari, postmodernizam, odnos fikcije i zbilje, odnos falsifikata i originala.
 15. Predavanje (prof. Nemec):"Žensko pismo". Poetičko određenje, žanrovske specifike; topika i retorika ženskog pisma. Modelske analize: Vrkljan, Drakulić, Ugrešić Predavanje (prof. Brešić): Predrok Seminar: kolokvij

Ishodi učenja
 1. Analiziranje, sintetiziranje i vrednovanje specijaliziranih književnopovijesnih i teorijskih činjenica, pojmova, postupaka i principa u području književne povijesti kojima se stvara svijest o društvenim i ideološkim učincima književnog teksta i njegove uloge u procesu društvenog i kulturnog pamćenja.
 2. Interpretiranje, procjenjivanje, odabiranje i kreativno korištenje različitih relevantnih činjenica, pojmova i postupaka u analizi književnog teksta te mogućnost prijenosa znanja na druga područja i probleme koji nadilaze književnopovijesni okvir.
 3. Kritičko prosuđivanje veze između književnog teksta i društveno-povijesnog konteksta u 20. stoljeća
 4. Povezivanje književnih sadržaja 20. stoljeća s ostalim društvenim i kulturnim praksama
 5. Uvođenje u samostalne znanstveno-istraživačke aktivnosti
Metode podučavanja
Usmeno izlaganje, rad na tekstu, rasprava, samostalna analiza problema, multimedijalne prezentacije.
Metode ocjenjivanja
Pismena provjera usvojenosti činjenica, pismena provjera sposobnosti analize i sinteze kroz esejistička pitanja

Obavezna literatura
 1. Frangeš, Ivo, Povijest hrvatske književnosti. Zagreb, 1987.
 2. Milanja, Cvjetko, Hrvatsko pjesništvo 1900. - 1950. Zagreb, 2008.
 3. Nemec, Krešimir, Povijest hrvatskog romana, knjiga II i III. Zagreb, 1998; 2003.
 4. Milanja, Cvjteko, Hrvatsko pjesništvo od 1950. do 2000. (I-III), Zagreb, 2000-2003.
 5. Senker, Boirs, Hrestomatija novije hrvatske drame I-II, Zagreb, 2000-2001.
Dopunska literatura
 1. Šicel, Miroslav, Hrvatska književnost 19. i 20. stoljeća. Zagreb, 1997.
 2. Jelčić, Dubravko, Povijest hrvatske književnosti. Drugo izdanje. Zagreb, 2004.
 3. Grubišić, Vinko, Hrvatska književnost u egzilu. Barcelona-Munchen, 1991.

Obavezan predmet na studijima
 1. Kroatistika, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 6. semestar
 2. Kroatistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 6. semestar