Uvod u osmansku književnost

Naziv
Uvod u osmansku književnost
Organizacijska jedinica
Katedra za turkologiju
ECTS bodovi
4
Šifra
117834
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15
Lektorske vježbe
15

Cilj
Uvođenje studenata u kulturno-povijesni kontekst nastanka turske anadolske književnosti; upoznavanje s poetikom orijentalno-islamskog književnog kruga, utjecajem mističkih strujanja na formiranje specifičnog ogranka vjersko-mističke (sufijske) književnosti i glavnim predstavnicima turske književnosti u Anadoliji od sredine 13. do kraja 15. stoljeća.
Sadržaj
 1. Upoznavanje studenata sa sadržajem kolegija, planom rada i radnim obavezama; podjela seminarskih tema; osvrt na obaveznu i izbornu literaturu.
 2. Utjecaji arapsko-islamske i perzijske kulture na razvoj anadolske turske književnosti; karakteristike klasične orijentalno-islamske poetike (poimanje pjesništva, metrika, prozodija);
 3. Pregled najvažnijih književnih vrsta i žanrova orijentalno-islamske pjesničke škole (povijesni razvoj, karakteristike).
 4. Pregled najvažnijih književnih vrsta i žanrova orijentalno-islamske pjesničke škole (povijesni razvoj, karakteristike).
 5. Sufijska inspiracija u književnosti (osvrt na temeljna učenja sufizma, njegovu društvenu ulogu i utjecaj na umjetnost); klasici sufijske književnosti.Seminar: Izbor odgovarajuće literature, usmena izlaganja, razgovor.
 6. Karakteristike sufijske književnosti (tematika, koncept ljubavi, simbolizam jezika, terminologija, preklapanje svetog i profanog).Seminar: Izbor odgovarajuće literature, čitanje, usmena izlaganja, razgovor.
 7. Društveno-povijesne prilike u Anadoliji u 13. st. i njihov utjecaj na kulturni život (Seldžuci, osnivanje anadolskih bejlika); širenje mističnih tokova u Anadoliji.Seminar: Izbor odgovarajuće literature, čitanje, usmena izlaganja, razgovor.
 8. Mevlana Dželaludin RumiSeminar: Čitanje odabrane literature, usmena izlaganja, razgovor.
 9. Prvi turski pjesnici (Ahmed Fakih, Sultan Veled, Şeyyad Hamza, Gülşehri, Aşık Paşa, Hoca Dehhani)Seminar: Čitanje odabrane literature, usmena izlaganja, razgovor.
 10. Yunus Emre i razvoj narodne sufijske književnosti.Seminar: Čitanje odabrane literature, usmena izlaganja, razgovor.
 11. Heterodoksna mistična strujanja u turskoj književnosti (bektašijska poezija, Nesimi i hurufizam, obilježja).Seminar: Čitanje odgovarajuće literature, usmena izlaganja, razgovor.
 12. Predstavnici divanske književnosti 14. i 15. st. (Ahmedi, Ahmed Dâî, Şeyhi) Seminar: Čitanje odabrane literature, usmena izlaganja, razgovor.
 13. Epski spjevovi i legende vjerskog karaktera (Battal-name, Danışmend-name…)Seminar: Usmena izlaganja, razgovor.
 14. Konsolidiranje Osmanskog Carstva (dvor Mehmeta Fatiha i procvat kulturnog života).Seminar: Čitanje odabrane literature, usmena izlaganja, razgovor.
 15. Divanska književnost 15. st. (najvažniji predstavnici, obilježja).Seminar: Čitanje odabrane literature, usmena izlaganja, razgovor.

Ishodi učenja
 1. Prepoznavati osnovne pjesničke vrste starije anadolske turske književnosti.
 2. Analizirati tekstove andolske turske književnosti.
 3. Prepoznati i objasniti utjecaje drugih orijentalno-islamskih književnosti na anadolsku tursku knjževnost
 4. Objasniti povijesni kontekst nastanka turske književnosti u Anadoliji u 13.st.
 5. Objasniti i analizirati osnovne koncepte klasične orijentalno-islamske književne poetike.
 6. Navesti najvažnije predstavnike turske književnosti u Anadoliji od 13. do 15. st. te usporediti njihove književne doprinose.
Metode podučavanja
Usmena predavanja, čitanje i analiziranje odabranih tekstova iz stare turske književnosti, čitanje dopunske literature, pisanje i izlaganje seminarskih radova.
Metode ocjenjivanja
Završni ispit koji se sastoji od pismenog testa i, po potrebi, usmene provjere znanja. Zaključna ocjena temelji se na uspjehu iz završnog ispita, seminarskog rada (pismeni rad i usmeno izlaganje) i vrednovanju kontinuiranog zalaganja studenta tijekom semestra (aktivnost na nastavi i uključivanje u rasprave).

Obavezna literatura
 1. Halman, Talat Sait i dr. (ur.), Türk Edebiyatı Tarihi (I. i II. sv.), TC Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara, 2007.
 2. Kut, Günay, „Turska književnost u Anadoliji“, u: E. Ihsanoğlu (ur.), Historija Osmanske države i civilizacije II, (str. 172-201), Orijentalni institut, Sarajevo, 2008.
 3. Bombaci, Alessio, Storia della letteratura turca, Milano, 1965. (francuski prijevod: Histoire de la littérature turque, Paris, 1968., prevela I. Melikoff)
 4. Senturk, Ahmet Atilla; Kartal, Ahmet: Eski Edebiyati Turk Tarihi, Dergah, Istanbul, 2013.
Dopunska literatura
 1. Schimmel, Annemarie, As Through a Veil: Mystical Poetry in Islam, Oneworld, Oxford, 2001.
 2. Schimmel, Annemarie. I am Wind You are Fire: The Life and Work of Rumi, Shambhala Publications, 1992.
 3. Gibb, E.J.W. A History of Ottoman Poetry (6 vol.), London, 1900-9.

Obavezan predmet na studijima
 1. Turkologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1. semestar