Uvod u prevoditeljstvo

Naziv
Uvod u prevoditeljstvo
Organizacijska jedinica
Katedra za skandinavske jezike i književnosti
ECTS bodovi
6
Šifra
52060
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
15
Seminar
45

Cilj
Cilj je kolegija pružiti temeljne uvide u norme prevoditeljskog rada, razviti osnovne prevoditeljske vještine te učvrstiti jezičnu i, naročito, tekstualnu kompetenciju u hrvatskom i švedskom.
Sadržaj
 1. predstavljanje kolegija; uvod u temupriručnici i oprema potrebni za prevo-diteljski rad; rad na tekstu opće tematike
 2. prevođenje; znanost o prevođenju; rad na tekstu opće tematike
 3. prevođenje kao komunikacijski proces; rad na prijevodu teksta iz područja turizma
 4. elementi prijevodnog procesa: osobe, jezik; rad na prijevodu teksta iz područja turizma
 5. elementi prijevodnog procesa: jezik, tekst; rad na prijevodu teksta o švedskim institucijama
 6. kultura kao element prijevodnog procesa; rad na prijevodu teksta o švedskim institucijama; glosar
 7. prijevodni postupci; prevođenje kulturno markiranih elemenata; rad na prijevodu teksta opće tematike
 8. prijevodne metode i strategije; rad na prijevodu teksta iz djelokruga institucija EU
 9. rad na prijevodu teksta iz djelokruga institucija EU
 10. faze prijevodnog čina: analiza, „prijenos“, prerada i dorada; rad na prijevodu teksta iz djelokruga institucija EU; glosar
 11. prevođenje imena i naziva; osnovni pojmovi i obilježja usmenog prevođenja; analiza tuđeg prijevoda i rad na tekstu opće tematike
 12. kolokvij; rad na prijevodu teksta po izboru
 13. analiza kolokvija; upute za seminarski rad; rad na prijevodu književnog teksta
 14. rad na prijevodu književnog teksta
 15. rad na prijevodu teksta iz područja turizma; zaključivanje kolegija

Ishodi učenja
 1. Studenti će moći opisati prijevodni proces;
 2. moći kritički procijeniti aspekte komunikacijske situacije i njihovu povezanost s izborom prijevodnih rješenja;
 3. nabrojati i objasniti različite prijevodne postupke, uključujući postupke za prijevod kulturno markiranih elemenata;
 4. moći samostalno prevesti složene tekstove za koje nisu potrebna specifična stručna znanja sa švedskoga na hrvatski
 5. poznavati standardne jednojezične i dvojezične rječnike švedskog
Metode podučavanja
Diskusije na satu, predavanje, usmeni i pismeni komentari studentskih prijevoda, usmeni komentari grupnog studentskog rada na satu.
Metode ocjenjivanja
Od studenata se očekuje da redovito dolaze na predavanja te aktivno sudjeluju u radu seminara. Trebaju pripremiti vlastite prijevode tekstova koji se prorađuju na satu. Studenti također trebaju predati seminarski zadatak u obliku dužeg prijevoda. Studenti polažu kolokvij koji se odnosi na teorijski dio kolegija te ispita koji se sastoji od prijevoda teksta sa švedskog na hrvatski.

Obavezna literatura
 1. Newmark, P. (1988) A Textbook of Translation, London: Prentice Hall International (UK)
 2. Ingo, R. (1991) Från kälspråk till målspråk, Lund: Studentlitteratur, str. 92-238 radni materijali na hrvatskom, engleskom i švedskom
Dopunska literatura
 1. Althoff, j: (1996/1999/) Det mesta är osagt, Alfabeta Bokförlag AB
 2. Hellspong, L. – Ledin, P. (1997) Vägar genom texten – Handbok i brukstextanalys, Lund: Studentlitteratur
 3. standardni jednojezični i dvojezični rječnici švedskog jezika
 4. Badurina, L. - Marković, I. - Mićanović, K. (2008). Hrvatski pravopis

Obavezan predmet na studijima
 1. Švedski jezik i kultura, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4. semestar
Izborni predmet na studijima
 1. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 6. semestar