Uvod u prevođenje

Naziv
Uvod u prevođenje
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku
ECTS bodovi
2
Šifra
86385
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Seminar
15
Lektorske vježbe
15

Cilj
Cilj je ovog kolegija da se studenti upoznaju s s temeljnim postupcima u procesu prevođenja u cilju osvještavanja procesa prevođenja i proučavanja istoga. Koriste se kratki općejezični tekstovi i sistematizirani autentični materijali na francuskom i hrvatskom jeziku, na kojima se uz aktivno sudjelovanje studenata radi na prepoznavanju i razjašnjavanju jezičnih i inih poteškoća iz perspektive prevoditelja, u cilju pravilnog prenošenja značenja na ciljni jezik. Studentima se pokazuje kako pristupiti rješavanju tih poteškoća i kako potpuno razumijevanje teksta pretpostavlja, uz jezično znanje, i poznavanje zbivanja i svakodnevnice zemlje iz koje tekst potječe. Cilj ovog kolegija je da kroz rad na satu studenti spoznaju bitnu razliku između, s jedne strane didaktičkog prijevoda i, s druge strane, prevođenja. Uz poboljšanje razumijevanja i razvijanja sposobnosti da se dođe do značenja teksta, cilj ovog kolegija je da se kroz rad na satu studenti okušaju u prevođenju.
Sadržaj
 1. Présentation. Approche et objectifs d’un cours de traduction. Types et applications. Traduction pédagogique et traduction «tout court»
 2. Notions fondamentales, principes théoriques fondamentaux
 3. Contrôle sur table
 4. Traduire le sens: unités de sens, locutions, phraséologie, polysémie
 5. Traduire le sens: acronymes, institutions, lieux, realia
 6. Contrôle sur table
 7. Traduire le sens et non les mots: contraintes linguistiques et sémantiques, multiplicité des équivalents
 8. Reformulation en tant que technique de déverbalisation et de transfert
 9. Contrôle sur table
 10. Terminologie: notions fondamentales et applications
 11. Application 1: institutions françaises, vie politique, actualité sociale
 12. Contrôle sur table
 13. Application 2: gastronomie, hôtellerie, tourisme
 14. Correspondance professionnelle et administrative: terminologie et phraséologie fondamentales
 15. Contrôle sur table final

Ishodi učenja
 1. Odslušani će predmet omogućiti studentu da: poveže osnovna teorijska znanja iz prevođenja s već stečenim znanjima;
 2. uklopi osnovne vještine prevođenja u već stečene vještine;
 3. kritičnije i analitičnije pristupa konkretnom tekstu;
 4. gradi osjećaj autorske odgovornosti prema vlastitome radu (izvorno napisanom tekstu ili prijevodu);
 5. uspješnije analizira tekstualne i izvantekstualne činjenice potrebne za kvalitetno prevođenje tekstova;
 6. prepozna osnovne teorijske pojmove iz prevođenja;
 7. primjenjivati osnovne prevodilačke spoznaje i strategije na konkretnim tekstovima;
 8. služi se rječnicima, referentnim djelima, te drugim pomagalima potrebnim u procesu prevođenja;
 9. konstruktivno surađivati s drugim studentima prilikom prevođenja i analize nekog teksta.
Metode podučavanja
Predavanje uz power-point prezentacije. Vježbe na satu uz aktivno sudjelovanje studenata. Audio-vizualni dokumenti.
Metode ocjenjivanja
Studenti se trajno prate, što znači da se vrednuju njihovi samostalni domaći radovi, kao i dva kontrolna rada unutar semestra. Na formiranje završne ocjene utjecat će i uredno pohađanje kolegija te aktivnost tijekom nastave.

Obavezna literatura
 1. Le Calvé Ivičević, Evaine. 2012. Lectures en traductologie, sveučilišna skripta
 2. www.cnrtl.fr
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Francuski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 6. semestar