Uvod u semantiku

Naziv
Uvod u semantiku
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku
ECTS bodovi
2
Šifra
97420
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski

Cilj
Studenti će na ovome kolegiju biti upoznati s osnovnim pojmovima semantike te razvojem semantike unutar opće lingvistike. Kolegij je dijelom posvećen najvažnijem aspektu unutarnje strukture, značenjskoj strukturi (tipovima značenja, te postupcima otkrivanja i opisivanja značenja), dok se dijelom razmatra struktura leksikona, tj. različiti tipovi paradigmatskih i sintagmatskih odnosa među leksičkim jedinicama (sinonimija, antonimija, kolokacije itd.). Osim toga, studenti će obrađivati leksičko-semantičke sadržaje na tekstovima i uz pomoć korpusa.
Sadržaj
 1. Uvod u semantiku, problemi i veza sa sintaksom.
 2. Temeljni pojmovi u semantici, značenje i pristup značenju u strukturalizmu.
 3. Semantički odnosi: sinonimija, definicije prema različitim lingivističkim tradicijama, praktični rad na tekstovima.
 4. Semantički odnosi: antonimija, praktični rad na tekstovima.
 5. Semantički odnosi: hiponimija, praktični rad na tekstovima.
 6. Polisemija, vrste, rad uz pomoć rječnika, analiza riječi.
 7. Homonimija, uzroci i posljedice, praktični rad na tekstu, rad uz pomoć rječnika.
 8. Kolokvij
 9. Usmene prezentacije studenata (rad u grupama) - praktična razrada odabranih tema.
 10. Vrste značenja: denotacija, konotacija, referencija
 11. Kognitivni pristup semantici, teorija prototipnosti, analiza članaka.
 12. Promjene značenja: metafora, tradicionalan i kognitivan pristup.
 13. Metafore – konceptualni pristup, praktični rad.
 14. Metonimija – konceptualni pristup, praktični rad.
 15. Računalni resursi leksičko-semantičkog opisa, rad na online korpusu.

Ishodi učenja
 1. Identificirati semantičke pojmove.
 2. Analizirati leksik španjolskoga jezika – na semantičkoj razini.
 3. Zastupati mišljenje na temelju lingvističke literature.
 4. Sakupiti semantičke podatke iz pisanih izvora.
 5. Rangirati semantičke strukture prema njihovoj pragmatičkoj uporabi.
 6. Povezati teorijsko znanje u govoru i pismu.
Metode podučavanja
Izravno poučavanje Samostalno učenje Poučavanje vođenim otkrivanjem i raspravom
Metode ocjenjivanja
Prisutnost i aktivno sudjelovanje u nastavi iznose 10% ukupne ocjene. Studenti trebaju biti spremni objasniti i komentirati zadane tekstove, zadatke i teme koje se obrađuju na pojedinom satu. Usmena prezentacija na zadanu temu iznosi 30% ukupne ocjene. Uspjeh na kolokviju i završnom pismenom ispitu iznose 60% ukupne ocjene kolegija.

Obavezna literatura
 1. ULLMANN, Stephen. Introducción a la semántica francesa. Madrid: CSIC, 1965
 2. LYONS, J. La semántica. Barcelona: Teide, 1981.
 3. LEECH, G. Semántica. Madrid: Alianza, 1977
Dopunska literatura
 1. BOSQUE, I. y DEMONTE, V. Gramática descriptiva de la lengua española. Madrid: Espasa-Calpe, 1999.
 2. GARCÍA MURGA, F. El Significado: Una Introducción a la Semántica. Múnchen: Lincom, 2002.
 3. MORENO CABRERA, J. C. Curso universitario de lingüística general. TomoII: Semántica, pragmática, morfología y fonología. Madrid: Síntesis, 2002 (2ª ed.), caps. 1-10.

Obavezan predmet na studijima
 1. Španjolski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 6. semestar