Uvod u sociodemografiju

Naziv
Uvod u sociodemografiju
Organizacijska jedinica
Odsjek za sociologiju
ECTS bodovi
6
Šifra
131640
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
Ovim kolegijem se nastoji senzibilizirati studente za ključne sociodemografske probleme i izazove današnjice, te im pružiti znanja o povratnim spregama među odrednicama demografskog i društvenoekonomskog rasta i razvoja. Poseban naglasak je na teorijskim interpretacijama i metodološkim pitanjima analize biološke i prostorne dinamike i strukure stanovništva, kao i na razumijevanju izazova populacijskih politika u razvijenim i zemljama u razvoju. Ta će se znanja nadopuniti praktičnim uputama o metodama i instrumentima praćenja i analize sociodemografskih trendova i stanja na temelju statističkih podataka dostupnih u Hrvatskoj, Europi i Svijetu, kao i primarnih podataka prikupljenih terenskim radom.
Sadržaj
 1. Uvod u kolegij: epistemologija razvoja i sociodemografska dinamika
 2. Teorija demografske tranzicije i stvarnost 1
 3. Teorija demografske tranzicije i stvarnost 2
 4. Demografske strukture: biološke i društvene komponente
 5. Prostorna pokretljivost stanovništva: migracije i cirkulacija 1
 6. Prostorna pokretljivost stanovništva: migracije i cirkulacija 2
 7. Stanovništvo, resursi i razvoj; Populacijske politike
 8. Demografski izvori i sociodemografska dijagnoza i analiza; Revizija teorijske građe
 9. Kolokvij - test iz teorijske građe; Seminar: Pripreme za istraživanje
 10. Revizija i ocjena testa; Seminar: Pripreme za istraživanje
 11. Seminar: Usmene prezentacije prvih rezultata istraživanja; Diskusija
 12. Seminar: Usmene prezentacije prvih rezultata istraživanja; Diskusija
 13. Seminar: Usmene prezentacije prvih rezultataistraživanja; Diskusija
 14. Seminar: Usmene prezentacije prvih rezultata istraživanja; Diskusija
 15. Seminar: Usmene prezentacije prvih rezultata istraživanja; Diskusija; Sinteza i zaključci: održiva demografska budućnost „etikom čamca za spašavanje“ ili „etikom humanog razvoja“?

Ishodi učenja
 1. Razumijevanje, usvajanje i korištenje znanja o međuzavisnosti sociodemografskih i socioekonomskih stanja i procesa;
 2. Kritički odnos prema pokazateljima i interpretcijama demografskih dinamika i struktura u specifičnim društvenim i geografskim kontekstima;
 3. Primijena tih znanja i stavova u prikupljanju, obradi i analizi demografskih podataka konkretnih administrativnih cjelina.
Metode podučavanja
Teorijska predavanja na bazi odabrane literature, te istraživačkih i drugih profesionalnih iskustava predavača, te dokumentacije o teorijsko-metodološkim aspektima međuzavisnosti sociodemografskih i socioekonomskih stanja i procesa biti će popraćena poticajima na kritičko razmišljanje i aktivnu participaciju studenata u diskusijama o demografskim problemima i opcijama u Svijetu, Europi i Hrvatskoj. U praktičnom dijelu nastave studenti će se uvesti u metode prikupljanja i obrade statističkih i drugih podataka za sociodemografsku dijagnozu u konkretnim društvenim i geografskim kontekstima koje će prema vlastitom interesu i uz podršku predavača odabrati za izradu svojih istraživačkih zadataka.
Metode ocjenjivanja
Teorijskom dijelu kolegija biti će posvećen kolokvij (pismena provjera znanja) i odnositi će se na 40% konačne ocjene. Preostalih 60% konačne ocjene odnositi će se na istraživački rad koji će studenti individualno i/ili u manjim grupama trebati realizirati u dva dijela: usmena prezentacija prvih rezultata istraživanja (20% konačne ocjene), te pismeni rad, tj. istraživački izvještaj (40% konačne ocjene).

Obavezna literatura
 1. Akrap, A.; Čipin, I. (2006) Socijalitetni sterilitet u Hrvatskoj – Zašto smo neoženjeni i neudane. Zagreb : Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti.
 2. Grizelj, M.; Akrap, A. (2006) Projekcije stanovništva Republike Hrvatske: 2004.-2051. Zagreb : Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske (monografija).
 3. Mežnarić, S. (1991) Otkrivanje prostora – prekrivanje vremena: migracije umjesto razvoja. Zagreb: Sociološko društvo Hrvatske.
 4. Nejašmić, I. (2005) Demogeografija: stanovništvo u prostornim odnosima i procesima. Zagreb: Školska knjiga.
 5. Wertheimer-Baletić, A. (1999) Stanovništvo i razvoj. Zagreb: Mate -Biblioteka Gospodarska misao
Dopunska literatura
 1. Brewster, K. L.; Rindfuss, R. R. (2000) “Fertility and women's employment in industrialized nations”. Annual Review of Sociology 26: 271-296
 2. Cohen, J. (1995) How Many People Can the Earth Support? New York: W. W. Norton & Co.
 3. Gelo, J.; Akrap, A.; Čipin, I. (2005) Temeljne značajke demografskog razvoja Hrvatske (bilanca 20. stoljeća). Zagreb : Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti.
 4. Ehrlich, P. (1968) The Population Bomb. New York: Ballantine Books.
 5. Friganović, M. (1990) Demogeografija: stanovništvo svijeta, Zagreb: Školska knjiga.
 6. FNUAP. (2013) State of World Population 2013 (http://www.unfpa.org/swp)
 7. Houser, Ph. M.; Duncan, O.D. (1972) The Study of Population . An Inventory and Apprisal. Chicago and London: The University of Chicago Presss.
 8. Lesthaeghe, R. (1995) “The second demographic transition in Western countries: An interpretation”. In.: K. O. Mason and A.-M. Jensen (eds.) Gender and family change in industrialized countries. Oxford, Clarendon Press, pp. 17-62.
 9. Meadows, D.; Meadows, D.L.; Randers, J.; Behrens W.W.(1972) The Limits to Growth: a Report for the Club of Rome' s Project on the Predicament of Mankind. London: Earth Island.
 10. Nejašmić, I. (1991) Depopulacija u Hrvatskoj: Korijeni, stanje, izgledi. Zagreb: Globus.
 11. Roca, Z. (1987) Demografsko-ekološki slom. Zagreb: August Cesarec.
 12. UNDP. (2013). Human Development Report 2013 – The Rise of the South: Human Progress in a Diverse World. (http://issuu.com/undp/docs/hdr_2013_en?e=3183072/1754153).
 13. UNDP. (2003). Human Development Report 2003 Millennium development goals: A compact to end human poverty.(http://hdr.undp.org/en/reports/global/hdr2003/).

Izborni predmet na studijima
 1. Sociologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 2. Sociologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij