Diplomski rad na studiju Švedskog jezika i kulture

Naziv
Diplomski rad na studiju Švedskog jezika i kulture
Organizacijska jedinica
Katedra za skandinavske jezike i književnosti
ECTS bodovi
10
Šifra
124515
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski

Cilj
lingvistički smjer: Utvrditi da je student stekao znanja i vještine potrebne za provođenje manjeg lingvističkog istraživanja i za uspješno predstavljanje rezultata znanstvenoistraživačkog rada na švedskom jeziku, u pisanom radu i usmeno prevoditeljski smjer: Utvrditi da je student stekao znanja i vještine nužne za izradu kvalitetnih prijevoda (sa švedskog i na švedski) tekstova različitih vrsta te da je sposoban argumentirano obrazlagati pojedina svoja prijevodna rješenja.
Sadržaj
 1. Lingvistički smjer:
 2. Odabir i savladavanje stručne literature potrebne za izradu diplomskoga rada
 3. Provođenje manjeg lingvističkog istraživanja
 4. Izrada pismenog rada na odabranu lingvističku temu
 5. Usmena prezentacija rada i obrana pred ispitnim povjerenstvom
 6. Prevoditeljski smjer:
 7. Prijevod tekstova različitih vrsta i jezičnih registara sa švedskog na hrvatski jezik (ca 21 kartica)
 8. Prijevod tekstova različitih vrsta i jezičnih registara s hrvatskog na švedski jezik (ca 21 kartica)
 9. Odabir i čitanje literature povezane s prijevodnim problemom odabranim za teorijski dio diplomskoga rada
 10. Rasprava o jednom prijevodnom problemu, opis mogućih načina rješavanja i implikacija pojedinih rješenja
 11. Usmena prezentacija rada i obrana pred ispitnim povjerenstvom

Ishodi učenja
 1. Pristupnik je sposoban samostalno odabrati znanstvene i stručne tekstove (primarnu i sekundarnu literaturu) iz područja teme koju proučava (lingvistički smjer)
 2. Pristupnik je sposoban formulirati jezičnu pojavu koju istražuje, odnosno postaviti cilj i metodologiju istraživanja (lingvistički smjer)
 3. Pristupnik je sposoban koncipirati rad kojim pokazuje kritički odnos prema njima i poznavanje načina adekvatnog prikazivanja vlastitog istraživanja (lingvistički smjer)
 4. Pristupnik je sposoban vladati metajezikom i samostalno se izražavati (pismeno i usmeno) na švedskom jeziku (lingvistički smjer)
 5. Pristupnik je sposoban na temelju iskazanih znanja nastaviti lingvističko obrazovanje i interdisciplinarno povezati znanja i vještine stečene na drugome studiju (lingvistički smjer)
 6. Pristupnik vlada hrvatskim i švedskim jezikom u dovoljnoj mjeri za prevođenje složenijih tekstova sa švedskog na hrvatski jezik koristeći se odgovarajućim leksikom i gramatikom te pritom poštujući stilska obilježja teksta i jezičnog registra (prevoditeljski smjer)
 7. Pristupnik vlada hrvatskim i švedskim jezikom u dovoljnoj mjeri za prevođenje složenijih tekstova s hrvatskog na švedski jezik koristeći se odgovarajućim leksikom i gramatikom te pritom poštujući stilska obilježja teksta i jezičnog registra (prevoditeljski smjer)
 8. Pristupnik je sposoban uvidom u svoje prijevode kritički promišljati o pojedinom prevodilačkom problemu (uz konzultiranje stručne literature) i konstruktivno razmatrati različita prijevodna rješenja (prevoditeljski smjer)
 9. Pristupnik je sposoban objasniti i argumentirati vlastite prijevodne odluke na švedskom jeziku, i u pisanom obliku i usmeno (prevoditeljski smjer)
Metode podučavanja
individualne konzultacije
Metode ocjenjivanja
zajednička numerička ocjena ispitnog povjerenstva za pisani rad i usmenu prezentaciju i obranu

Obavezna literatura
 1. odabire se s obzirom na temu diplomskoga rada
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
 1. Švedski jezik i kultura, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij