Uvod u teoriju književnosti

Naziv
Uvod u teoriju književnosti
Organizacijska jedinica
Odsjek za kroatistiku
ECTS bodovi
5
Šifra
35957
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
Studenti će moći prepoznati i objasniti osnovne književnoteorijske pojmove te ih upotrijebiti u radu s tekstovima. Moći će prepoznati teorijske tradicije u kojima su se pojedini pojmovi oblikovali, navesti najvažnije predstavnike teorijskih škola, uspostaviti veze među srodnim pri i prepoznati razlike među oprečnim pristupima.
Sadržaj

Ishodi učenja
 1. Prepoznati, objasniti i upotrijebiti osnovne književnoteorijske pojmove.
 2. Prepoznati, objasniti i usporediti različite književnoteorijske pristupe i škole.
 3. Povezati književnoteorijske pojmove s (književnoteorijskim) metodologijama i tradicijama.
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
 1. Barthes, Roland (1992.) "Uvod u strukturalnu analizu pripovjednih tekstova" u Suvremena teorija pripovijedanja, ur. Biti, Vladimir, Zagreb.
 2. Derrida, Jacques (2007.) „Struktura, znak i igra u diskursu humanističkih znanosti“ u Pisanje i razlika, Zagreb/ Sarajevo.
 3. Freud, Sigmund (1986.) "Budućnost jedne iluzije", u Budućnost jedne iluzije i drugi spisi, ur. Flego, Gvozden, Zagreb.
 4. Foucault, Michel (1994.) "Poredak diskursa" u Znanje i moć, Zagreb.
 5. Said, Edward W. (1999.) "Uvod" u Orijentalizam, Zagreb.
 6. Greenblatt, Stephen (2003.) "Kolanje društvene energije", u Nova čitanja. Poststrukturalistička čitanka, ur. Lešić, Zdenko, Sarajevo.
 7. Butler, Judith (2000.) "Subverzivni tjelesni činovi" u Nevolje s rodom, Feminizam i subverzija identiteta, Zagreb.
 8. Šklovski, Viktor (1999.) "Umjetnost kao postupak" u Suvremene književne teorije, ur. Miroslav Beker, Zagreb.
 9. Williams, Raymond (2006.) „Analiza kulture“ u Politika teorije, ur. Dean Duda, Zagreb.
 10. Fish, Stanley (2003.) „Interpretativne strategije i interpretativne zajednice“ u Nova čitanja. Poststrukturalistička čitanka, ur. Zdenko Lešić, Sarajevo.
 11. Bahtin, Mihail (1980.) „Značaj problema filozofije jezika za marksizam“ u Marksizam i filozofija jezika, Beograd: Nolit.
 12. Lacan, Jacques (2002.) „Ukradeno pismo“ u Treći program Hrvatskog radija 63/64, Zagreb.
Dopunska literatura
 1. Juvan, Marko (2011.) Nauka o književnosti u rekonstrukciji: uvod u savremene studije književnosti, Beograd.
 2. Eagleton, Terry (1987.) Teorija književnosti, Zagreb
 3. Doležel, Lubomir (1991.) Poetike zapada: poglavlja iz istraživačke tradicije, Sarajevo.
 4. Culler, Jonathan (2001.) Književna teorija: vrlo kratak uvod, Zagreb.
 5. Compagnon, Antoine (2007.) Demon teorije, Zagreb.
 6. Biti, Vladimir (2000.) Pojmovnik suvremene književne i kulturne teorije, Zagreb.
 7. Solar, Milivoj (2006.) Rječnik književnoga nazivlja, Zagreb.
 8. Wellek, René / Austin, Warren (1985.) Teorija književnosti, Nolit.

Obavezan predmet na studijima
 1. Kroatistika, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
 2. Kroatistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar