Zaštita i konzervacija arheoloških nalazišta

Naziv
Zaštita i konzervacija arheoloških nalazišta
Organizacijska jedinica
Odsjek za arheologiju
ECTS bodovi
3
Šifra
51131
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Cilj kolegija je uputiti studente u ispravan postupak zaštite arheoloških lokaliteta in situ tijekom i nakon istraživanja. U cilju ispravnog postupanja s lokalitetom studenti će stječi znanja o osnovnim karakteristikama građevinskih materijala, uzrocima degradacije arheoloških struktura i s modelima sanacije kamena, opeke, drveta, zemljanih struktura i vezivnog materijala. Tema prezentacije arheoloških lokaliteta za cilja ima utvrditi interdisciplinarnost postupka i postaviti odnos između arhitektonskih rješenja i zaštite arheološke strukture.
Sadržaj
 1. Konzervacija i prezentacija arheoloških lokaliteta
 2. Konzervatorski principi o zaštiti kulturne baštine utvrđeni međunarodnim poveljama, konvencijama i preporukama (Atena, Venecija, Burra, La Valletta)
 3. Konzervatorska dokumentacija-standardi
 4. Uzroci i vrste degradacije arheoloških struktura - materijali
 5. Uzroci i vrste degradacije arheoloških struktura - stres, voda, biodegradacija
 6. Uzroci i vrste degradacije arheoloških struktura - urbani razvoj, krađa, arheološka istraživanja
 7. Hrvatski prirodoslovni laboratoriji za ispitivanje svojstva materijala (HRZ, IGH)
 8. Najčešći postupci zaštite lokaliteta - ponovno zatrpavanje
 9. Najčešći postupci zaštite lokaliteta - zaštitne nadstrešnice
 10. Modeli sanacije kamena, opeke, drveta, zemljanih struktura i vezivnog materijala.
 11. Konzervacija lokaliteta in situ - odabir postupka-Siscija
 12. Prezentacija/interpretacija lokaliteta - stabilizacija/rekonstrukcija/djelomična rekonstrukcija/spekulativna rekonstrukcija (Carnuntum, Hadrijanov zid)
 13. Prezentacija/interpretacija lokaliteta (Zagreb -Samostan Klarisa, Osijek – kampus)
 14. Prezentacija/interpretacija lokaliteta (Rim - Ara pacis; Ename – Benediktinska opatija)
 15. Prezentacija/interpretacija lokaliteta u urbanim sredinama (Verona, Beč)

Ishodi učenja
 1. Moći uz voditelja sudjelovati u pripremi, organizaciji, podjeli poslova i provođenju arheološkog istraživanja
 2. Definirati i objasniti osnovne konzervatorske principe
 3. Nabrojati i opisati standarde konzervatorske dokumentacije
 4. Navesti i definirati uzroke i vrste degradacija arheoloških struktura
 5. Primjerom opisati konzervatorske devastacije
 6. Definirati i primjerom ilustrirati primjere arheološke prezentacije
 7. Procijeniti načine zaštite i konzervacije arheoloških lokaliteta
 8. Razlikovati kontekst i način prezentacije arheoloških lokaliteta
Metode podučavanja
Tijekom predavanja koristit će se razni socijalno-djelatni oblici rada: frontalni, individualni i grupni oblik, te praktične radionice.
Metode ocjenjivanja
Rad studenta vrednuje se pozitivnom ocjenom iz usmenog ispita i prezentacijom terenskog rada.

Obavezna literatura
 1. Nicholas Stanely Price: Conservation on Archaeological Excavation, ICCROM, Rome 1995
 2. Jeanne Marie Teutonico, Gaetano Palumbo: Management Planning for Archaeological Sites, The Getty Conservation Institute, Los Angeles, 2002
 3. ARC Laboratory Handbook: Porosity, Salts, Binders, Colours: Volume 1/99, ICCROM, Rome 1999
 4. Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (Narodne novine, 69/99, 151/03 i 157/03) i Pravilnik o arheološkim istraživanjima (Narodne novine 30/05)
 5. Zakon o ratifikaciji Europske konvencije o zaštiti arheološke baštine (revidirana) iz 1992. (Narodne novine , Međunarodni ugovori, 4/04 i 9/04)
Dopunska literatura
 1. John and Nicola Ashurst: Practical Building Conservation:Volume 1, Volume 2,Volume 3, English Heritage Tehnical Handbook, Aldershot, Hampshire, 1988
 2. John Ashurst: Conservation of Ruins, Butterworth – Heinemann, Elsevier Ltd, Oxford 2007

Izborni predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 6. semestar
 2. Arheologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 6. semestar