Znakovi u komunikaciji

Naziv
Znakovi u komunikaciji
Organizacijska jedinica
Odsjek za lingvistiku
ECTS bodovi
5
Šifra
117630
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Sadržaj
 1. Uvodne napomene, pregled tema
 2. Semiologija, semiotika: povijesni pregled, osnivači, podjele
 3. Temeljni pojmovi 1: znak, iskaz, iskazivanje, tekst
 4. Temeljni pojmovi 2: diskurs, komunikacija, semiosfera
 5. Temeljni pojmovi 3: konotacija, denotacija, ideologija, vrijednost
 6. Temeljni pojmovi 4: figurativnost, plastičnost, multimodalnost, sinkretičnost
 7. Pristupi i teorije komunikacije
 8. Reklamna komunikacija
 9. Komunikacija u institucijama
 10. Komunikacija u prostoru
 11. Komunikacija memorije

Ishodi učenja
 1. Definirati temeljne pojmove u okviru suvremenih semioloških teorija;
 2. Opisati različite tipove komunikacijskih načina (reklamna, politička, institucijska komunikacija, komunikacija u prostoru, komunikacija sjećanja) u semiosferi;
 3. Analizirati multimodalne tekstove prema njihovoj komunikacijskoj funkciji;
 4. Tumačiti multimodalne tekstove na temelju analize pertinentnih znakova od kojih su sastavljeni;
 5. Procijeniti adekvatnost metoda prema semiološkoj građi;
 6. Kritički prosuđivati intencije i retoričke strategije u pozadini multimodalnih tekstova;
 7. Stručno argumentirati u akademskim i popularnim raspravama o komunikacijskoj dimenziji znakovnih sustava;
 8. Kritički valorizirati znanstvenu literaturu na hrvatskom i engleskom jeziku iz područja semiologije.
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja
Dva kolokvija, dva eseja - analize, usmeni ispit

Obavezna literatura
 1. R. Beasley, M. Danesi, Persuasive Signs, Mouton de Gruyter, Berlin – New York 2002. P. Bourdieu, Što znači govoriti, Naprijed, Zagreb 1992. M. Danesi, Of Cigarettes, High Heels, and Other Interesting Things, Palgrave 1999. S. Gensini (ur.), Manuale della comunicazione, Carocci editore, Roma 1999. Ch. Jenks (ur.), Vizualna kultura, Jesenki i Turk, Zagreb 2002. J. D. Johansen, S. E. Larsen, Uvod u semiotiku, Croatia Liber, Zagreb 2000. G. Kress, Th. Van Leeuwen, Multimodal Discourse, Edward Arnold, London 2001. W. Nöth, Priručnik semiotike, Ceres, Zagreb 2004. A. Semprini, Analyser la communication, L'Harmattan, Paris 1996. A. Semprini (ur.), Analyser la communication, L'Harmattan, Paris 2007. D. Škiljan, Osnove semiologije komunikacije, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb 1979. U. Volli, Il libro della comunicazione, Il Saggiatore, Milano 1994.
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
 1. Lingvistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Izborni predmet na studijima
 1. Lingvistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 2. Švedski jezik i kultura, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij