Znanstvena istraživanja jezika i prevođenja: planiranje i metodologija

Naziv
Znanstvena istraživanja jezika i prevođenja: planiranje i metodologija
Organizacijska jedinica
Odsjek za anglistiku
ECTS bodovi
4
Šifra
131809
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski

Cilj
Cilj je ovoga kolegija da se studenti upoznaju s planiranjem i znanstvenom metodologijom istraživanja jezika i prevođenja i osposobiti ih za samostalno provođenje takvih istraživanja.
Sadržaj
 1. područja istraživanja
 2. koraci u planiranju istraživanja
 3. teorijski modeli kao podloga istraživanjima i njihov odnos prema istraživačkim pitanjima
 4. validnost pojedinih istraživačkih pitanja u različitim teorijskim modelima
 5. postavljanje istraživačkih pitanja
 6. razvijanje i testiranje hipoteza u odnosu na istraživačka pitanja
 7. odnosi između varijabli
 8. znanstvene metode
 9. kvantitativni i kvalitativni pristupi
 10. načini prikupljanja i obrade podataka
 11. kombiniranje metoda i triangulacija podataka
 12. analiza i interpretacija podataka te izvlačenje zaključaka
 13. refleksija o vlastitom istraživanju
 14. diseminacija rezultata istraživanja: objavljivanje radova u pisanom obliku
 15. diseminacija rezultata istraživanja: predstavljanje na znanstvenim skupovima

Ishodi učenja
 1. procijeniti ulogu teorijskih modela u istraživanjima prevođenja i jezika
 2. osmisliti korake u planiranju i izvedbi istraživanja
 3. formulirati istraživačka pitanja i odgovarajuće hipoteze
 4. izabrati odgovarajuće materijale i/ili ispitanike za provođenje istraživanja
 5. izabrati odgovarajući kvalitativni i/ili kvantitativni pristup materijalu
 6. kritički prosuditi vlastito i tuđe istraživanje
 7. procijeniti važnost diseminacije rezultata vlastitog istraživanja
Metode podučavanja
rasprave, samostalni i grupni zadaci, mentorski rad, projektni rad
Metode ocjenjivanja
Studenti izrađuju vlastiti plan istraživanja te ga prezentiraju i argumentiraju pred grupom.

Obavezna literatura
 1. Gačić, Milica. 2012. Pisanje znanstvenih i stručnih radova. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet, Školska knjiga.
 2. Kumar, Ranjit. 1999. Research Methodology: A Step-by-Step guide for Beginners. London, Thousand Oaks, New Delhi: Sage Publications
Dopunska literatura
 1. Williams, Jenny i Chesterman, Andrew. 2002. The Map. A Beginner's Guide to Doing Research in Translation Studies. Manchester: St Jerome Publishing

Izborni predmet na studijima
 1. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Švedski jezik i kultura, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij