Zooarheologija

Naziv
Zooarheologija
Organizacijska jedinica
Odsjek za arheologiju
ECTS bodovi
3
Šifra
64129
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Cilj kolegija je upoznati studente s mogućnostima i važnosti analize animalnih ostataka izvađenih iz arheoloških slojeva te samostalnog interpretiranja dobivenih rezultata u okviru osteoloških istraživanja. U širem smislu tumači prožimanje života čovjeka i životinja u svim fazama obostranog razvoja uz otkrivanje okoliša u kojem su obitavali. Poseban naglasak stavljen je na moderne metode i tehnologije. Kolegij objedinjava različite znanstvene discipline: arheologiju, biologiju, veterinarsku medicinu, djelomice geologiju i klimatologiju te je primjenjiv za interdisciplinarni studij. Upravo interdisciplinarna karakteristika kolegija pruža svakoj znanstvenoj grani jedinstveno korištenje i tumačenje stečenih znanja.
Sadržaj
 1. Uvod - povijest, , teorije , opći pojmovi
 2. Metode u zooarheologiji -osnovne metode zooarheologije: statistička, biometrička, morfološka, mikroskopska
 3. Statističke analize u zoooarheologiji -kako statistički obraditi i prikazati podatke dobivene osteološkom analizom, te kako izabrati statističku metodu
 4. Tafonomija I - utjecaj okoliša i drugih organizama na animalne ostatke nakon smrti životinje
 5. Tafonomija II - utjecaj čovjeka na animalne ostatke za vrijeme i nakon smrti životinje
 6. Paleoekologija: otkrivanje klime i okoliša -kako analizom animalnih ostataka utvrđujemo klimu i okoliš područja gdje je životinja živjela
 7. Taksonomija -upoznavanje s Linnéovim klasifikacijskim sustavom s posebnim naglaskom na razred sisavaca
 8. Osteologija, uvod -uvod u animalnu osteologiju modernih vrsta
 9. Osteologija: osnovni anatomski elementi I -osnovni anatomski elementi kostura sisavaca
 10. Osteologija: osnovni anatomski elementi II -osnovni anatomski elementi kostura sisavaca
 11. Podrijetlo domestikacije životinja -proces i vrijeme domestikacije najvažnijih životinjskih vrsta za čovjeka, primjeri kako domestikacija fizički i psihički mijenja životinje
 12. Paleopatologija -uvod, patološke promjene koje se mogu utvrditi na animalnim i dentalnim koštanim ostacima te važnost njihove interpretacije u arheologiji
 13. Kako tumačiti zooarheološku analizu -predavanje je prožeto primjerima koje će studenti susretati u budućem radu
 14. Studije slučajeva
 15. Meso, mlijeko, koža i kosti -metode prerade i skladištenja koje su i danas aktualne u različitim dijelovima Svijeta, a koje su u zemljama tehnološkog napretka zaboravljene

Ishodi učenja
 1. -moći će koristiti i objasniti osnovne statističke metode u zooarheologiji
 2. -moći će preko životinjskih ostataka razumjeti utjecaj klime i okoliša područja gdje je jedinka živjela
 3. -moći će prepoznati tafonomske procese koji djeluju na postmortalne ostatke sisavaca
 4. -moći će razumjeti proces domestikacije i nastanak novih pasmina kroz arheološka razdoblja
 5. -moći će razumjeti strukturu različitih tkiva sisavaca s naglaskom na potporno tkivo
 6. -moći će razumjeti uporabu i mijenjanje animalnih nusprodukata kroz različita arheološka razdoblja
Metode podučavanja
Tijekom predavanja koristit će se razni socijalno-djelatni oblici rada: frontalni, individualni i grupni oblik, te praktične radionice.
Metode ocjenjivanja
Kolokviji i pismeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Reitz, EJ, Wing, ES, 2008, Zooarchaeology. Cambridge University Press, Cambridge.
 2. Lyman, RL, 2008, Vertebrate Taphonomy. Cambridge University Press, Cambridge.
 3. Davis, S, 1995, The Archaeology of Animal Bones. Batsford, London; Yale University Press, New Haven.
 4. Cruz-Uribe, C, 1984, The Analysis of Animal Bones from Archeological Sites, University Of Chicago Press, Chichago.
 5. Roberts, N, 1989, The Holocene: An Environmental History. Blackwell Publishers, London.
Dopunska literatura
 1. -članci iz rrelevantnih znanstvenih časopisa

Izborni predmet na studijima
 1. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 2. Arheologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3. semestar
 3. Arheologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 3. semestar
 4. Švedski jezik i kultura, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 5. semestar