Židovsko-hrvatski odnosi do XX. st.

Naziv
Židovsko-hrvatski odnosi do XX. st.
Organizacijska jedinica
Katedra za judaistiku
ECTS bodovi
3
Šifra
94713
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Ovaj kolegij pridonosi usvajanju znanja o povijesti Židova u hrvatskim zemljama, upoznavanju i shvaćanju antičkog, srednjovjekovnog i novovjekovnog razdoblja povijesti Židova u hrvatskim zemljama te Bosni i Hercegovini. Studenti usvajaju i uvodna znanja o samostalnom radu na povijesnim izvorima. Ciljevi su: ◦ proučiti historiografiju i izvore za povijest židovskih zajednica i pojedinaca ◦ upoznati židovske zajednice kasne antike i srednjeg vijeka u hrvatskim zeljama ◦ proučiti naseljavanje sefardskih zajednica na istočnoj obali Jadrana i u Bosni i Hercegovini ◦ upoznati svakodnevni život židovskih zajednica, njihovu materijalnu kulturu i zanimanja ◦ proučiti naseljavanje aškenaskih zajednica u Hrvatsku i Slavoniju u kontekstu promjena Josipa II. ◦ proučiti proces emancipacije Židova u hrvatskim zemljama ◦ proučiti procese ekonomskog i društvenog snaženja Židova u hrvatskm zemljama ◦ proučiti procese koje donosi pad Venecijanske i Dubrovačke Republike i njihove posljedice na Židove Splita i Dubrovnika ◦ proučiti nastanak cionizma među Židovima na teritoriju hrvatskih zemalja ◦ proučiti ulogu Židova u Prvom svjetskom ratu
Sadržaj
 1. Uvodna razmatranja; terminologija; kronologija; historiografija
 2. Prvi tragovi nazočnosti Židova u antičko doba
 3. Pojava i razvoj srednjovjekovnih zajednica u primorskim gradovima
 4. Pojava i razvoj srednjovjekovnih zajednica u Zagrebuu
 5. Doseljavanje Sefarda u Dalmaciji
 6. Razvoj sefardskih zajednica u Dalmaciji i njihove aktivnosti i kontakti u kontekstu pripadnosti Venecijanskoj Republici, kao i kontakti s mediteranskim prostorom u cjelini.
 7. Razvoj sefardskih zajednica u Dalmaciji i njihove aktivnosti i kontakti u kontekstu pripadnosti Venecijanskoj Republici, kao i kontakti s mediteranskim prostorom u cjelini.
 8. Doseljavanje Aškenaza i edikti o toleranciji
 9. Osnivanje prvih židovskih općina; njihovo gospodarsko i društveno snaženje
 10. Osnivanje prvih židovskih općina; njihovo gospodarsko i društveno snaženje
 11. Unutarnji život židovskih zajednica u Hrvatskoj, Slavoniji i Dalmaciji
 12. Put Židova prema emancipaciji u Hrvatskoj, Slavoniji i Dalmaciji
 13. Emancipacija i akulturacija Židova te antisemitizam i judeofilstvo
 14. Cionizam i Prvi svjetski rat
 15. Zaključna razmatranja

Ishodi učenja
 1. Razumjeti temeljne procese, strukture i fenomena židovske povijesti u hrvatskim zemljama.
 2. Obogatiti konkretno znanje iz povijesti Židova iz Hrvatske.
 3. Razviti interes za teme iz židovske povijesti u Hrvatskoj.
 4. Potaknuti interes za rad na arhivskoj građi.
 5. Uspostaviti izravan kontakt s povijesnim izvorima rečenoga prostora i razdoblja.
 6. Locirati i analizirati razne vrste primarnih i sekundarnih povijesnih izvora.
 7. Objasniti i procijeniti suprotstavljene argumente u izvorima i literaturi.
Metode podučavanja
Predavanje, rad na izvorima, grupni i pojedinačni istraživački zadaci, individualni rad na konzultacijama. Posjet Muzeju za umjetnost i obrt i groblju Mirogoj.
Metode ocjenjivanja
Tijekom semestra prati se redovitost dolazaka i priprema. Na kraju semestra polaže se usmeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Židovi na tlu Jugoslavije, katalog izložbe, Zagreb, 1988. (odabrana poglavlja)
 2. Maren Frejdenberg, Židovi na Balkanu na isteku Srednjeg vijeka, Zagreb: Dora Krupićeva, 2000. (odabrana poglavlja)
 3. Duško Kečkemet, Židovi u povijesti Splita, Split: Jevrejska općina Split ,1971. (odabrana poglavlja)
 4. Vesna Miović, The Jewish Ghetto in the Dubrovnik Republic (1546-1808), Dubrovnik: HAZU, Zavod za povijesne znanosti u Dubrovniku, 2005. (odabrana poglavlja)
 5. Dva stoljeća povijesti i kulture Židova u Zagrebu i Hrvatskoj, Židovska općina, Zagreb, 1998. (odabrana poglavlja)
Dopunska literatura
 1. Avram Pinto, Jevreji Sarajeva i Bosne i Hercegovine, Veselin Masleša, Sarajevo, 1987.
 2. Vesna Miović, Židovke u Dubrovniku, Dubrovnik: HAZU, Zavod za povijesne znanosti u Dubrovniku, 2013.
 3. Bernard Stulli, Židovi u Dubrovniku, Zagreb: Jevrejska općina Zagreb, 1989.
 4. Ljiljana Dobrovšak, Židovi u Osijeku: od doseljavanja do kraja Prvoga svjetskog rata, Čarobni tim d.o.o., 2013.

Obavezan predmet na studijima
 1. Judaistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 5. semestar