Život zagrebačkih građana u zrcalu arhivske građe 17. i 18. stoljeća I.

Naziv
Život zagrebačkih građana u zrcalu arhivske građe 17. i 18. stoljeća I.
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest
ECTS bodovi
4
Šifra
36769
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Uvesti studente u rad s izvorima, kroz blisku im tematiku povijesti Zagreba. Uvesti studente u aspekte i mogućnosti rada na zavičajnoj povijesti kao disciplini. Potaknuti studente na svladavanje barijere koju u funkcionalnom radu s izvorima predstavlja latinski jezik i rukopisni tekst ranoga novog vijeka.
Sadržaj
 1. Uvod u rad kolegija
 2. Knjiga zagrebačkih građana
 3. Matične knjige
 4. Popisi stanovnika
 5. Serijalni izvori - zaključci
 6. Oporuka
 7. Predbračni ugovor
 8. Inventar imovine
 9. Cehovska pravila - djetići
 10. Zapisnici o pravnim poslovima - fassiones
 11. Sudski proces - suđenje vještici
 12. Privatne i javne isprave - zaključci
 13. Grad i život u 17. i 18. stoljeću - naglasci
 14. Terenska nastava: posjet Državnom arhivu u Zagrebu
 15. Zaključna diskusija o radu kolegija

Ishodi učenja
 1. obogaćeno konkretno znanje iz ranonovovjekovne povijesti
 2. uspostavljen trajni interes za teme iz ranonovovjekovne povijesti
 3. fokusirano znanje iz povijesti Zagreba u ranom novom vijeku
 4. uspostavljen trajni interes za proučavanje tematike lokalne povijesti
 5. uspostavljen izravan kontakt s povijesnim izvorima rečenoga prostora i razdoblja
 6. potaknut trajni interes za rad na arhivskoj građi
 7. ostvaren uvod u čitanje rukopisnog teksta ranoga novog vijeka
 8. potaknut dublji interes za cjelovitim ovladavanjem paleografijom ranoga novog vijeka
 9. svladana mentalna barijera koju u funkcionalnom radu s izvorima mladim povjesničarima predstavlja latinski jezik i rukopisni tekst
Metode podučavanja
Predavanje, rad na izvorima, grupni i pojedinačni istraživački zadaci, individualni rad na konzultacijama. Terenska nastava u arhivu.
Metode ocjenjivanja
Tijekom semestra prati se redovitost dolazaka i priprema te uspješno izvršenje dva istraživačka zadatka (50% ocjene). Na kraju semestra predaje se pismeni rad o dogovorenoj tematici iz života grada u 17. i 18. stoljeću (50% ocjene).

Obavezna literatura
 1. BUNTAK, F., Povijest Zagreba. Zagreb: Nakladni zavod Matice Hrvatske 1996.
 2. KAMPUŠ, I.- KARAMAN, I., Tisućljetni Zagreb. Zagreb: Školska knjiga 1994.
Dopunska literatura
 1. DOBRONIĆ, L., Slobodni i kraljevski grad Zagreb. Zagreb: Školska knjiga 1992.
 2. HERKOV, Z., Naše stare mjere i utezi. Zagreb: Školska knjiga 1973.
 3. HERKOV, Z., Povijest zagrebačke trgovine, Građa za gospodarsku povijest Hrvatske 21. Zagreb: JAZU 1987.
 4. KAMPUŠ, I. (ur.). Zagrebački Gradec 1242-1850 (Zbornik radova). Zagreb: Grad Zagreb, 1994.
 5. OD SVAGDANA DO BLAGDANA, barok u Hrvatskoj. (Katalog izložbe). Zagreb: Muzej za umjetnost i obrt, 1993.
 6. ŠERCER, M., Stari zagrebački obrti. Zagreb: Povijesni muzej Hrvatske, 1991.

Izborni predmet na studijima
 1. Latinski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5., 7. semestar
 2. Povijest, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 3. Povijest, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 4. Povijest i geografija; smjer: nastavnički, sveučilišni integrirani preddiplomski jednopredmetni studij, 5. semestar