Hrvatsko gramatičko nazivlje

Naziv
Hrvatsko gramatičko nazivlje
Organizacijska jedinica
Odsjek za kroatistiku
ECTS bodovi
5
Šifra
97681
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Cilj je kolegija usvajanje spoznaja o gramatičkome nazivlju u hrvatskome jeziku, o njegovu nastanku, uzorima i usvajanju gramatičkoga nazivlja u prošlost. Propitivanje suvremenoga gramatičkog nazivlja.
Sadržaj
 1. Temeljne odrednice nazivlja
 2. Naziv prema imenu
 3. Hrvatsko gramatičko nazivlje u prošlosti
 4. Hrvatsko gramatičko nazivlje u prošlosti
 5. Suvremeno gramatičko nazivlje
 6. Fonološko nazivlje
 7. Morfološko nazivlje
 8. Nazivlje i modeli u tvorbi riječi
 9. Sintaktičko nazivlje – uvod
 10. Sintaktički nazivi u jednostavnoj rečenici
 11. Sintaktičke jedinice u jednostavnoj rečenici
 12. Sintaktičke jedinice u jednostavnoj rečenici
 13. Složena rečenica
 14. Nazivi u sintaksi teksta
 15. Ponavljanje i utvrđivanje gradiva

Ishodi učenja
 1. Primijeniti stečena znanja u samostalnim analizama i istraživanjima.
 2. Usvajiti, razumjeti i analizirati hrvatsko gramatičko nazivlje u hrvatskom jeziku s obzirom na razine jezične analize.
 3. Spoznati i moći definirati temeljne odrednice suvremenoga hrvatskog gramatičkog nazivlja.
 4. Analizirati izraze i sadržaje gramatičkoga naziva.
 5. Razviti vještine samostalnoga istraživanja.
Metode podučavanja
Izravno poučavanje, poučavanje vođenim otkrivanjem i razgovorom, samostalno učenje.
Metode ocjenjivanja
Sustavno praćenje znanja, usmena provjera, izlaganje na zadanu temu, ispit znanja.

Obavezna literatura
 1. Barić, Eugenija [i dr.]. 21997., 32003., 42005. Hrvatska gramatika, Zagreb.
 2. Katičić, Radoslav. 1967. Osnovni pojmovi suvremene lingvističke teorije, Zagreb.
 3. Pranjković, Ivo. 1982. Klasifikacija riječi na vrste i razine gramatičke analize. Radovi Zavoda za slavensku filologiju, 17, Zagreb, 23–30.
 4. Pranjković, Ivo. 2003. Glagolske kategorije prema imenskima. Zbornik Zagrebačke slavističke škole 2002. (ur. S. Botica), Filozofski fakultet, Zagreb, 9–15.
 5. Silić, Josip; Ivo Pranjković. 12005. 22007. Gramatika hrvatskoga jezika za gimnazije i visoka učilišta, Zagreb.
 6. Simeon, Rikard. 1969. Enciklopedijski rječnik lingvističkih naziva, Zagreb.
Dopunska literatura
 1. Babić, Stjepan [i dr.]. 1991. Povijesni pregled, glasovi i oblici hrvatskoga književnog jezika, Zagreb.
 2. Babić, Stjepan. 32002. Tvorba riječi u hrvatskome književnome jeziku, Zagreb.
 3. Katičić, Radoslav. 32002. Sintaksa hrvatskoga književnog jezika, Zagreb.
 4. Pranjković, Ivo. 1993, 22002. Hrvatska skladnja: Rasprave iz sintakse hrvatskoga standardnog jezika, Zagreb.
 5. Pranjković, Ivo. 2001. Druga hrvatska skladnja: Sintaktičke rasprave, Zagreb.
 6. Pranjković, Ivo. 2013. Gramatička značenja, Zagreb.
 7. Samardžija. Marko. 1995. Hrvatski jezik 4, Leksikologija s poviješću hrvatskoga jezika, Zagreb.
 8. Silić, Josip. 1984. Od rečenice do teksta, Zagreb.
 9. Trask, Robert Lawrence. 2005. Temeljni lingvistički pojmovi, Preveo B. Perak, Zagreb.
 10. Znika, Marija. 2008. Sintaksa i semantika, Zagreb.

Izborni predmet na studijima
 1. Kroatistika, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1. semestar