Hispansko-američka nefikcionalna proza u XVI. stoljeću (Kronike osvajanja drevnog Meksika)

Naziv
Hispansko-američka nefikcionalna proza u XVI. stoljeću (Kronike osvajanja drevnog Meksika)
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku
ECTS bodovi
2
Šifra
36708
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Seminar
15

Cilj
Cilj ovog kolegija je pružiti studentima dodatno znanje (jer je riječ o izbornom kolegiju) uz obvezatni predmet i kolegij „Kultura i civilizacija hispanskog svijeta“) o jednome od važnih segmenata njegova sadržaja i pomoći im da steknu vještine potrebne za samostalnu obradu primarne i sekundarne literature, što nije predmet bavljenja niti cilj rečenog obvezatnog predmeta i kolegija.
Sadržaj
 1. Povijesni i kulturni okvir u kojem je tekst nastao.
 2. Vrste testimonijalne nefikcionalne proze u Novome svijetu u XVI. stoljeću. Njihova neposredna svrha i ciljano čitateljstvo. Povijest njihova objavljivanja.
 3. Navedena proza kao predložak za istraživanje mentaliteta, imaginarija i „sudara kultura“ Starog i Novog svijeta.
 4. Analiza teksta „Cartas de relación“ Hernána Cortésa iz triju gore navedenih aspekata.
 5. Upoznavanje s izborom iz relevantne sekundarne literature.

Ishodi učenja
 1. student će moći pokazati informiranost o korpusu testimonijalnih tekstova o španjolskom osvajanju drevnog Meksika (informacije o rukopisima, njihovoj dataciji i pohrani te vremenu i okolnostima prvih izdanja).
 2. student će steći vještinu čitanja tekstova iz rečenog korpusa
 3. student će moći tumačiti navedene tekstove s razumijevanjem povijesnog i kulturnog konteksta u kojemu su nastali
 4. student će biti kadar usmeno i pismeno uobličiti kritičko-analitičke prikaze dijelova rečenog korpusa
Metode podučavanja
Predavanje (tri nastavna sata): upoznavanje s kontekstom, sekundarnom literaturom i tipologijom dosadašnjih obrada teme Analiza teksta (studentska prezentacija sadržaja navedenog teksta po prethodno razdijeljenim zadatcima uz ekstenzivno navođenje samog teksta kao potkrepe glavnih naglasaka u sažetcima). Komentiranje u obliku dinamične interakcije između profesora i studenata te između samih studenata. Zaključivanje na temelju analize provedene na tekstu na način da se aktivira znanje stečeno u početku rada na kolegiju. Vježbanje artikuliranja zaključaka i njihove argumentacije.
Metode ocjenjivanja
Ocjenjivanje aktivnosti na satu i kvalitete pripreme za sat. Jedan samostalno napisan pismeni rad od 6 kartica na zadanu temu uz uporabu propisane literature i obvezatno konzultiranje s nastavnikom u tijeku izrade rada. Konačna ocjena dobiva se zbrojem ocjena iz ovih dviju komponenti podijeljenim s dva.

Obavezna literatura
 1. Tzvetan Todorov: La Conquista de América y el problema del Otro, México, Siglo XXI Editores, 1987.
 2. Walter Mignolo: «Cartas, crónicas y relaciones del descubrimiento y la conquista» u: Historia de la literatura hispanoamericana, Tomo I, Época colonial. Madrid, Cátedra 1982, str. 57 – 116.
 3. Hernán Cortés: Cartas de relación de la Conquista de México, México, Porrúa, 1976.
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Španjolski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar