Teorija književnosti: Empirijski pristupi književnosti

Naziv
Teorija književnosti: Empirijski pristupi književnosti
Organizacijska jedinica
Odsjek za komparativnu književnost
ECTS bodovi
6
Šifra
125459
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Uputiti studente u suvremene metode proučavanja književnosti koje polaze od empirijskih temelja. Ti će se pristupi na kolegiju nastojati obrazložiti kroz jednostavnu trodijelnu podjelu koja uzima u obzir jesu li pristupi usmjereni na pojedinačnog čitatelja, na skupinu čitatelja, ili na književno djelo. Također će se ukazati kako takvi pristupi često nastaju u bliskom dodiru s drugim humanističkim disciplinama, ali i društvenim te prirodnim znanostima – sociologijom, etnologijom, (evolucijskom) psihologijom, (kognitivnom) lingvistikom – te će se kritički razmotriti implikacije takvih interdisciplinarnih i transdisciplinarnih spojeva. Osim teorijskih aspekata, u seminarskom će se dijelu kolegija pokušati oprimjeriti specifična praktična dimenzija izdvojenih pristupa.
Sadržaj
 1. Konstituiranje kolegija
 2. Geneza empirijskih pristupa književnosti
 3. Pristup pojedincu I – uvodno
 4. Pristup pojedincu II – memorijski
 5. Pristup pojedincu III – psihološki
 6. Pristup pojedincu IV – zaključno
 7. Pristup publici I – uvodno
 8. Pristup publici II – sociološki
 9. Pristup publici III – etnografski
 10. Pristup publici IV – zaključno
 11. Pristup tekstu I – uvodno
 12. Pristup tekstu II – kognitivistički
 13. Pristup tekstu III – evolucijski
 14. Pristup tekstu IV – zaključno
 15. Završna evaluacija kolegija

Ishodi učenja
 1. opisati razvoj empirijskih pristupa književnosti
 2. primijeniti književnoteorijske pojmove i (empirijske) metode u analizi strukture književnih tekstova, kao i drugih kulturnih fenomena
 3. interdisciplinarno povezati i integrirati znanja i vještine stečene na studiju komparativne književnosti s drugim studijskim programom u društveno-humanističkim grupama
Metode podučavanja
Predavanja i seminar
Metode ocjenjivanja
Kontinuirana evaluacija, usmeni ispit

Obavezna literatura
 1. Sadržana u silabusu kolegija
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2., 4. semestar
 2. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar