Društvo i tehnologija

Naziv
Društvo i tehnologija
Organizacijska jedinica
Odsjek za sociologiju
ECTS bodovi
6
Šifra
37087
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
Cilj kolegija je upoznavanje studenata s problematikom odnosa tehnologije i društva, njihove interakcije i međusobnog oblikovanja, upoznavanje osnovnih teorijskih pristupa i najznačajnijih empirijskih analiza u području socijalnih studija tehnologije. Osim toga studenti stječu uvid u novije znanstvene i tehnološke politike (društvo zasnovano na znanju, inovacijski sistemi) u svijetu i kod nas, problematiku i instrumente socijalne kontrole tehnologije, socijalne procjene i evaluacije tehnologije. Razumijevanje socijalnog konteksta i socijalnog oblikovanja tehnologije osposobljava studente za aktivnu i kompetetnu suradnju u interdisciplinarnim studijama i projektima koji se bave znanstveno tehnološkim problematikom.
Sadržaj
 1. Tehnologija kao predmet sociologije Sociologija tehnologije kao znanstvena discplina
 2. Socijalni kontekst proučavanja tehnologije Tehnologija kao dio socijalne matrice Mikro i makro kontekst tehnologije Tehnologija – dio kulturalno ekološkog sustava
 3. Teorijski pristupi Tehnološki determinizam osnovne teze i ključni autori K. Marx, W. Ogburn, R. Heilbroner, B. Bimber
 4. Teorijski pristupi Socijalni konstruktivizam tehnologije Društveno povijesni kontekst konstruktivističke paradigme Društvena konstrukcije zbilje P. Bergera i T. Luckmanna, Socijalni konstruktivizam u sociologiji znanstvene spoznaje, Strogi program B. Barnes i D. Bloor
 5. Teorijski pristupi Socijalno oblikovanje tehnologije , J. Wajcman, D. McKenzie Socijalna konstrukcija tehnoloških sistema W. Bijker, J. Law,T. Pinch
 6. Teorijski pristupi Teorija mreže aktera M. Callon i B. Latour Teorija tehnoloških sistema T. Hughes
 7. Kritika socijalnog konstruktivizma tehnologije
 8. Teorije modernosti i tehnologije M. Weber, A. Giddens
 9. Socijalni karakter tehnoloških invencija Kako tehnologija mijenja društvo; socijalne institucije, soc. grupe, vrijednosti, etika, svakodnevica, umjetnost, međunrodni odnosi
 10. Kako društvo oblikuje tehnologiju; država, privatni sektor, javnost, kultura
 11. Umreženo društvo Informacijsko kompjuterske tehnologije, internet i globalizacija
 12. Znanstveno tehnološke politike Nacionalni inovacijski sustav i društvo znanja Komercijalizacija sveučilišta
 13. Žene i tehnologija Studije roda i studije tehnologije
 14. Etički problemi tehnologije
 15. Socijalna kontrola tehnologije Socijalna procjena i vrednovanje tehnologije

Ishodi učenja
 1. Prepoznati i definirati temeljne paradigme, kategorije i koncepte u sociologiji tehnologije i srodnim društvenim znanostima
 2. Prepoznati i kritički vrednovati ključne koncepte u teorijskim i empirijskim analizama odnosa društva i tehnologije
 3. Koristiti stručnu terminologiju u pisanju kratkog eseja i prezentaciji stručnog i znanstvenog teksta s područja proučavanja znanosti, tehnologije i društva
 4. Identificirati, opisati i analizirati probleme u interakciji i međusobnom oblikovanju tehnologije i društvenih procesa i institucija
 5. Interpretirati stručni i znanstveni tekst s područja socijalnih studija tehnologije
 6. Navesti i opisati osnovne teorijske perspektive u sociologiji tehnologije
 7. Prepoznati i opisati osnovne instrumente socijalne, procjene, evaluacije i kontrole tehnologije
 8. Prepoznati i demonstrirati relevantnost sociološkog znanja (teorijskih i empirijskih istraživanja) za javne politike
Metode podučavanja
Predavanja uz power point prezentacije i projekcije filmova, usmena izlaganja studentskih seminara uz poticanje rasprava u seminaru i na predavanjima, Objavljivanje nastavnih i popratnih materijala te komunikacija sa studentima putem Sustava za učenje na daljinu Omega.
Metode ocjenjivanja
Kolokvij (30%) , pismeni ispit (40%), pozitivno ocijenjen seminarski rad koji se usmeno izlaže u seminaru (20%), aktivno sudjelovanje u diskusijama (10%) Usmeni ispit za studente/ice koji/e žele veću ocjenu.

Obavezna literatura
 1. Williams,R., Edge, D. 1996, „The social shaping of technology“, Research Policy 25 (1996) 865-899
 2. Pinch, T.J., Bijker,W.E., 1984, "Društveno proizvođenje činjenica i tvorevina: O cjelovitom pristupu izučavanju znanosti i tehnologije", Gledišta, 25:21-57 (1984), Mart-April
 3. Winner, L., 1996, «Do Artifacts Have Politics», The Social Shaping of Technology, Open Univ. Press, (Mackenzie, D., Wajcman, J. Eds)
 4. Bimber, B., 1994, "Three Faces of Technological Determinism" u M.R. Smith, L. Marx (eds) Does Technology Drive History?, MIT Press, str. 79-100
 5. Mackenzie, D., Wajcman, J., 1996., «Introductory essay: The Social Shaping of Technology», The Social Shaping of Technology, Open Univ. Press,
 6. Wajcman, J. (2010) „Emergent Technosciences“, HackettE.J., Amsterdamska O., Lynch M., Wajcman J. The Handbook of Science and Technology Studies, MIT Press
 7. Wajcman J. (2002) „Addressing Technological Change: The Challenge to Social Theory“, Current Sociology 2002 50: 347
 8. Castells, M. (2000), Uspon umreženog društva, Golden marketing, Zagreb, (str. 37- 98)
Dopunska literatura
 1. Habermas, J., 1985, Znanost i tehnologija kao ideologija, Školska knjiga, Zagreb
 2. Rogić, I., 2000, Tehnika i samostalnost, Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb
 3. Bijker, W.E., Hughes Th., Pinch T., (eds) 1984, The Social Construction of Technological Systems, MIT Press
 4. Ellul, J., 1964, The Technological Society, Knopf, New York
 5. Westrum, R.M., 1991, Technologies & Society. The Shaping of People and Things., Wadsworth, Belmont, California
 6. Smith, M.R., L. Marx (eds) 1994, Does Technology Drive History?, MIT Press, Cambridge, Massachusetts, London, England

Izborni predmet na studijima
 1. Sociologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 2. Sociologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar