Antropologija migracija

Naziv
Antropologija migracija
Organizacijska jedinica
Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju
ECTS bodovi
5
Šifra
142655
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
U okviru predavanja studenti dobivaju teorijska saznanja o migracijskim teorijama, pojmovima, tipologiji i posljedicama migracijskih mobilnosti. Prikazuju se potisni i privlačni faktori migracija s hrvatskih prostora unazad pet stoljeća, kroz koje se studente upoznaje s migracijskim mobilnostima u širem europskom i svjetskom kontekstu. Hrvatska se promatra kao iseljenička, tranzicijska i useljenička zemlja. Stečena znanja studenti će primjenjivati prilikom izrade vlastitog seminarskog rada. Pritom će studenti istodobno svladati metodologiju i tehnike kulturnoantropološkog istraživanja ove tematike, vještinu tekstualnog prikazivanja rezultata, izlaganja pred javnošću te sudjelovanja u diskusiji. Budući da dosadašnja iskustava pokazuju da se migracijske mobilnosti stanovništva moraju sagledavati interdisciplinarno, studente se potiče na korištenje stečenih znanja i iz njihovih drugih studijskih grupa. Migracije se promatraju kao važan aspekt globalizacije te je namjera kolegija ukazati na problematiku etničke i kulturne različitosti u suvremenim društvima.
Sadržaj
 1. - predstavljanje syllabusa, očekivanja i interesi studenata - odabir teme za reakcijski tekst (studenti mogu predložiti svoju temu ili biraju između ponuđenih tema) - gledanje dokumentarne emisije, diskusija
 2. - povijest istraživanja migracija - tipologija migracija - upute za pisanje seminarskih radova (naglasak na predstavljanju izvora za istraživanje)
 3. - suvremene teorije migracija - migracijska politika zapadnoeuropskih zemalja i SAD-a metodologija istraživanja migracija - upoznavanje osnovne terminologije povezane s migracijskim mobilnostima.
 4. - stara hrvatska dijaspora: Hrvati u Gradišću, Hrvati u Rumunjskoj, Hrvati u Slovačkoj... - izmješteno predavanje u institiciju relevantnu za temu kolegija
 5. - transkontinentalne migracije: Sjeverna Amerika, Australija, Novi Zeland, Afrika. - izlaganje reakcijskih tekstova, kritička analiza tekstova kroz diskusiju
 6. - transkontinentalne migracije: Južna Amerika - izlaganje reakcijskih tekstova,kritička analiza tekstova kroz diskusiju
 7. - migracije u zapadnu Europu. - izlaganje reakcijskih tekstova, kritička analiza tekstova kroz diskusiju
 8. - unutarnje hrvatske migracije prezentacija seminarskih radova, razgovori oko problema prilikom istraživanja, diskusija
 9. - migracije životnog stila prezentacija seminarskih radova, razgovori oko problema prilikom istraživanja, diskusija
 10. - suvremene migracije: odljev mozgova, virtualne migracije... prezentacija seminarskih radova, razgovori oko problema prilikom istraživanja, diskusija
 11. - žene u migraciji, djeca u migraciji prezentacija seminarskih radova, razgovori oko problema prilikom istraživanja, diskusija
 12. - povratničke migracije - etnički privilegirane migracije prezentacija seminarskih radova, razgovori oko problema prilikom istraživanja, diskusija
 13. - prisilne migracije: izbjeglice, prognanici - azilanti - gledanje dokumentarnog filma, gostujuće predavanje
 14. - posljedice migracijskih kretanja - modeli integracije migranata (deteritorijalizacija kulture, međudržavni translokalizmi, interkulturalizam, multikulturalizam, melting pot, kulturni pluralizam, akulturacija, asimilacija, ksenofobija, rasizam… )
 15. - posljedice migracijskih kretanja - studentska evaluacija, pojašnjenje o pisanju pismenog ispita - predaja završnih seminarskih radova

Ishodi učenja
 1. opisati i protumačiti kulturu svakodnevice na području Hrvatske i jugoistočne Europe
 2. poznavati i primijeniti temeljne etičke standarde struke
 3. samostalno i odgovorno profesionalno djelovati u društvu
 4. identificirati i usporediti motive, uzroke i posljedice migracijskih mobilnosti s hrvatskog etničkog prostora od 15. stoljeća do danas
 5. opisati i usporediti hrvatske dijasporske i iseljeničke zajednice te njihova kulturna obilježja
 6. raspravljati o Republici Hrvatskoj kao iseljeničkoj, tranzicijskoj i useljeničkoj zemlji
 7. povezati migracijske mobilnosti iz Republike Hrvatske s globalnim migracijskim tokovima
 8. koristiti stručno nazivlje iz antropologije migracija
 9. nabrojati i primijeniti osnovne migracijske teorije
 10. identificirati i prikupiti relevantne izvore za jednostavno kvalitativno istraživanje migracijske problematike
 11. identificirati i objasniti opća obilježja kulture i kulturnih procesa
 12. prepoznati i uvažavati kulturne različitosti
 13. primijeniti temeljne teorijske i metodološke koncepte u konkretnim istraživačkim situacijama
 14. osmisliti i provesti jednostavno kvalitativno istraživanje
Metode podučavanja
Nastava će biti podijeljena na predavanja i seminare. Na predavanjima će se kritičkim osvrtom na radove relevantnih teoretičara te na osnovne postavke teorija i pojmova dati uvid u mogućnosti istraživanja migracija. Osnovna teorijska saznanja bit će dodatno razrađena u reakcijskim tekstovima koji će se kritički iščitavati i analizirati kroz studentske diskusije u okviru seminara. Pojedina tematska predavanja bit će popraćena prikazima studija slučaja te prezentacijama kroz dokumentarne emisije (video i DVD zapisi). U seminarskom dijelu kolegija studenti odabiru temu seminarskog rada koji se temelji na dodatnoj literaturi, vlastitom terenskom istraživanju (mogućnost zajedničkog odlaska na terensku nastavu) ili radu na građi (primjerice radu u hemeroteci, arhivima, analizi internetskih foruma…). Seminarske radove razvrstat će se u tematske cjeline po kojima će ih studenti izlagati u radioničkom tipu nastave. Svaka radionica uključivala bi osim studentskih izlaganja, diskusiju te valorizaciju rada svojih kolega. Studenti će imati jedno do dva izmještena predavanja na kojima će se upoznati s institucijama relevantnim za temu kolegija. U pojedine nastavne cjeline bit će uključeni gostujući predavači.
Metode ocjenjivanja
Od studenata se očekuje redovito pohađanje nastave (tolerirat će se do tri izostanka), aktivno sudjelovanje u raspravama i radu seminara, predaja i izlaganje reakcijskog teksta i seminarskog rada (uvjet za pristupanje pisanom ispitu). Navedene aktivnosti sačinjavaju konačnu ocjenu prema navedenim postotcima: 1. Redovito dolaženje, posebice sudjelovanje u diskusiji 10%. 2. Pisanje i izlaganje reakcijskog teksta 15%. 3. Izrada i izlaganje seminarskog rada 40%. 4. Pisani ispit 35%.

Obavezna literatura
 1. Božić, Saša 2012. Društveni oblici dijaspore. U Institucionalizacija hrvatske dijaspore: oblici migrantskog udruživanja- primjeri iz Europe, Južne Amerike i Australije, ur. Božić, Saša. Zagreb: Jesenski i Turk. 9–25.
 2. Brettel, Caroline; James Frank Hollifield. 2000. Migration Theory: Talking Across the Disciplines. Routledge. 1-26.
 3. Campani, Giovanna. 1995. Women Migrants: From marginal subjects to social actors. U The Cambridge Survey of World Migration, ur. Cohen, Robin. Cambridge University Press. 546–550.
 4. Čapo, Jasna i Valentina Gulin Zrnić. 2011. Oprostornjavanje antroploškog diskursa. Od metodološkog problema do epistemološkog zaokreta. U Mjesto, nemjesto. Interdisciplinarno promišljanje prostora i kulture, ur. J. Čapo, V. Gulin Zrnić. Zagreb: Biblioteka Nova etnografija, 9–65.
 5. Čapo Žmegač, Jasna. 2010. Različiti pristupi povratnim migracijama: primjer Hrvatske Studia ethnologica Croatica 22:11–38
 6. Faist, Thomas. 2000. The Volume and Dynamics of International Migration and transnational Social Spaces. Oxford: Clarendom Press. (odabrana poglavlja)
 7. Grbić, Jadranka. 2014. Konceptualni pristupi istraživanju migracijskih procesa: terminologija, tipologija, teorijski pristupi. U Multipliciranje zavičaja i domovina. Hrvatska dijaspora: kronologija, destinacije i identitet. Zagreb: FF Press, 15–33.
 8. Khalid Koser. 2007. International Migration, Oxford University Press. (odabrana poglavlja)
 9. Lewelen C. Ted. 2002. Globalization and Migration. U The Anthropology of Globalization. Bergin & Garvey, 121–184.
 10. Miller, J. Mark. 1995. Illegal Migration. U The Cambridge Survey of World Migration, ur. Robin Cohen, Cambridge University Press, 537–540.
 11. Povrzanovic Frykman, Maja. 2010. Matrijalne prakse bivanja i pripadanja u transnacionalnim društvenim prostorima, Studia ethnologica Croatica 22: 39 – 60.
Dopunska literatura
 1. Aneesh, Aneesh. 2006. Virtual Migration: the programming of globalization. Duke University Press.
 2. Antić, Ljubomir. 1992. Hrvati i Amerika. Zagreb: Sveučilišna naklada
 3. Bade, K. J. Emmer, P. C. Lucassen, L. Oltmer, J., ur. 2011. The Encyclopedia of Migration and Minorities in Europe. From the 17th Century to the Present. New York: Cambridge University Press.
 4. Banović, Branimir. 1990. Potisni i privlačni faktori u iseljavanju iz Hrvatske u Australiju od konca 19. st. do recentnog vremena. Migracijske teme 1: 7–17.
 5. Benmayor, Rina & Andor Skotnes. 2005. Some Reflections on Migration and Identity. U Migration & Identity. Transaction, ur. Rina Benmayor & Andor Skotnes. Publisher, New Brunswich (USA) i London (U.K.), Oxford Unversiti Press, 1–18.
 6. Bolaffi, Guido, Rafaele Bracalenti, Peter Braham i Sandro Gindro, ur. 2003. Dictionary of Race, Ethnicity & Culture. Sage Publications, London, Thousand Oaks, New Delhi.
 7. Boswell, Christina. Geddes, Andrew. 2011. Migration and Mobility in the European Union. Basingstoke i NewYork: Palgrave
 8. Božić, Saša, ur. 2012. Institucionalizacija Hrvatske dijaspore. Oblici migrantskog udruživanja- primjeri iz Europe, JA i Australije. Zagreb: Jesenski i Turk, Hrvatsko sociološko društvo.
 9. Božić-Vrbančić, Senka. 2008. Tarara: Croats and Maori in New Zealand; Memory, Belonging, Identity. Dunedin: Otago University Press.
 10. Brettel, Caroline. 2003. Antropology and Migration. Essays on Transnationalism, Etnicity and Identity. Altamira Press, A Division of Rowman & Littlefield Publishers, Inc. Walnut Greek, Lanhan, New York, Oxford.
 11. Cohen, Robin i G. Jónsson, ur. 2011. Migration and Culture. Cheltenham: Edward Elgar
 12. Glick Schiller, Nina et al. 1992. Transnationalism: A New Analytical Framework for Understanding Migration. U Towards a Transnational Perspective on Migration. Race, Class, Ethnicity, and Nationalism Reconsidered, ur. Nina Glick Schiller et al. New York: New York Academy of Sciences, 1–24.
 13. Rajković Iveta, Marijeta. 2012. Dissolution of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia and Migration of New Minorities From and To Newly Formed States. U Migration and Identity. Historical, Cultural and Linguistic Dimensions of Mobility in the Balkans, ur. Petko Hristov. Sofija (Bugarska): Paradigma, 152–162.
 14. Rex, John. 1997. The Ethnicity Reader: Nationalism, Multiculturalism and Migration. Polity Press.
 15. Župarić-Iljić, Drago, ur. 2013. Prvih deset godina razvoja sustava azila u Hrvatskoj (s osvrtom na sustave azila u regiji). Zagreb: IMIN, CMS, Kuća ljudskih prava

Izborni predmet na studijima
 1. Etnologija i kulturna antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 5. semestar
 2. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 3. Švedski jezik i kultura, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 5. semestar