Filozofija odgoja - opći

Naziv
Filozofija odgoja - opći
Organizacijska jedinica
Odsjek za filozofiju
ECTS bodovi
4
Šifra
81941
Semestri izvođenja
zimski, ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Osvijestiti i kritički propitati filozofijske pretpostavke odgoja i obrazovanja. Usvajanje osnova za analitičko pristupanje pojmovima odgoja, obrazovanja, učenja i poučavanja, nastavnog autoriteta i nastavnih očekivanja, kao i za kritičko promišljanje ideologija, vrijednosti te spoznajnih i voljnih čimbenika građanskih i državljanskih kompetencija.
Sadržaj
 1. Upoznavanje sa ciljevima i sadržajem kolegija, literaturom i načinima rada.
 2. Uvod u filozofiju odgoja, središnji pojmovi i problemi filozofije odgoja.
 3. Priroda i kultura, uzgoj i odgoj. Filozofija, odgoj, filozofija odgoja.
 4. Filozofija odgoja i druge discipline i znanosti. Odgojna znanost, odgoj kao znanost, odgoj i obrazovanje.
 5. Dokolica. Igra i odgoj, igra kao filozofska tema.
 6. Sokratova koncepcija dijaloga. Koncept kritičkoga mišljenja.
 7. Kritička analiza Platonove koncepcije odgoja.
 8. Aristotelova etika vrlina.
 9. Kritička analiza Rousseauove koncepcije odgoja.
 10. Suosjećanje, odgoj za suosjećanje.
 11. Autoritet i sloboda u odgoju.
 12. Kazna i disciplina.
 13. Suvremene kritičke teorije obrazovanja.
 14. Suvremene tendencije u filozofiji odgoja; filozofija u praksi, filozofija za djecu.
 15. Završna rasprava. Evaluacija.

Ishodi učenja
 1. Identificirati i opisati temeljne probleme filozofije odgoja.
 2. Analizirati smisao i značenje pojmova odgoja, obrazovanja, nastavne komunikacije i razvoja ljudskih sposobnosti.
 3. Opisati osnovne povijesno-filozofijske pristupe temeljnim pojmovima, pitanjima i konceptima odgoja.
 4. Opisati osnovna prijeporna mjesta i argumentativne sklopove različitih teorija o odgoju.
 5. Moći primijeniti osnovne principe vođenog dijaloga i kritičkoga mišljenja u poučavanju.
 6. Integrirati načela filozofije odgoja u pedagogijskoj, didaktičkoj i metodičkoj praksi.
 7. Moći kritički sagledati područja realizacije odgojnoga i obrazovnoga djelovanja unutar zakonom propisanog sustava.
 8. Moći na osnovnoj razini opisati i kritički usporediti različite ideološke temelje obrazovnih sustava
 9. Moći kritički sagledati i u odgojnu praksu odgovarajuće implementirati koncepte slobode, autoriteta, kazne, discipline i suosjećanja.
Metode podučavanja
Predavanja, rasprave, samostalni zadaci.
Metode ocjenjivanja
Ispitna provjera znanja slijedi nakon odslušanih predavanja. Ispit je pismeni, a po potrebi i usmeni. Opcija pristupanja usmenom ispitu otvorena je svim studentima koji su nezadovoljni ocjenom postignutom na pismenom ispitu.

Obavezna literatura
 1. Nietzsche, F. ( 2003), Schopenhauer kao odgajatelj (Zagreb: Matica hrvatska).
 2. Lyotard, J.-F. (2005), Postmoderno stanje. Izvještaj o znanju (Zagreb: Ibis grafika).
 3. Morin, E. (2002), Odgoj za budućnost (Zagreb: Educa).
Dopunska literatura
 1. Polić, Milan (ur.) (2007), Filozofija i odgoj u suvremenom društvu (Zagreb: Hrvatsko filozofsko društvo)
 2. Blake, Smeyers, Smith, Standish (2003), The Blackwell Guide to the Phlosophy of Education (Oxford: Blackwell Publishing)
 3. Curren, Randall (ed.) (2007), Philosophy of Education. An anthology (Blackwell Publishing)
 4. Canivez, P. (1999), Odgojiti građanina? (Zagreb: Durieux).Platon, Država (FPN – Liber, Zagreb, 1977; Naklada Jurčić, Zagreb, 5. izdanje: 2004)
 5. Legrand, L. (1995), Moralna izobrazba danas: Ima li to smisla? (Zagreb: Educa)
 6. Foucault, M. (1992), Znanje i moć (Zagreb: Globus)
 7. Aristotel, Nikomahova etika (FPN, Zagreb, 1982; Globus – Liber, Zagreb, 1988; HSN, Zagreb, 1992)
 8. Aristotel (1987), Nagovor na filozofiju (Zagreb: Naprijed)
 9. Aurelije Augustin (1988), O slobodi volje (Demetra: Zagreb)
 10. Descartes, Rene (1951), Rasprava o metodi (Zagreb: Matica hrvatska)
 11. Rousseau, Jean Jacques (1978), Rasprava o porijeklu i osnovama nejednakosti među ljudima / Društveni ugovor (Zagreb: Školska knjiga)
 12. Rousseau, Jean Jacques (1989), Emil ili o vaspitanju (Beograd – Valjevo: Estetika)
 13. Dewey, John (2002), The school and society (Bristol: Thoemmes)
 14. Dewey, John (1934), Pedagogika i demokratija: Uvod u filozofiju vaspitanja (Beograd: Gen Kon a. d.)
 15. Kant, Schelling, Nietzsche (1991), Ideja univerziteta (ur. Despot, Branko) (Zagreb: Globus)
 16. Fink, Eugen (1998), Uvod u filozofiju (Zagreb: Matica hrvatska)
 17. Vuk-Pavlović, Pavao (1996), Filozofija odgoja (Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada)
 18. Illich, Ivan (1972), Dole škole (Beograd: Duga)
 19. Hufnagel, Erwin (2002), Filozofija pedagogike (Zagreb: Demetra)
 20. Nussbaum, Martha C. (1997), Cultivating Humanity: A Classical Defence of Reform in Liberal Education (Cambridge, MA: Harvard University Press)
 21. Polić, Milan (1997), Čovjek, odgoj, svijest (Zagreb: Hrvatsko filozofsko društvo)
 22. Polić, Milan (1993), K filozofiji odgoja (Zagreb: Znamen i Institut za pedagogijska istraživanja)

Izborni predmet na studijima
 1. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Anglistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 3. Češki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 4. Fonetika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 5. Francuski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 6. Germanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 7. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 8. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 9. Kroatistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 10. Kroatistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 11. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 12. Povijest umjetnosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 13. Slovački jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 14. Sociologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 15. Španjolski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 16. Talijanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 17. Talijanistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 18. Grčki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 19. Latinski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 20. Ruski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 21. Ukrajinski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 22. Švedski jezik i kultura, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij