Grčka književnost: Grčka lirika

Naziv
Grčka književnost: Grčka lirika
Organizacijska jedinica
Katedra za grčki jezik i književnost
ECTS bodovi
7
Šifra
66100
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
15
Seminar
45

Cilj
Razumijevanje pojma lirske poezije u kontekstu antičke književnosti i uočavanje bitne razlike između lirike u antičkom i suvremenom smislu riječi; upoznavanje lirskih vrsta i njihovih generičkih konvencija na temelju čitanja primarnih tekstova; poznavanje i razumijevanje promjena koje je ta književna vrsta doživjela u antici, te njezina utjecaja na potonju zapadnoeuropsku književnost. Proučava se grčka lirska poezija, slijedeći njezin kronološki tijek od najranijih vremena do carskoga razdoblja, posvećujući posebnu pozornost trajnome i presudnome utjecaju antičke epske književnosti na potonju zapadnoeuropsku književnost. Prevode se i interpretiraju odabrani ulomci jambografa, elegičara, korske i monodijske lirike te raspravljaju i analiziraju relevantni suvremeni prilozi interpretaciji antičke lirske poezije. Znatna se pozornost pridaje epigramima znamenitih helenističkih epigramatičara očuvanih u Grčkoj antologiji, na temelju kojih se studenti se upoznaju s povijesnim razvojem toga žanra i njegovih konvencija, te njegovim odjecima u poeziji novoga vijeka. Na temelju samostalnoga istraživanja, uz primjeren nastavnikov nadzor, studenti tijekom semestra prezentiraju najprije usmeno, a potom u pisanu obliku, originalan seminarski rad koji obrađuje neki od važnih aspekata ove književne vrste.
Sadržaj

Ishodi učenja
  1. Objasniti razliku između suvremenog i antičkog poimanja lirike (u užem i širem smislu).
  2. Prepoznati glavne mijene u žanrovskom razvoju i odrediti njihove vremenske okvire.
  3. Prikazati razlike između jambografije, elegije, korske i monodijske lirike te epigrama.
  4. Prepoznati i analizirati temeljne metre grčke lirike.
  5. Kritički prosuditi recepciju žanra u rimskoj književnosti (neoterici, Horacije) i novovjekovlju
  6. Samostalno prevesti i interpretirati odabrane ulomke iz Alkeja, Sapfe, Anakreonta, Pindara i Bakhilida te odabrane epigrame iz Grčke antologije.
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
  1. Grčki jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 6., 8. semestar