Komparativna književnost: Prepjev i adaptacija

Naziv
Komparativna književnost: Prepjev i adaptacija
Organizacijska jedinica
Odsjek za komparativnu književnost
ECTS bodovi
6
Šifra
118097
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Cilj je kolegija da putem teorije i prakse književnoga prevođenja studenti svladaju osnove stalnih književnih oblika i ujedno dobiju uvid u opću povijest europske i svjetske književnosti tj. pregled književno-povijesnih razdoblja. Studenti će biti osposobljeni za samostalno prevođenje kratkih stalnih književnih oblika i ujedno za samostalnu književnu interpretaciju, koja proizlazi iz «pomnog čitanja» uvjetovanog samim procesom prevođenja.
Sadržaj
 1. konstitucija kolegija
 2. teorija prevođenja
 3. teorija interpretacije
 4. prevođenje starije književnosti
 5. prevođenje novije književnosti
 6. vrste prevođenja prema stilu i žanru teksta
 7. traduktologija i interpretacija
 8. prijevodna književnost prema nacionalnoj i svjetskoj književnosti
 9. antinomije prevođenja
 10. sustavi versifikacije
 11. prijevodni primjeri antičke književnosti
 12. prijevodni primjeri romanskih književnosti
 13. prijevodni primjeri germanskih književnosti
 14. prijevodni primjeri slavenskih književnosti
 15. evaluacija

Ishodi učenja
 1. kategorizirati i tumačiti elemente književnoteorijske pojmovne i metodološke aparature iz područja traduktologije
 2. objasniti povijesni razvoj traduktologije, navesti relevantne pravce, njihove predstavnike i ključne tekstove, te kritički usporediti njihove pojmove i metode
 3. koristiti različite književnoteorijske tradicije, pojmove i metode u analizi strukture književnih tekstova, kao i drugih kulturnih fenomena, te ih argumentirano integrirati u samostalnom istraživanju
 4. analizirati književne tekstove s obzirom na traduktološke spoznaje te preispitati utemeljenost postojećih klasifikacija i interpretacija
 5. kategorizirati i analizirati različite oblike komunikacije između hrvatske i inozemnih književnosti i kultura, te objasniti njihovu ulogu u povijesti hrvatske književnosti
 6. interdisciplinarno povezati i integrirati znanja i vještine stečene na studiju komparativne književnosti sa znanjima stečenim na kolegijima drugih studijskih grupa
 7. čitati stručnu literaturu i koristiti se znanstvenom terminologijom na barem dva svjetska jezika
 8. samostalno isplanirati i provesti istraživanje u nekom od područja struke (teorija književnosti, povijest književnosti, komparatistika, dramatologija i teatrologija, filmologija) ili njihovim kombinacijama, te argumentirano izložiti rezultate u pisanom ili usmenom obliku
 9. procijeniti vlastite interese i kompetencije i odabrati odgovarajuća područja za nastavak obrazovanja
Metode podučavanja
predavanja, seminarski radovi pisano i usmeno izražavnje audiovizualne metode
Metode ocjenjivanja
kontinuirana pisana i usmena evalucija pisani i usmeni ispit

Obavezna literatura
Dopunska literatura
 1. vidjeti silab/ opis kolegija na mrežnim stranicama odsjeka

Izborni predmet na studijima
 1. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 2. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar