Povijest filozofije III

Naziv
Povijest filozofije III
Organizacijska jedinica
Odsjek za filozofiju
ECTS bodovi
3
Šifra
148129
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Cilj na ovom kolergiju je upoznati studente s pojmom povijesti filozofije, prikazati unutarnju povijesnu raščlanjenost filozofije i sveze u njenoj povijesnoj mijeni iz starovjekovne u novovjekovnu. Unutar filozofije u novom vijeku u sadržaju kolegija posebno se izdvajaju Descartesova, Spinozina i Leibnizova filozofija.
Sadržaj
 1. Descartes naspram osnovnih principa skolastičke filozfije
 2. Descartesovo mehanicističko zasnivanje filozofije prirode
 3. Kartezijanska skepsa
 4. Descartesov nauk o odnosu supstancije i modusa
 5. O odnosu volje i razuma u Descartesa
 6. Božja priroda i božja svojstva u Spinoze
 7. Spinozino poimanje atributa
 8. Spinozini dokazi o nužnoj egzistenciji boga
 9. Spinoza o čovjeku
 10. Spinoza o slobodi
 11. Leibnizovo poimanje prirode
 12. Leibnizova monadologija
 13. O božjoj volji (razlike i sličnosti između Spinoze i Leibniza)

Ishodi učenja
 1. Definirati i opisati Leibnizov apetit i percepciju
 2. Analizirati i komentirati Lebnizovu fenomenologiju
 3. Prikazati i objasniti novovjekovno poimanje odnosa duše i tijela
 4. Prepoznati sličnosti i razlike u poimanju supstancije između Descartesa, Leibniza i Spinoze
 5. Prepoznati sličnosti i razlike u poimanju prirode i tijela između Descartesa, Leibniza i Spinoze
 6. Protumačiti i objasniti novovjekovno poimanje supstancije
 7. Objasniti povijesno-filozofijski kontekst nastajanja Leibnizove metafizike
 8. Definirati i opisati jednostavnost monada
Metode podučavanja
predavanje, vježbe
Metode ocjenjivanja
pismeni i usmeni ispit na kraju ljetnog semestra

Obavezna literatura
 1. Descartes, R., Metafizičke meditacije, Zagreb, 1993.
 2. Spinoza, B. de, Etika, Zagreb, 2000.
 3. Leibniz, G. W., Monadologija, u: Barbarić, D., Živo ogledalo beskonačnog, Zagreb, 1999.
Dopunska literatura
 1. Daniel Garber, Michael Ayers (ur.), The Cambridge History of Seventeenth-Century Philosophy, Volume I, Cambridge University Press, 1998.

Izborni predmet na studijima
 1. Filozofija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 3., 5., 7. semestar
 2. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3., 5., 7. semestar