Povijest filozofije VI

Naziv
Povijest filozofije VI
Organizacijska jedinica
Odsjek za filozofiju
ECTS bodovi
3
Šifra
148133
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Svrha kolegija je uvesti studente u područje filozofije kasnoga njemačkoga prosvjetiteljstva i njemačkoga idealizma te ih osposobiti za samostalno čitanje, studiranje i produktivno prisvajanje najznačajnijih djela njemačkoga idealizma (Kant, Fichte, Schelling, Hegel).
Sadržaj
 1. Jacobijev fideizam i naravni realizam, razumijevanje Spinoze i Kanta
 2. Spinozin i Schellingov panteizam
 3. Schellingovo poimanje odnosa filozofije prirode i transcendentalne filozofije
 4. Schellingov pojam slobode kao možnosti dobra i zla
 5. Schellingov pojam Boga i njegova odnosa spram svijeta i zla
 6. Schellingov poimanje bezdana i indiferencije onkraj principa svjetla i tame
 7. Schellingov odnos prema Schlegelovu kritičkomu poimanju panteizma
 8. Posebnost Hegelove enciklopedije kao Enciklopedije filozofijskih znanosti
 9. Hegelovo poimanje filozofije naspram posebne znanosti, umjetnosti i religije
 10. Hegelova tri stava mišljenja prema objektivitetu: metafizika, empirizam i Kant, neposredno znanje
 11. Hegelov subjektivni duh
 12. Hegelov objektivni duh: apstraktno pravo, moralnost, običajnost
 13. Hegelov apsolutni duh
 14. Hegelovo poimanje Spinoze i spinozizma te Kanta, Fichtea i Schellinga
 15. Nasljedstvo i baština njemačkoga idealizma

Ishodi učenja
 1. Opisati Jacobijev utjecaj na razvoj njemačkoga idealizma
 2. Objasniti kontekst Schellingova spisa o slobodi
 3. Prikazati i analizirati Schellingovo shvaćanje Spinoze i spinozizima
 4. Prikazati i analizirati Schellingovo poimanje slobode naspram poimanja njegovih prethodnika
 5. Opisati ustroj Hegelove Enciklopedije filozofijskih znanosti i uopće sustava filozofije
 6. Objasniti Hegelovo poimanje filozofije naspram umjetnosti i objavljene religije
 7. Analizirati i komentirari Hegelovu filozofiju duha
 8. Prepoznati sličnosti i razlike u Fichteovu, Schellingovu i Hegelovu poimanju Jastva
 9. Prepoznati sličnosti i razlike u Kantovu, Fichteovu, Schellingovu i Hegelovu poimanju prirode i svijeta
 10. Prepoznati sličnosti i razlike u Kantovu, Schellingovu i Hegelovu poimanju Boga
Metode podučavanja
Predavanja, prezentacije, zajedničke rasprave
Metode ocjenjivanja
Praćenje prisutnosti na nastavi, ispit iz njemačkoga filozofijskoga nazivlja, pismeni i usmeni ispit na kraju ljetnoga semestra

Obavezna literatura
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Filozofija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 4., 6., 8. semestar
 2. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4., 6., 8. semestar