Povijest islama I

Naziv
Povijest islama I
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest
ECTS bodovi
3
Šifra
142492
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Cilj predmeta je upoznati studente s povijesnim pretpostavkama nastanka i širenja islama te s temeljnim pojmovima i kulturno-povijesnim karakteristikama islama i islamske civilizacije u razdoblju do pada abasidskog kalifata 1258.
Sadržaj
 1. Predavanje. Opće napomene. Temeljni pojmovi: kultura, civilizacija, islamska civilizacija. Povijesni i geografski okviri islamskog svijeta. Veliki islamski narodi i države.
 2. Predavanje. Semiti – Arapi; Iranci – Perzijanci; Turkijski narodi – Turci. Porijeklo, jezici i pisma. Periodizacija opće i kulturne povijesti Arapa, Perzijanaca i Turaka.
 3. Predavanje. Materijalna i duhovna kultura Arapa, Iranaca i Turaka prijeislamskog perioda (kratak historijski pregled; stanovništvo, uređenje države, privreda; vjerovanje, materijalna i duhovna kultura)
 4. Predavanje. Arapski poluotok uoči pojave islama. Pojam “džahilijja”; stanovništvo (sjedilačko i nomadsko); društveni odnosi, pleme, način privređivanja, vlasnički odnosi; “Arabljanski dani”; gradovi (Meka, Medina, Taif); materijalna i duhovna kultura, vjerovanja.
 5. Predavanje. Muhamed: život i djelovanje; poslanik i državnik; mekanski period, hidžra i medinski period; prva muslimanska zajednica; Medinska povelja (ustav).
 6. Predavanje. Kur’an: mekanske i medinske sure; podjela, karakteristike. Sadržaj Kur’ana i osnovne dogme islamskog vjerovanja. Kur’an i Biblija: islam u kontinuitetu “abrahamovskih” vjerovanja.
 7. Predavanje. Islam: a) monoteistička religija; b) oblik arapske samorealizacije; c) temelj političkog zajedništva; d) nova svjetska civilizacija.
 8. Predavanje. Period vladavine četvorice “pravovjernih halifa” (kratak historijski pregled, do 660.). Reforme: izrastanje zajednice u državu, njena organizacija i vlast; kalif i kalifat.
 9. Predavanje. Društveno-politički pokreti: haridžiti, šiiti, suniti i dr.; političke ideje i religijsko utemeljenje njihovog učenja. Posljedice.
 10. Predavanje. Arapska ekspanzija i Omejadska država (660. – 750.): kratak historijski pregled; stanovništvo i njegovo raslojavanje; organizacija vlasti i uređenje države; privreda, svojinski odnosi i porezni sustav.Sekte i pojava misticizma.
 11. Predavanje. Abasidska država (750 – 1258). Kratak historijski pregled: stanovništvo; organizacija vlasti i uređenje države, regije; privreda, vlasnički odnosi i porezni sustav; međunarodni položaj.
 12. Predavanje. Utemeljenje i razvoj znanosti. Tradicionalne i racionalne znanosti. “Duhovno buđenje” i promjene na kulturnom planu: otvaranje arapskog društve; helenistički i indo-iranski utjecaji; prevodilačke aktivnosti i i stvaranje pretpostavki za razvoj obrazovnog sustava i znanosti. Osnivanje i važnost “Kuće mudrosti” (Bayt al-hikma). Utemeljenje i razvoj “racionalnih znanosti”: filozofija, logika, filologija, medicina, matematika, astronomija, astrologija, kemija, historiografija. Doprinosi
 13. Predavanje: Renesansa perzijskog jezika i književnost. Doprinosi Iranaca (Perzijanaca) razvoju znanosti, filozofije, književnosti, arhitekture i likovne umjetnosti. Najznačajnije ličnosti i djela.
 14. Zaključna razmatranja i otvorena pitanja

Ishodi učenja
 1. Studenti su sposobni procijeniti značaj pojave islama što pridonosi razumijevanju ključnih prekretnica i promjena u povijesti raznih naroda.
 2. Studenti su sposobni objasniti razloge brzog širenja islama i njegove doprinose kulturnom razvoju naroda Srednjeg i Bliskog istoka.
 3. Studenti su sposobni izdvojiti glavne karakteristike kulturno-civilizacijskih dometa islamskih dinastija do kraja 8.stoljeća.
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja
Redovno prisustvo (15%) i aktivno sudjelovanje u nastavi (15%); i završni pismeni ispit – test (45%) i usmeni (25%). Napomena: Završna ocjena uključuje vrednovanje rada i uspjeha studenta tijekom semestra iskazanih preko spomenutih obveza.

Obavezna literatura
 1. Svijet islama. Vjera – Narodi – Kultura. Priredio: Bernard Lewis, “Jugoslovenska revija” i “Vuk Karadžić”, Beograd, 1979.
 2. Smailagić, Nerkez, Klasična kultura islama, sv. I i II, Zagreb, 1976-77.
 3. Kur’an s prijevodom na bosanski jezik. Preveo s arapskog jezika Esad Duraković. Svjetlost, Sarajevo, 2004. (Ili neko drugo izdanje sa arapskim tekstom i prijevodom: Enes Karić ili Besima Korkuta).
 4. Hamidullah Muhamed, Uvod u islam, Zagreb, 1993.
 5. Armstrong, Karen, Islam: kratka povijest, Alfa, Zagreb, 2008.
 6. Espositto, John L, Što bi svatko trebao znati o islamu, Zagreb, 2003.
 7. The Encyclopedia of Islam, I – XIII, Leiden 1986 – 2004.
 8. Hiti, Filip, Istorija Arapa, I.P. “Veselin Masleša”, Sarajevo, 1967. (ili druga izd.)
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Povijest, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 2. Povijest, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 3. Povijest i geografija; smjer: nastavnički, sveučilišni integrirani preddiplomski jednopredmetni studij, 5. semestar