Ekološka psihologija

Naziv
Ekološka psihologija
Organizacijska jedinica
Odsjek za psihologiju
ECTS bodovi
5
Šifra
60000
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15
Vježbe u praktikumu
15

Cilj
Cilj kolegija je upoznati studente sa sadržajima i metodama koje omogućuju psihologu sudjelovanje u procesu planiranja i mijenjanja čovjekove fizičke okoline.
Sadržaj
 1. Bihevioralni pristup pitanjima čovjekove okoline. Predmet ekološke psihologije. Metodološke specifičnosti
 2. Teorijski modeli odnosa čovjeka i okoline. Determinizam i interakcionalizam
 3. Okolinski stresori
 4. Percepcija i kognicija okoline. Kognitivne mape. Percepcija opasnosti i ponašanje u nesrećama i katastrofama
 5. Socijalne dimenzije prostora: osobni prostor, zbijenost, privatnost, teritorijalnost.
 6. Urbana i stambena okolina. Okolina i vandalsko ponašanje.
 7. Adaptivno ponašanje u različitim okolinama. Planiranje okoline.
 8. Odnos spram prirodnih i neobnovljivih resursa.
 9. Odabir i priprema istraživačke teme iz ekološke psihologije.
 10. Analiza istraživanja i spoznaja o odabranoj istraživačkoj temi.
 11. Razvoj metodologije i instrumentarija za prikupljanje podataka.
 12. Kritička analiza odabrane metodologije i prikupljanje podataka.
 13. Preliminarna analiza podataka.
 14. Završna analiza podataka i interpretacija.
 15. Analiza završnog izvještaja o provedenom istraživanju.

Ishodi učenja
 1. Studenti će znati objasniti specifičnosti osnovnih metoda za prikupljanje podataka u području ekološke psihologije
 2. Studenti će znati objasniti postavke teorijskih modela ekološke psihologije te ih prepoznati na primjerima iz okoline
 3. Studenti će znati isplanirati nacrt istraživanja u ovom području te evaluirati subjektivnu kvalitetu promjena u okolini
 4. Studenti će znati primijeniti načela ekološke psihologije u planiranju okoline
Metode podučavanja
Predavanja Vježbe, Samostalni zadaci, Laboratorij, Mentorski rad Studenti sami biraju temu iz područja ekološke psihologije iz koje osmišljavaju i provode istraživanje – nekad to uključuje laboratorijsko istraživanje, nekad korelacijsko tj terensko.
Metode ocjenjivanja
Studenti na početku kolegija upoznati sa zahtjevima kolegija te se tijekom kolegija prati i boduje izvršavanje individualnih i grupnih zadataka vezanih za pripremu i provedbu istraživanja te analizu i prezentaciju rezultata. Za te aktivnosti studenti dobivaju dio bodova (koji ovisi o odabranom tipu istraživanja i vrsti zadataka) koji određuje konačnu ocjenu iz kolegija (do 30%), dok najveći dio nose bodovi dobiveni na završnom ispitu.

Obavezna literatura
 1. Jelić, M., Löw Stanić, A. (2014). Utjecaj socio-ekonomske strukture susjedstva na privrženost susjedstvu. Socijalna ekologija, 23(2), 151-174.
 2. Ajduković, D. (1991). Čovjekova okolina i psihologija. U: V. Kolesarić, M.Krizmanić i B. Petz (ur.) Uvod u suvremenu psihologiju, 449-509. Zagreb: Grafički zavod Hrvatske.
 3. Jelić, M., Šeruga, M. i Mikloušić, I. (2013). Provjera teorije vidik-zaklon na primjeru gradskih parkova. Socijalna ekologija, 22(3), 183-200
 4. Bell, P.A., Fisher, J.D., Baum, A.m Greene, T,.C. (2002). Environmental psychology. New York: Holt, Rinehart and Wilson
Dopunska literatura
 1. Čaldarović, O. (1986). Urbana sociologija. Zagreb: Globus
 2. Trstenjak. A. (1984). Ekološka psihologija. Ljubljana: ČGP Delo.
 3. Čorkalo, D. (1992).Psihologijski aspekti istraživanja percepcije opasnosti. Socijalna ekologija, 1, 63-81.
 4. Ajduković, D. (1988). A contribution to the methodology of personal space research. Psychologische Beiträge, 30, 198-208.
 5. Ajduković. D. (1984). Psihologijski pogled na jedan aspekt društvene krize. Primijenjena psihologija, 5, 244-247
 6. Ajduković, D. i Bistrović, E. (1987). Prilog grafičkoj metodi istraživanja kognitivnih prostornih mapa. Revija za psihologiju, 17, 67-80
 7. Bechtel, R., Churchman, A. (2007). Handbook of environmental psyhology. New York: Plenum Press.

Izborni predmet na studijima
 1. Psihologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar