Slika Amerike u hrvatskoj književnosti XX. st.

Naziv
Slika Amerike u hrvatskoj književnosti XX. st.
Organizacijska jedinica
Odsjek za kroatistiku
ECTS bodovi
4
Šifra
146663
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Očekuje se da će studenti nakon odslušanoga kolegija i ispunjenih svih obaveza biti sposobni: • definirati osnovne pojmove iz područja imagologije i kulturalnih studija • analizirati problematiku reprezentacije drugih nacionalnih prostora, njihovih utjecaja na domaću sredinu kao i međusobnih zona dodira (kulturnih, političkih i dr.) kroz promišljanje navedene problematike na odabranim tekstovima novije hrvatske književnosti • samostalno izraditi rad srodne problematike
Sadržaj

Ishodi učenja
  1. Znanja: Analiziranje, sintetiziranje i vrednovanje specijaliziranih književnopovijesnih i teorijskih činjenica, pojmova, postupaka i principa u području književne povijesti, imagologije i iterologije kojima se stvara svijest o granicama matične sredine i strane kulture kao i međusobnim dodirima i kulturnim prožimanjima.
  2. Spoznajne vještine: Interpretiranje, procjenjivanje, odabiranje i kreativno korištenje različitih relevantnih činjenica, pojmova i postupaka u analizi književnog teksta te mogućnost prijenosa znanja na druga područja i probleme koji nadilaze književnopovijesni okvir.
  3. Psihomotoričke vještine: Izvođenje složenih radnji te primjena složenih analitičkih metoda.
  4. Samostalnost: Izražavanje osobnog profesionalnog i etičkog autoriteta, upravljanje znanstveno-istraživačkim aktivnostima te predanost razvoju novih ideja i/ili procesa.
  5. Odgovornost: preuzimanje odgovornosti za upravljanje vrednovanjem te unapređenjem aktivnosti u djelomično nepredvidivim uvjetima
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
  1. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
  2. Kroatistika, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 3., 5. semestar
  3. Švedski jezik i kultura, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 5. semestar