Talijanska komična tradicija od 14. do 17. stoljeća

Naziv
Talijanska komična tradicija od 14. do 17. stoljeća
Organizacijska jedinica
Odsjek za talijanistiku
ECTS bodovi
5
Šifra
145929
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Upoznavanje strukturalnih, kompozicijskih, poetičkih i povijesno-kontekstualnih značajki djela komične, burleskne, parodične i satirične linije u talijanskoj književnosti, kao svojevrsnih metakulturnih polemičkih komentara dominantnih poetika visokoga stila; stjecanje sposobnosti čitanja, parafraziranja i tumačenja teksta u izvorniku; stjecanje sposobnosti kritičkog čitanja, usvajanja i promišljanja sekundarne literature u povijesnoj perspektivi.
Sadržaj
 1. Uvod u temu. Komični i burleskni pjesnici u srednjemu vijeku. Rustico Di Filippo, Cecco Angiolieri, Folgore da San Gimignano, Cenne de le Chitarre
 2. Cielo d'Alcamo; tencona izmneđu Dantea e Foresea Donatija
 3. Boccaccio, Decameron ('Ser Ciappelletto'; 'Guido Cavalcanti'; 'Chichibio e la gru'; 'Fra Cipolla')
 4. Boccaccio, Decameron ('La fantasima'; 'Calandrino e l'elitropia'; 'Andreuccio'; 'Cecco di messer Fortarrigo')
 5. Boccaccio, Epistola napoletana; Corbaccio
 6. Quattrocento. Burchiello, il Pistoria, Pulci
 7. Lorenzo de' Medici; il Piovano Arlotto; La Novella del Grasso Legnaiuolo; Masuccio Salernitano
 8. Cinquecento. Machiavelli: Mandragola
 9. Machiavelli: Favola di Belfagor; L'asinoKOLOKVIJ
 10. Alberti, Il somnium (traduzione); Ariosto, Orlando furioso (Astolfo sulla Luna); Erasmo
 11. Ariosto, Satire
 12. Bibbiena, Aretino; Ruzante, Folengo
 13. Berni, Venier, Veneziano
 14. Giordano Bruno; Tassoni
 15. Giulio Cesare Croce, Salvatore Rosa

Ishodi učenja
 1. prepoznati i definirati temeljne književnokritičke pojmove nužne za analizu djela komične tradicije u talijanskoj književnosti
 2. primijeniti naučene temeljne spoznaje o književnostilskim formacijama u analizi i tumačenju književnih djela
 3. samostalno analizirati i svojim riječima izraziti formalna i poetička obilježja pojedinih književnih tekstova
 4. samostalno se služiti književnokritičkim pojmovnim aparatom
 5. sažeti i vlastitim riječima iznijeti, na talijanskome jeziku, teze književnokritičkih tekstova koji se odnose na izabrani korpus
 6. samostalno, na talijanskome jeziku, u pisanom obliku analizirati i izložiti značajne aspekte pojedinih književnih sastavaka proučavanoga korpusa
 7. nabrojiti i definirati tematske osobitosti, poetička načela, oblikovne postupke i retoričke obrasce zajedničke pojedinim skupinama djela odnosno svim djelima komičnoga korpusa
 8. definirati veze proučavanoga korpusa i cjeline književnoga sustava s dijakronijskog i sa sinkronijskog stajališta
Metode podučavanja
- frontalno predavanje; - seminarsko čitanje i tumačenje primarnih tekstova; - kratka samostalna studentska izlaganja; - samostalni studentski seminarski radovi
Metode ocjenjivanja
- praćenje kontinuirane pripremljenosti studenata, ocjena sudjelovanja u nastavi - seminarski rad - pismeni kolokvij odnosno ispit - usmeni ispit

Obavezna literatura
Dopunska literatura
 1. Il comico nella letteratura italiana. Teorie e poetiche, ur. Silvana Cirillo, Roma, Donzelli, 2005.
 2. Alfredo Civita, Teorie del comico, Milano, Unicopli, 1984 (digitalno izdanje za 'Spazio Filosofico' 2004).
 3. kritički članci uz pojedine teme, kao i materijali za daljnji rad, bit će dostupni na sustavu Omega

Izborni predmet na studijima
 1. Talijanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 2. Talijanistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij