Talijanski stih u prijevodu

Naziv
Talijanski stih u prijevodu
Organizacijska jedinica
Odsjek za talijanistiku
ECTS bodovi
3
Šifra
125591
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Nastavnici
Satnica
Seminar
30
Lektorske vježbe
30

Cilj
Produbljivanje znanja o pjesničkim oblicima talijanske književnosti, pri čemu će poseban naglasak biti stavljen na metričke, stilske i retoričke osobitosti tekstova iz različitih razdoblja i različitih poetika, u svrhu prepoznavanja specifičnih prevodilačkih problema, posebice u prevođenju vezanih stihova. Sposobnosti analize pjesničkih tekstova, stečene u prethodnom školovanju i studiju, dodatno će se proširiti u svrhu prepoznavanja specifičnosti pojedinih stihovanih formi, stilova i poetika kako bi se one realizirale i u prijevodu. S osnovnim postupcima u prevođenju stihovanih tekstova studenti će se upoznati kroz analizu hrvatskih prijevoda talijanskih pjesničkih tekstova te kroz praktičan prevodilački rad, individualni i grupni, na relevantnim talijanskim stihovanim djelima, koja će studenti prevoditi na hrvatski zajednički, pod vodstvom nastavnice, i samostalno, kao domaće zadaće, te će s nastavnicom komentirati i analizirati vlastite radove. Polazi se od jednostavnijih i suvremenih djela odnosno slobodnih stihova, da bi se postupno došlo do prijevoda zahtjevnijih tekstova, u vezanim stihovima i različitih lirskih formi. Studentima se za prijevod zadaju isključivo tekstovi dosad neprevedeni na hrvatski. Studenti bi kroz praktični rad i analitičko čitanje trebali steći temeljna znanja o odgovarajućim prevodilačkim postupcima i njihovoj primjeni u prevođenju stihovanih tekstova.
Sadržaj
 1. Uvod u suvremeno književno prevođenje: metode i problemi. Udruge prevodilaca, aktualno stanje u hrvatskom nakladništvu, autorska prava.
 2. Vrste prevođenja i njihove specifičnosti. Rječnici, pravopisi i jezični priručnici u postupku prevođenja.
 3. Analiza književnih postupaka i pjesničkih oblika, njezina funkcija u književnom prevođenju. Specifičnosti talijanskih lirskih formi i talijanske versifikacije naspram hrvatske tradicije.
 4. Slobodni stih I. Analiza prijevoda zbirke Giuseppea Ungarettija Pokopana luka (prev. Mladen Machiedo) i drugih hrvatskih prijevoda Ungarettijevih pjesama (prev. J. Ricov, D. Ivanišević). Grupni prijevod dviju pjesama G. Ungarettija iz zbirke Vita dʼun uomo. Zadaća 1: prijevod jedne pjesme G. Ungarettija iz zbirke Vita dʼun uomo.
 5. Slobodni stih II. Poredbena analiza hrvatskih prijevoda pjesama Eugenia Montalea (prev. A. Nizeteo, V. Vida, J. Ricov, O. Delorko, N. i V. Zuppa, M. Machiedo). Grupni prijevod jedne pjesme E. Montalea. Zadaća 2: prijevod jedne pjesme E. Montalea.
 6. Slobodni stih III. Analiza i komentar studentskih prijevoda (zadaća 1: G. Ungaretti; zadaća 2: E. Montale). Analiza hrvatskog prijevoda pjesama Bartola Cattafija (prev. M. Machiedo). Grupni prijevod dviju pjesama Bartola Cattafija. Zadaća 3: prijevod jedne pjesme B. Cattafija.
 7. Slobodni stih IV. Narječja, arhaizmi i izmišljeni pjesnički jezici. Grupni prijevod ulomaka iz poeme Groppi dʼamore nella scuraglia Tiziana Scarpe.
 8. Stihovi Giacoma Leopardija I. Analiza i komentar studentskih prijevoda (zadaća 3: B. Cattafi). Talijanski nerimovani jedanaesterci u djelu G. Leopardija. Poredbena analiza hrvatskih prijevoda pjesama G. Leopardija (prev. F. Alfirević, V. Nazor, T. Smerdel, F. Čale). Zadaća 4: prijevod jedne Leopardijeve pjesme.
 9. Stihovi Giacoma Leopardija II. Nepravilne i unutarnje rime u djelu G. Leopardija II. Grupni prijevod dviju pjesama G. Leopardija.
 10. Vezani stih I. Analiza i komentar studentskih prijevoda (zadaća 4: G. Leopardi). Slobodni i vezani stih u suvremenoj poeziji. Veza između poezije i glazbe. Čitanje i slušanje pjesama iz zbirke Lʼesercizio della lingua Lella Vocea. Grupni prijevod jedne pjesme Lorenza Cherubinija Jovanottija. Zadaća 5: prijevod jedne pjesme iz kolektivne zbirke Nelle galassie oggi come oggi.
 11. Vezani stih II. Suvremeni vezani stih. Grupni prijevod ulomaka iz poeme Maria Alda Novea. Zadaća 6: prijevod ulomaka iz poeme Maria A. Novea.
 12. Vezani stih III. Analiza i komentar studentskih prijevoda (zadaća 5: Nelle galassie oggi come oggi). Sonet. Analiza hrvatskih prijevoda Danteovih i Petrarkinih soneta iz izdanja D. Alighieri, Djela (Zagreb, 1976) i F. Petrarca, Kanconijer (Zagreb – Dubrovnik, 1974). Grupni prijevod jednog soneta Guida Guinizzellija. Zadaća 7: prijevod jednog soneta Giacoma da Lentinija.
 13. Vezani stih IV. Analiza i komentar studentskih prijevoda (zadaća 6: A. Nove, Maria). Kancona. Analiza hrvatskih prijevoda Danteovih i Petrarkinih kancona iz izdanja D. Alighieri, Djela (Zagreb, 1976) i F. Petrarca, Kanconijer (Zagreb – Dubrovnik, 1974). Grupni prijevod jedne kancone Giacoma da Lentinija. Zadaća 8: prijevod jedne stance Guida Guinizzellija.
 14. Vezani stih V. Analiza i komentar studentskih prijevoda (zadaća 7: Giacomo da Lentini; zadaća 8: G. Guinizzelli). Epski stihovi. Tercina i oktava. Analiza hrvatskih prijevoda Danteovih tercina (prev. M. Kombol – u tercinama – i I. Kršnjavi – u prozi), Tassovih i Ariostovih oktava (prev. Gj. Ivanković, M. Tomasović, D. Angjelinović). Grupni prijevod Petrarkinih tercina (Trionfi) i Pulcijevih oktava (Morgante).
 15. Zaključna sinteza. Primjena versifikacije u suvremenom svijetu: reklama, sport, pop, politika, erotika i ostatak svijeta. Odabir tekstova za ispitne prijevode.

Ishodi učenja
 1. Studenti će znati prepoznati osnovne pjesničke oblike talijanske književnosti.
 2. Studenti će uočavati metričke, stilske i retoričke osobitosti tekstova iz različitih razdoblja i različitih poetika te prepoznavati specifične prevodilačke probleme koji iz toga proizlaze, posebice u prevođenju vezanih stihova.
 3. Studenti će vladati osnovnim tehnikama prevođenja slobodnih i vezanih stihova.
Metode podučavanja
• analiza strukturnih, stilskih, retoričkih, leksičkih i versifikacijskih osobitosti pojedinih stihovanih tekstova u izvorniku, sa svrhom uočavanja elemenata koje je potrebno prenijeti u prijevodu • poredbena analiza objavljenih hrvatskih prijevoda i talijanskih izvornika • grupno prevođenje talijanskih stihovanih tekstova, na nastavi • individualni studentski prijevodi pjesničkih tekstova (domaće zadaće) • analiza individualnih studentskih prijevoda i alternativnih prijevodnih rješenja
Metode ocjenjivanja
Kontinuirano praćenje (pisane domaće zadaće: prijevodi pjesničkih tekstova). Završni ispitni prijevod.

Obavezna literatura
 1. Važno! Studenti se u prevođenju moraju služiti jednojezičnim i dvojezičnim rječnicima, rječnicima sinonima, frazeološkim rječnicima, pravopisnim i gramatičkim priručnicima.
 2. Giuseppe Ungaretti, Vita dʼun uomo, Mondadori, Milano, 1994, i druga izdanja.
 3. Giuseppe Ungaretti, Il porto sepolto / Pokopana luka, prev. i prir. Mladen Machiedo, Matica hrvatska, Zagreb, 2007.
 4. Eugenio Montale, Tutte le poesie, Mondadori, Milano, 1984, i druga izdanja.
 5. Eugenio Montale. Nobelova nagrada za književnost 1975, prev. i prir. Mladen Machiedo, Školska knjiga, Zagreb, 1993.
 6. Bartolo Cattafi, Marzo e le sue idi, Mondadori, Milano, 1977.
 7. Bartolo Cattafi, Sutra. Izabrane pjesme, prev. i prir. Mladen Machiedo, Naklada Đuretić, Zagreb, 2012.
 8. Tiziano Scarpa, Groppi dʼamore nella scuraglia, Einaudi, Torino, 2005.
 9. Giacomo Leopardi, Canti, razna izdanja.
 10. Giacomo Leopardi, Izabrane pjesme, prev. Frano Alfirević, Zora, Zagreb, 1951.
 11. Giacomo Leopardi, Lirika, prev. Ton Smerdel, vlastita naklada, Zagreb, 1963.
 12. Giacomo Leopardi, Canti / Pjesme, prev. i prir. Frano Čale, Durieux – Matica hrvatska – Edit, Zagreb – Dubrovnik – Rijeka, 1993.
 13. Lello Voce, Lʼesercizio della lingua (Poesie 1991–2008), Le Lettere, Firenca, 2008.
 14. Lorenzo Cherubini Jovanotti, Backup 1987–2012, Universal Music Italia, 2012.
 15. Raul Montanari – Aldo Nove – Tiziano Scarpa, Nelle galassie oggi come oggi. Covers, Einaudi, Torino, 2001.
 16. Aldo Nove, Maria, Einaudi, Torino, 2007.
 17. Dante Alighieri, Djela, prir. Frano Čale i Mate Zorić, prev. razni, SN Liber – NZMH, Zagreb, 1976.
 18. Francesco Petrarca, Kanconijer, prir. Frano Čale, prev. razni, NZMH – Hrvatsko filološko društvo – Liber, Zagreb – Dubrovnik, 1974.
 19. Guido Guinizzelli, Rime, prir. Luciano Rossi, Einaudi, Torino, 2002.
 20. I poeti della scuola siciliana, sv. I, Giacomo da Lentini, prir. Roberto Antonelli, Mondadori, Milano, 2008.
 21. Torquato Tasso, Gerusalemme liberata, razna izdanja.
 22. Torquato Tasso, Oslobođeni Jeruzalem, prev. Gjorgjo Ivanković, Zora – Matica hrvatska, Zagreb, 1965.
 23. Torquato Tasso, Oslobođeni Jeruzalem, prev. i prir. Mirko Tomasović, Matica hrvatska, Zagreb, 2010.
 24. Lodovico Ariosto, Orlando furioso, razna izdanja.
 25. Lodovico Ariosto, Bijesni Orlando, prev. Danko Angjelinović, Zora, Zagreb, 1953.
 26. Francesco Petrarca, Rime e Trionfi, prir. Ferdinando Neri, UTET, Torino, 1953, i druga izdanja.
 27. Luigi Pulci, Morgante, prir. Franca Ageno, Mondadori, Milano, 1994, i druga izdanja.
 28. Dante Alighieri, Božanstvena komedija, prev. Iso Kršnjavi, Matica hrvatska, 1909–1915.
 29. Olinko Delorko – Antun Nizeteo, Talijanska lirika, Zabavna biblioteka, Zagreb, 1939.
 30. Frano Čale, Talijanska lirika od postanka do Tassa, Matica hrvatska, Split, 1968.
 31. Joja Ricov, Antologija talijanske poezije XX. stoljeća, Lykos, Zagreb, 1957.
 32. Slavko Ježić, Antologija svjetske lirike, Naprijed, Zagreb, 1965.
 33. Hugo Friedrich, Struktura moderne lirike, prev. T. i A. Stamać, Stvarnost, Zagreb, 1969. i 1989.
 34. Antun Šoljan, 100 pjesnika svijeta, Stvarnost, Zagreb, 1971.
 35. Antun Šoljan, Antologija moderne lirike zapadnoga kruga, Školska knjiga, Zagreb, 1974.
 36. Mladen Machiedo, Zrakasti subjekt. Talijanski pjesnici 20. stoljeća, Ceres, Zagreb, 2003.
 37. Vladimir Nazor, Prepjevi, Zora, Zagreb, 1950.
Dopunska literatura
 1. G. Barberi Squarotti – G. Gorrasi – W. Meliga – C. Molinaro (ur.), Dizionario di retorica e stilistica, UTET, Torino, 2004.
 2. Raffaella Bertazzoli, La traduzione: teorie e metodi, Carocci, Rim, 2006.
 3. Franco Buffoni, La traduzione del testo poetico, Marcos y Marcos, Milano, 2004.
 4. Rosita Copioli, Tradurre poesia, Paideia, Brescia, 1983.
 5. Iva Grgić Maroević, Poetike prevođenja. O hrvatskim prijevodima talijanske poezije, Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb, 2009.
 6. Zoran Kravar, Tema “stih”, Zavod za znanost o književnosti, Zagreb, 1993.
 7. Angelo Marchese, L’officina della poesia. Principi di poetica, Mondadori, Milano, 1997.
 8. Bice Mortara Garavelli, Manuale di retorica, Bompiani, Milano, 2005.

Izborni predmet na studijima
 1. Talijanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 2. Talijanistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij