Uvod u balkansku arealnu lingvistiku

Naziv
Uvod u balkansku arealnu lingvistiku
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku
ECTS bodovi
5
Šifra
125554
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
Upoznavanje i tumačenje jezične realnosti Balkana; osposobljavanje za bavljenje osnovnim pitanjima balkanske arealne lingvistike i uspoređivanje rumunjskog s nesrodnim, ali geografski bliskim jezicima.
Sadržaj
 1. Pojam i zadaci balkanske arealne lingvistike. Kratak pvijesni pregled.
 2. Tumačenja razvoja balkanskog jezičnog saveza. Supstratski jezici.
 3. Latinski i grčki na Balkanu i njihova uloga u stvaranju balkanskog jezičnog saveza.
 4. Uloga slavenskih jezika.
 5. Pregled primarnih i sekundarnih balkanizama. Prezentacija pisanih i audio uzoraka.
 6. Fonetika. Vokalizam i konsonantizam. Bugarski.
 7. Morfologija. Pitanje podudaranja genitiva i dativa. Redukcija fleksije i ustroj nominalne sintagme. Bugarski.
 8. Perifrastični futur. Konjunktiv. Albanski.
 9. Specifičnosti analitičke komparacije i brojeva 11 – 19. Albanski.
 10. Sintaksa. Postponiranje člana. Albanski.
 11. Reduplikacija objekta. Enklitičke zamjenice u ulozi posesiva. Grčki.
 12. Uzroci i posljedice gubitka infinitiva. Grčki.
 13. Ostali balkanizmi. Grčki.
 14. Analiza paralelnih tekstova.
 15. Analiza paralelnih tekstova. Rekapitulativni pregled spoznaja.

Ishodi učenja
 1. razumjeti i objasniti povijesni tijek razvoja balkanskog jezičnog saveza
 2. razumjeti i objasniti izvore i metode spoznavanja balkanizama
 3. steći elementarne kompetencije u nekoliko balkanskih jezika
 4. primijeniti stečene kompetencije na uočavanje i valjanu interpretaciju balkanizama u odabranom korpusu
 5. usustaviti spoznaje i kritički dovesti u odnos razvoj balkanskih idioma i njegov ishod s izvanjezičnom stvarnošću Balkana
Metode podučavanja
Izravno poučavanje (predavanje). Moderiranje odabrane tematske jedinice. Usvajanje elementarnih kompetencija u nekoliko balkanskih jezika (bugarski, albanski, grčki). Raspravljanje o usvojenom i komentirano rješavanje problema (analiza).
Metode ocjenjivanja
Trajno praćenje. Ocjena moderiranja jedinice. Usmeni ispit.

Obavezna literatura
Dopunska literatura
 1. Banfi, E., Linguistica balcanica Zanichelli, Bologna, 1989.
 2. C. Sandfeld, Linguistique balcanique – problèmes et resultats, Librairie ancienne Honore Champion, Paris, 1930.

Izborni predmet na studijima
 1. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij