Uvod u studij engleske književnosti I

Naziv
Uvod u studij engleske književnosti I
Organizacijska jedinica
Odsjek za anglistiku
ECTS bodovi
4
Šifra
147086
Semestri izvođenja
zimski, ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski

Cilj
Kolegij je koncipiran kao uvod u metodologiju i teoriju proučavanja književnosti. Izbor književnih tekstova koji će se obrađivati na kolegiju pomaže studentima da razviju osnovne vještine analitičkog čitanja tekstova.
Sadržaj
  1. Kolegij nudi pregled književnoteorijskih paradigmi od antike do prve polovice dvadesetog stoljeća. Osim genealogije književne teorije kao discipline, kolegij naznačuje razvoj engleske književnosti od anglosaksonskoga perioda do početka 20. st. Studenti se upoznaju s britanskim i američkim djelima iz različitih perioda, glavnim književnim pokretima i najznačajnijim autori(ca)ma.

Ishodi učenja
  1. prepoznati, objasniti i upotrijebiti osnovnu kritičku aparaturu znanosti o književnosti – osnovne književnokritičke pojmove nužne za analizu književnoga djela
  2. izraziti svojim riječima specifičnosti odabranih književnopovijesnih razdoblja, književnostilskih formacija i društveno-povijesnih srodnosti i razlika u razvoju književnosti engleskoga govornog područja
  3. primijeniti naučenu književnokritičku aparaturu i temeljne spoznaje o književnostilskim formacijama u analizi i tumačenju književnih djela
Metode podučavanja
Predavanje, diskusija,
Metode ocjenjivanja
kontinuirana evaluacija

Obavezna literatura
  1. John Peck and Martin Coyle. A Brief History of English Literature. Houndmills, Basingstoke: Palgrave, 2002. M.H. Abrams, A Glossary of Literary Terms, 7th ed., New York: Harcourt Brace College Publishers, 1999 (1957). Peter Barry, Beginning Theory: An Introduction to Literary and Cultural Theory, Manchester/New York: Manchester University Press, 2002 (1995). (izbor) Richard Harland, Literary Theory from Plato to Barthes. An Introduction History. Hamshire/New York: Palgrave, 1999. (izbor) Seymour Chatman, Story and Discourse: Narrative Structure in Fiction and Film. Ithaca/London: Cornell University Press, 1980 (1978). (izbor)
Dopunska literatura
  1. Kraći književni tekstovi po izboru nastavnika.

Obavezan predmet na studijima
  1. Anglistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar