Znakovi u društvu

Naziv
Znakovi u društvu
Organizacijska jedinica
Odsjek za lingvistiku
ECTS bodovi
5
Šifra
141836
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Predmet i kolegij usmjereni su prema društvenoj i povijesnoj dimenziji znakovnih sistema, te njihovoj ulozi u formiranju individualnih i kolektivnih identiteta. U kolegiju se obrađuje nekoliko društveno orijentiranih semiotičkih teorija koje se zatim primjenjuju na analize različitih tekstova i diskursa. Očekuje se da će polaznici ovladati elementima semioloških analiza društvene dimenzije znakovnih sustava i nji¬hove upotrebe, te moći uspoređivati i povezivati jezične i nejezične znakovne sustave u različitim društvenim i historijskim kontekstima.
Sadržaj
 1. Uvodne napomene, pregled tema
 2. Osnovni pojmovi i pravci u sociosemiotici I
 3. Osnovni pojmovi i pravci u sociosemiotici II
 4. Preteče i izvori sociosemiotike (Barthes, Greimas, Halliday, Rossi-Landi)
 5. Društvo i sustav društvenih diskursa
 6. Dijakronijska dimenzija i povijesni pristupi
 7. Razine formiranja značenja (semiotički kvadrat, semiotičke valorizacije) i vizualni identiteti
 8. Diskurs kao prostor interakcije; inscenacije društvenih odnosa u diskursu
 9. Režimi diskursa, njihove vrijednosti i diskursni oblici
 10. Iskustvo, svakodnevica, turizam
 11. Semiologija i queer

Ishodi učenja
 1. Objasniti elemente društveno orijentiranih semioloških analiza;
 2. Usporediti različite semiološke modele razrađene u istraživanju društvene i povijesne dimenzije znakovnih sustava;
 3. Analizirati jezične i nejezične znakovne sustave u različitim povijesnim i društvenim kontekstima;
 4. Interpretirati ulogu znakovnih sustava u formiranju individualnih i kolektivnih identiteta;
 5. Procijeniti koji su društveno orijentirani semiološki modeli adekvatni za analizu i interpretaciju nekog multimodalnog diskursa;
 6. Stručno argumentirati u akademskim i popularnim raspravama o društvenoj i povijesnoj dimenziji znakovnih sustava;
 7. Kritički valorizirati znanstvenu literaturu na hrvatskom i engleskom jeziku iz područja socijalne semiotike.
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja
Dva kolokvija, dva eseja - analize; usmeni ispit

Obavezna literatura
 1. A. Assmann, Duga senka prošlosti. Kultura sećanja i politika povesti, XX vek, Beograd 2011. R. Barthes, Mitologije, Naklada Pelago, Zagreb, 2009. M. Bertoša, Jamči se za uspjeh kano i za neštetnost. O reklamnome diskursu iz sociosemiološke perspektive, Srednja Europa, Zagreb 2008. M. Bertoša, Od monarhijske reklame do queer lingvistike, Izdanja Antibarbarus, Zagreb 2014. J.-M. Floch, Visual Identities, Continuum, London 2000. M. Gottdiener, Postmodern Semiotics, Blackwell, Cambridge 1995. A. J. Greimas, Sémiotique et sciences sociales, Editions du Seuil, Paris 1976. R. Hodge i G. Kress, Social Semiotics, Cornell University Press, Ithaca, New York 1988. A. Jaworski i Ch. Thurlow (ur.), Semiotic Landscapes, Continuum, London 2010. D. Škiljan, Mappa mundi, Izdanja Antibarbarus, Zagreb 2006. D. Škiljan, Vježbe iz semantike ljubavi, Izdanja Antibarbarus, Zagreb 2007. Th. Van Leeuwen, Introducing Social Semiotics, Routledge, London – New York 2005.
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Lingvistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 2. Švedski jezik i kultura, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij