Procjenjivanje ličnosti

Naziv
Procjenjivanje ličnosti
Organizacijska jedinica
Odsjek za psihologiju
ECTS bodovi
4
Šifra
124472
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
15
Vježbe u praktikumu
30

Cilj
Cilj kolegija je stjecanje znanja o procjenjivanju odnosno mjerenju u području ličnosti, kao i upoznavanje studenata s najpoznatijim mjernim instrumentima u području. Nakon kolegija studenti bi trebali biti osposobljeni za procjenjivanje ličnosti u okviru različitih teorijskih pristupa u području, što im može koristiti u kasnijem radu unutar pojedinih područja primijenjene psihologije. Također bi trebali biti osposobljeni za izradu ili odabir primjerenog mjernog instrumenta, kako za istraživačke, tako i za konkretne praktične svrhe.
Sadržaj
 1. Uvodni sastanak i dogovor oko načina rada, grupa za vježbe, obaveza i rokova.
 2. Uvod u područje procjenjivanja ličnosti; Procjenjivanje ličnosti u okviru različitih teoretskih pristupa (Procjenjivanje ličnosti u psihoanalitičkoj tradiciji; Procjenjivanje u okviru osobinskog pristupa; Procjenjivanje u okviru kognitivnog pristupa; Implicitno mjerenje).
 3. Vrste mjernih instrumenata u području ličnosti; Problemi koji se javljaju prilikom procjenjivanja ličnosti; Procjenjivanje više osobina ličnosti pomoću više metoda;
 4. Prikaz najčešće korištenih mjernih instrumenata u psihologiji ličnosti: Procjenjivanje pet-faktorskog modela ličnosti (Prikaz NEO-PI-R, FFPI, IPIP, BPQ upitnika ličnosti); Procjenjivanje u okviru Eysenckove i i Cattelove teorije (Prikaz EPQ i 16PF upitnika ličnosti); Ostali mjerni instrumenti koji se često koriste za procjenjivanje ličnosti (primjerice MPQ upitnik; Myers-Briggsov indikator tipova ličnosti).
 5. Upoznavanje, ispunjavanje i interpretacija Q-sort tehnike.
 6. Upoznavanje, ispunjavanje i interpretacija Testa tematske apercepcije (TAT).
 7. Upoznavanje, ispunjavanje i interpretacija upitnika ličnosti (BFI, IPIP-300, 16PF).
 8. Izvori podataka u psihologiji ličnosti (samoprocjenjivanje; procjenjivanje od strane drugih osoba, objektivne mjere); Upitnici ličnosti (Pristranost procjenjivanja: socijalna poželjnost, laganje i stil odgovaranja);
 9. Upoznavanje, ispunjavanje i interpretacija upitnika ličnosti metodom samoprocjene i procjene od strane druge osobe.
 10. Strategije koje se koristite pri formiranju mjernih instrumenata području ličnosti; Preuzimanje mjernih instrumenata iz drugih kultura; Izrada radne verzije upitničke mjere neke osobine ličnosti. Odabir konstrukta za koji studenti žele izraditi mjerni instrument.
 11. Upoznavanje, ispunjavanje i interpretacija mjernih instrumenata samoefikasnosti i samoaktualizacije. Podjela studenata u grupe pri izradi čestica za preliminarnu verziju mjernog instrumenta koji će studenti formirati u okviru vježbi.
 12. Prezentacija rada u grupama. Kritička rasprava pri odabiru čestica. Izrada preliminarne verzije mjernog instrumenta koji će studenti formirati u okviru vježbi.
 13. Kolokvij.
 14. Prikupljanje preliminarnih podataka za evaluaciju čestica u preliminarnoj verziji mjernog instrumenta koji su studenti formirali u okviru vježbi.
 15. Završni susret

Ishodi učenja
 1. Nakon učenja student će znati kritički vrednovati kvalitetu mjernih instrumenata u području ličnosti
 2. Nakon učenja student će znati kritički odabrati mjerni instrument za procjenu i mjerenje ličnosti u skladu sa željenom svrhom
 3. Nakon učenja student će znati uvidjeti važnost odluka prilikom konstrukcije mjernog instrumenta
 4. Nakon učenja student će kreirati i provesti sve faze konstrukcije mjernog instrumenta
Metode podučavanja
Predavanja, vježbe, mješovito e-učenje, samostalni zadaci, multimedija i mreža, mentorski rad
Metode ocjenjivanja
Tijekom semestra prati se dolazak studenata na sve termine vježbi. Ukoliko student iz opravdanog razloga propusti termin vježbi, samostalno piše i u zadanom roku predaje seminarski rad nadoknade, koji se bavi temom obrađenom na propuštenom terminu nastave. Svaki student obavezan je u toku semestra aktivno sudjelovati u grupnim zadacima na odabranu temu. Prisustvovanje vježbama i rad u grupnim zadacima je preduvjet za stjecanje prava izlaska na kolokvij i/ili završni ispit. Studenti putem kolokvija (90% ocjene) i grupnih zadataka u okviru vježbi (10% ocjene) mogu položiti kolegij. Ukoliko studenti ne pristupe kolokviju ili ne ostvare dovoljan broj bodova putem kolokvija, moraju pristupiti pismenom ispitu na kraju semestra.

Obavezna literatura
 1. Weiner, I. B. & Greene, R. L. (2008). Handbook of personality assessment. New Jersey: John Wiley and Sons. (odabrana poglavlja)
 2. Block, J. (1961). The Q-Sort Method in Personality Assessment and Psychiatric Research. Springfield, Illinois: Charles C. Thomas Publisher. (odabrana poglavlja)
Dopunska literatura
 1. Ozer, D.J. (1999). Four Principles for Personality Assessment. U Pervin, L.A. and John, O.P. (Ur.): Handbook of Personality: Theory and Research. The Guilford Press.

Obavezan predmet na studijima
 1. Psihologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 3. semestar