Suvremeni norveški jezik I

Naziv
Suvremeni norveški jezik I
Organizacijska jedinica
Katedra za skandinavske jezike i književnosti
ECTS bodovi
4
Šifra
52066
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Lektorske vježbe
60

Cilj
Cilj je kolegija upoznati studente s temeljnim sličnostima i razlikama norveškog i švedskog jezika (fonetika, ortografija, leksik, gramatika), omogućiti im čitanje općih tekstova na norveškom srednje složenosti te im razviti osnovnu aktivnu jezičnu kompetenciju.
Sadržaj
 1. norveška abeceda, predstavljanje - fraze, osnovne razlike između norveškog i švedskog određeni članovi, osobne zamjenice, prezent glagola, rod imenica (en, ei, et), jednina i množina (neodređeni oblik), osnovni poredak riječ u rečnici i pitanjima
 2. boje; hrana, obroci, dijalog u restoranu; diktat; jednina i množina (određeni oblik), osobne zamjenice objektni oblik, rod pridjeva, slaganje pridjeva i imenica (neodređeni oblik) , opisivanje drugih osoba; imperativ glagola, forma kratkih odgovora, glavni brojevi do 100
 3. vokabular o vremenu; razglednica/pismo prijatelju; pokazne zamjenice, najčešće nepravilne imenice
 4. dani u tjednu vremenski izrazi; povratne zamjenice, upitne zamjenice, neodređene zamjenice; tvorba genitiva s uporabom til i s nastavkom -s
 5. izrazi vremena (sati, minute), preterit slabih glagola, određeni oblik pridjeva, slaganje imenica i pridjeva, izražavanje količine, različiti prijedlozi; diktat, dijalog u dućanu
 6. izražavanje vremena (dani, mjeseci); preterit glagola (slabi i jaki glagoli), prezent perfekt glagola - tvorba i upotreba, razlika preterita i prefekta, futur glagola, redni brojevi do 10
 7. odjeća i obuća; redni brojevi do 1001; glagoli å bli i å få i izrazi koje ih sadrže, particip kao pridjev, upotreba prefiksa u- za tvorbu suprotnosti, så kao nezavisni i zavisni veznik i kao prilog, veznici (konjunksjoner, subjunksjoner), red riječi u zavisnim rečenicama
 8. telefonski razgovor (u parovima); posvojni oblik zamjenica, mjesto u rečenici, povratno-posvojne zamjenice, tvorba i upotreba neupravnog govora u prezentu i preteritu, pluskvamperfekt glagola - tvorba i upotreba
 9. usmena izlagana na odabranu temu (u paru); vježbe izgovora; diktat; svi oblici nepravilnih imenica, modalna upotreba glagola u preteritu (høflig preteritum, følelseuttrykk), kombinacija posvojnih zamjenica i egen
 10. usmena izlagana na odabranu temu (u paru); riječi suprotnog značenja; što je "tipično norveški"? - video; pasiv – tvorba (s- pasiv i pasiv s bli), pasivne rečenice, komparacija pridjeva i priloga – pravilna i nepravilna, značenje i upotreba som, upotreba zamjenice man/en/ens, mjesto prijedloga u rečenicama u kombinaciji sa zamjenicama
 11. usmena izlagana na odabranu temu (u paru); vokabular - uskršnji običaji, hrana; vremenski izrazi, veznici, for, fordi, derfor, komparacija pridjeva lang i priloga langt i lenge, upotreba i značenje det u rečenicama
 12. kratka izlaganja o povijesti Norveške, slaganje riječi u složenice, aktivni, pasivni i refleksivni glagoli s nastavkom -s, tvorba i upotreba kondicionalnih rečenica, upotreba pravilnih prijedloga u izrazima
 13. kratka izlaganja o povijesti Norveške; konjuksjoner, subjunksjoner; prijedlozi - vježbe, prilozi nok, vel, jo
 14. ponavljanje gradiva i priprema za ispit; upotreba članova u norveškom; opisivanje ljudi i osjećaja
 15. ponavljanje gradiva i priprema za ispit

Ishodi učenja
 1. Studenti će moći ukazati na najbitnije razlike i sličnosti između norveške i švedske fonetike, ortografije, gramatike i leksika
 2. moći čitati i razumijevati opće tekstove srednje složenosti na norveškom jeziku
 3. moći usmeno i pismeno komunicirati na norveškom o temama obuhvaćenima kolegijem
Metode podučavanja
predavanje, pismene i usmene vježbe (individualan rad, rad u paru, rad u grupi, mentorski rad), upute za pripremu i komentari održanih prezentacija
Metode ocjenjivanja
ocjena pismenog ispita na kraju semestra, dviju usmenih prezentacija (2-3 min i 7-10 min) te sudjelovanja u nastavi

Obavezna literatura
 1. A. Bjørnebek, Troll i ord, 1996. Oslo
 2. A. Bjørnebek, Troll i ord, øvingsbok 2000, H. Aschehoug
 3. L. a. Greftegref Enkel norsk grammatikk, NKS-Forlaget, Oslo
Dopunska literatura
 1. Elisabeth Ellingsen, Kristi MacDonald På vei : textbok. Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere
 2. Elisabeth Ellingsen, Kristi MacDonald På vei : arbeidsbok Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere
 3. Elisabeth Ellingsen, Kristi MacDonald Her på berget : textbok. Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere
 4. Elisabeth Ellingsen, Kristi MacDonald Her på berget : arbeidsbok. Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere
 5. Norwegian, A Practical Grammar, Routledge, 1995.

Izborni predmet na studijima
 1. Švedski jezik i kultura, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 6. semestar