Moderna anglofona ženska književnost

Naziv
Moderna anglofona ženska književnost
Organizacijska jedinica
Odsjek za anglistiku
ECTS bodovi
6
Šifra
52241
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
15
Seminar
30

Cilj
Osvijestiti mehanizme koji su doveli do oblikovanja modernizma u različitim kulturama britanskog govornog područja; osvijestiti nužnost rasprave o modernitetu u kolonijalnom, nacionalnom i rodnom kontekstu.
Sadržaj
 1. Prostor i teme modernizma – novi pristup; Douglas Mao and Rebecca L. Walkowitz: “The New Modernist Studies”
 2. Društveni kontekst i razvoj književnih oblika u modernizmu s naglaskom na kolonijalni, nacionalni i rodni kontekst
 3. Moderno indijsko žensko pismo: propitivanje formalnih inovacija modernizma i otpor prema eurocentričnom modernitetu Sarojini Naidu: The Golden Threshold, zbirka pjesama Sarojini Naidu: “Nilambuya: The Fantasy of a Poet’s Mood,” “Education of Indian Women,” “Women in National Life,” eseji
 4. Moderno indijsko žensko pismo
 5. Moderno kanadsko žensko pismo: svijest o internacionalizmu kao suprotnost nacionalističkim i regionalnim karakteristikama kanadske umjetnosti kao glavna karakteristika kanadskog modernizma Sara Jeanette Duncan: Cousin Cinderella
 6. Moderno kanadsko žensko pismo
 7. Moderno karipsko žensko pismo: pismo na razmeđi različitih književnih silnica – onih karpiske književnosti, modernizma, ženskog pisma, te postkolonijalizma Jean Rhys: Woman in the Dark
 8. Moderno karipsko žensko pismo
 9. 1. kolokvij+ akademsko pismo (priprema za pisanje seminarskog rada)
 10. Moderno južnoafričko žensko pismo: politizirana modernistička estetika Olive Schreiner: From Man to Man
 11. Moderno južnoafričko žensko pismo
 12. Moderno australsko žensko pismo: predstavljanje kolonijalnog nacionalnog kroz kritiku kolonijalno-provincijalnih struktura i detaljna rekreacija nacionalnog prostora Christina Stead: The Man Who Loved Children
 13. Moderno australsko žensko pismo
 14. Moderno novozelandsko žensko pismo: propitivanje predstavljanja naracije kroz mušku vizuru i u skladu s patrijarhalnim vrijednostima Katherine Mansfield: Urewera Notebook, “How Pearl Button Was Kidnapped,” “The Woman at the Store,” “Je ne parle pas francois”
 15. 2. kolokvij

Ishodi učenja
 1. Definiranje i reprodukcija ključnih informacija iz kolegija (prostor i teme modernizma, žensko pismo)
 2. Prepoznavanje, povezivanje i razumijevanje glavnih ideja kolegija (kolonijalno/postkolonijalno/neokolonijalno; većinsko/manjinsko; povijest/pri-povijest; Drugo/drugo; središte/margina; žensko pismo)
 3. Primjena naučenog u novoj situaciji oslanjanjem na glavne ideje i informacije kolegija (samostalni rad na tekstu)
 4. Kritičko prosuđivanje o idejama, uočavanje sličnosti i razlika na temelju rada na književnim tekstovima (europska moderna vs. suvremeni prošireni prostor moderne; kanon vs. manjinski tekst)
 5. Sintetiziranje i povezivanje znanja iz različitih područja (književnost, antropologija, povijest, zemljopis, vizualna umjetnost) i korištenje tako stečenog znanja za stvaranje novih cjelina
Metode podučavanja
Predavanja i seminari
Metode ocjenjivanja
Kontinuirano praćenje

Obavezna literatura
 1. Douglas Mao and Rebacca Walkowitz: "The New Modernist Studies"; PMLA, 2008, 737-748
 2. Susan Stanford Friedman: "Planetarity: Musing Modernist Studies", Modernism/modernity, 17.3, (2010), 471-499
 3. Sarojini Naidu: The Golden Threshold
 4. Sarojini Naidu: Speeches and Writings
 5. Sheshalatha Reddy: "THE COSMOPOLITAN NATIONALISM OF SAROJINI NAIDU, NIGHTINGALE OF INDIA", Victorian Literature and Culture, 38.2 (2010), 571-589
 6. Sara Jeanette Duncan: Cousin Cinderella
 7. Anna Snaith: "Cousin Cinderella: A Canadian Girl in London" in Anna Snaith: Modernist Voyages, Cambridge University Press, 2014; 90-109
 8. Clara Thomas: "Cousin Cinderella and the Empire Game", SCL, 1.2 (1976)
 9. Joseph Chamberlain: The True Conception of the Empire
 10. Joseph Chamberlain: I Believe in a British Empire
 11. Jean Rhys: Voyage in the Dark
 12. Anna Snaith: "Jean Rhys: A Savage from the Cannibal Islands" in Anna Snaith: Modernist Voyages, Cambridge University Press, 2014, 133-151
 13. Kamau Braithwaite: History of the Voice
 14. Spivak: Can the Subaltern Speak?
 15. Olive Schreiner: From Man to Man
 16. Anna Snaith: "Olive Schreiner: Diamonds, Prostitution and From Man to Man" in Anna Snaith: Modernist Voyages, Cambridge University Press, 2014, 36-66
 17. Olive Schreiner: Women and Labour
 18. Christina Stead: The Man Who Loved Children
 19. Michael Ackland: "SOCIALISTS OF A NEW SOCIALISM"?: CHRISTINA STEAD'S CRITIQUE OF 1930S AMERICA IN"THE MAN WHO LOVED CHILDREN"; ELH, 78.2 (2011), 387-408
 20. Joan Lidoff: "DOMESTIC GOTHIC: THE IMAGERY OF ANGER, CHRISTINA STEAD'S "MAN WHO LOVEDCHILDREN", Studies in the Novel, 11.2 (1979), 201-215
 21. P.R. Stephensen: The Foundations Of Culture In Australia: An Essay Towards National Self-Respect
 22. Katherine Mansfield: Je ne parle pas francais
 23. Katherine Mansfield: The Woman at the Store
 24. Katherine Mansfield: How Pearl Button Was Kidnapped
 25. Katherine Mansfield: The Urewera Notebook
 26. Saikat Majumdar: "Katherine Mansfield and the Fragility of Pākehā Boredom Saikat Majumdar", MFS Modern Fiction Studies, 55.1, (2009), 119-141
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij